Řidiči referenti - lékařské prohlídky, školení a bezpečnost práce

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 24. 5. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4.2
(5)

Uvědomujete si, že řízení firemního vozidla je jednou z nejrizikovějších činností, kterou může Váš zaměstnanec vykonávat? Vždyť na silnicích ročně umírají stovky osob! Řidiči referenti si tak zaslouží maximální péči!

Nejste sami. Požadavků BOZP je dnes tolik, že na vše sám zaměstnavatel nestačí. Nebojte se proto obrátit na profesionály v oboru.


Obsah


Kdo to je řidič referent?

Pojem řidič referent není právně korektní. Tj. žádný právní předpis s tímto pojmem nepracuje. Dle právních předpisů v zásadě rozlišujeme tři skupiny řidičů motorových silničních vozidel.

 1. Do první skupiny patří ti řidiči, na které se vztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti řidičů - tedy tzv. "profesionálové". To jsou často řidiči kamionů, autobusů apod.
 2. Na opačném konci jsou řidiči, kteří řídí spíše příležitostně a řízení není hlavní náplní jejich práce. Tj. vozidlo mají zejména ke své přepravě ke klientům apod. Tito se často označují nepřesně, jako tzv. "řidiči referenti".
 3. No a pak je tu poslední skupina - něco mezi. Jde o řidiče, kteří mají řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě jako druh své práce, ale ještě se na ně nevztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. V praxi jde často o řidiče malých nákladních vozidel - dodávek.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Aby tedy v pojmech bylo jasno, nejprve vysvