Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

BOZP brigádníků. Jak na lékařské prohlídky, školení, OOPP?

4.7
(6)

Blíží se obdobní letních brigád. A spousta zaměstnavatelů přemýšlí o tom, že jako posilu ke svému stávajícímu týmu nebo náhradu za zaměstnance čerpající dovolenou, zaměstnají brigádníky - tedy zaměstnance pracující zejména na základě dohody o provedení práce, popř. též dohody o pracovní činnosti. Není radno zapomínat na BOZP brigádníků!

Na co při zajištění bezpečnosti práce brigádníků nesmíte zapomenout a na co si dávat pozor, abyste se nedostali do problémů? To Vám chci osvětlit tímto článkem. Pokud tedy brigádníky budete zaměstnávat, rozhodně si jej přečtěte!

Úvodem se chci také omluvit všem "puntičkářům" za to, že jako amatér používám obecně zaužívaný pojem "brigádník" i když se nejedná o právní pojem.


Obsah


Vztahuje se BOZP na dohodu o provedení práce?

BOZP brigádníků - velká neznámá? Pro někoho možná. Ostatní ale vědí, že každý má stejná práva na život a zdraví. V bezpečnosti práce je tedy zcela jedno, zda zaměstnanec pracuje na základě pracovní smlouvy nebo jako brigádník, tj. na základě dohody o provedení práce (DPP), dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo jakkoli jinak. Jeho bezpečnost a ochranu zdraví musí zaměstnavatel ctít!


BOZP brigádníků má přeci jen svá specifika...

Přestože každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti práce, u brigádníků, vzhledem k předpokladu jejich dočasné práce u zaměstnavatele, jsou některé věci lehce zjednodušeny. Níže v článku Vám vysvětlím, co vše musíte splnit a jak byste to splnit měli.


Lékařské prohlídky u brigádníků

Pro BOZP brigádníků je velice důležité zajistit, aby byl brigádník k práci zdravotně způsobilý.

Brigádník musí na pracovnělékařskou prohlídku, pokud:

 1. bude vykonávat rizikovou práci, tedy práci kategorie 2R, 3 nebo 4 (více o kategorizaci prací),
 2. součástí práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, zejména:
  1. součástí práce je riziko ohrožení zdraví
   • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona,
   • práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru,
   • činnosti epidemiologicky závažné (za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.)
   • obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen,
   • obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů,
   • obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů,
   • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků,
   • řízení motorových vozidel (osobní, malá nákladní) pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby,
   • obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům,
   • nakládání s výbušninami,
   • obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ),
   • obsluha nebo opravy vysokonapěťových elektrických zařízení,
   • práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu,
   • práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí,
   • hlasová zátěž,
   • noční práce (mezi 22:00 a 6:00).
  2. řízení motorového vozidla, dle odst. (1), § 87, zákona č. 361/2000 Sb., úz, tj.:
   • řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
   • řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
   • řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
   • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
   • držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.
  3. práce na elektrických zařízeních, vyžadující odbornou způsobilost v elektrotechnice,
  4. práce při provozu dráhy, práce posunovače, obsluha drážního vozidla apod.,
  5. práce vyžadující držení leteckého průkazu,
  6. práce vyžadující držení lodního průkazu,
  7. práce mladistvého zaměstnance,
  8. některé další specifické činnosti (např. práce při provozu jaderné elektrárny).

Je nutno lékařské prohlídky brigádníků opakovat?

Ano, pokud DPP nebo DPČ trvá déle, než je zákonem stanovená perioda pro lékařskou prohlídku daného druhu práce, musí na periodickou lékařskou prohlídku i brigádník. Zjistěte více o periodách pracovnělékařských prohlídek.

Mít řádně provedenou kategorizaci prací, je pro lékařské prohlídky brigádníků nezbytné!

Kategorizace prací je pro BOZP brigádníků velmi významná. Díky kategorizaci prací poznáte rizikovost konkrétní práce. Je také rozhodujícím faktorem při určování, zda vůbec brigádník na lékařskou prohlídku jít musí či nikoli! Nalezněte více informací o kategorizaci prací.


Kdo lékařské prohlídky brigádníků provádí?

Povinné lékařské prohlídky brigádníků musí provádět smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (závodní lékař).

Ke svému obvodnímu lékaři můžete poslat pouze ty brigádníky, u nichž nevzniká povinnost lékařskou prohlídku provést, ale vy se přesto chcete přesvědčit, že jsou zdravotně způsobilí.


Kdo platí lékařské prohlídky u brigádníků?

Lékařskou prohlídku hradí brigádník.

Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem DPP nebo DPČ.

Výše uvedené je možno změnit vzájemnou dohodou. Lze se např. dohodnout, že náklady na lékařskou prohlídku budou hrazeny z poloviny zaměstnavatelem a z poloviny brigádníkem.

Mohl by se Vám hodit vzor žádosti o prohlídku ke stažení


Brigádníci a školení BOZP

Veškerá opatření bezpečnosti práce a požární ochrany by byla k ničemu, pokud by je osoby, kterých se týkají, neznaly. I proto je nutno také brigádníky školit z BOZP. Nicméně oproti klasickým zaměstnancům, pracujícím na základě pracovní smlouvy, je zde drobná úleva. Přesto školení pro BOZP brigádníků zajistit musíte.

Brigádníky musíte školit - ne o předpisech, ale o konkrétních opatřeních!

Zaměstnavatel musí pro brigádníky zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Není tedy zcela nezbytné, školit brigádníky z právních a ostatních předpisů BOZP, ale je nutno jim poskytnout nezbytné konkrétní informace k rizikům práce.

Aby toto bylo možné, je nutné, mít ve firmě řádně nastaven proces řízení rizik (managementu rizik).

Mohla by se vám hodit vzorová dokumentace školení BOZP


BOZP brigádníků a poskytování OOPP

Brigádníci mají samozřejmě nárok i na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pokud je práce vyžaduje.

Pro poskytování OOPP brigádníkům, platí stejná pravidla, jako pro běžné zaměstnance. Níže jsou shrnuty hlavní zásady poskytování OOPP. Pokud Vás zajímají podrobnosti, naleznete je v podrobném článku o OOPP.

Kdo OOPP pro brigádníky platí?

Stále zde platí, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel a tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Jak správně OOPP poskytovat?

Pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků platí tyto zásady a pravidla:

 • mít vyhodnocena rizika pro výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
 • mít vypracovaný seznam poskytovaných OOPP,
 • mít stanovena pravidla (hodnocení rizik), kdy jednotlivé poskytované OOPP používat,
 • nakupovat vhodné OOPP, označené CE,
 • poskytovat OOPP brigádníkům prokazatelně (proti podpisu), dle vypracovaného seznamu,
 • před poskytnutím a nejpozději při poskytnutí, brigádníka řádně použit o důvodech poskytování OOPP, způsobu a zásadách používání, údržbě a vrácení OOPP,
 • vyžadovat používání poskytnutých OOPP,
 • kontrolovat používání poskytnutých OOPP,
 • při zjištění porušení, neprodleně sjednat nápravu,
 • nové OOPP poskytovat neprodleně po ztrátě ochranných funkcí stávajícího OOPP.

Brigádník OOPP ztratí, zcizí, zničí...

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou Vašim majetkem a zaměstnancům (brigádníkům) je defakto propůjčujete. Pokud tedy brigádník OOPP ztratí, zcizí nebo zničí jinak, než běžným používáním (např. rozsedne si pracovní brýle), máte nárok na náhradu škody, dle ustanovení Zákoníku práce.

Může více brigádníků používat stejný kus OOPP?

Ano může, ale pouze v případě, kdy učiníte taková opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Mohla by se Vám hodit vzorová dokumentace pro poskytování OOPP


Pracovní doba u dohod o provedení práce a pracovní činnosti

Zákoník práce ve svém § 77 uvádí, že jeho ustanovení upravující pracovní dobu a dobu odpočinku, se na DPP a DPČ, tedy brigádníky, nevztahují.

Omezení zákoník práce klade pouze v délce pracovní doby, která nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Nelze to však chápat tak, že brigádník bude pracovat každý den 12 hodin bez nároku na přestávku. Stále platí obecná ustanovení Zákoníku práce, na základě nichž musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost a ochranu zdraví každého zaměstnance, do níž zcela jistě patří i možnost si odpočinout a občerstvit se. Pouze ona přestávka nemusí být nejdéle po 6ti hodinách a nemusí trvat 30 min.


Pracovní úrazy brigádníků

Pro pracovní úrazy brigádníků platí totéž, jako pro pracovní úrazy kteréhokoliv jiného zaměstnance. Níže proto opět pouze shrnu nejdůležitější zásady. Chcete-li se o problematice pracovních úrazů dovědět více informací, zamiřte na podrobný článek o pracovních úrazech.

Stal se pracovní úraz? Dodržte následující minimum!

 • seznamte brigádníka s jeho povinností, bezodkladně Vám úraz ohlásit!
 • pokud brigádník úraz ohlásí na konci směny, po víkendu, již s ním nemusíte o tom diskutovat - důkazní břemeno je na něm,
 • vyšetřete příčiny a okolnosti pracovního úrazu,
 • přijměte opatření proti opakování pracovního úrazu,
 • ohlášený úraz bezodkladně zaevidujte do knihy úrazů,
 • jedno vyhotovení záznamu z knihy úrazů předejte úrazem postiženému,
 • v případě úrazů s pracovní neschopností delší než 3 pracovní dny, sepište záznam o úrazu,
 • vážný úraz, kdy je nutná hospitalizace 5 a více dnů nebo se dá předpokládat a smrtelné pracovní úrazy, bezodkladně ohlaste na místně příslušný inspektorát práce,
 • odešlete záznam o úrazu na stanovené instituce ve stanovené lhůtě,
 • odškodněte úraz.

Buďte připraveni a mějte k dispozici kvalitní dokumentaci pro pracovní úrazy

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hodnocení: 6

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

2 comments on “BOZP brigádníků. Jak na lékařské prohlídky, školení, OOPP?”

  1. Dobrý den,

   předpokládám, že brigádníkem máte na mysli zaměstnance pracujícího na základě dohody (DPP/DPČ).

   Ptáte-li se skutečně na to, zda "musí", pak nemusí. Jakými pracovními úkoly jej pověříte, záleží čistě na vás.
   Jde-li o překlep a zajímá vás, zda "může", pak ano, může. Žádný právní předpis neomezuje činnosti dle toho, jaký typ pracovního poměru má zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřen. Takže když zajdu do extrému, i brigádník může velet jaderné elektrárně.
   Důležité ale je, aby takový zaměstnanec byl pro svou činnosti zdravotně i odborně způsobilý. V případě traktoru a sekacích strojů může pravděpodobně jít o profesní riziko (dle vyhlášky 79/2013 Sb.), což bude vyžadovat i u brigádníka pracovnělékařskou prohlídku. Pak nezapomenout prokazatelně proškolit o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, zejména potom s místním provozním bezpečnostním předpisem pro provoz dopravy a dopravních prostředků, s návodem k obsluze konkrétního zařízení, ideálně s bezpečnostním lisem k naftě / benzínu, případně i používaným olejům, dělá-li brigádník i údržbu a dalších, souvisejících předpisů.

   Pěkný a bezpečný den přeji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart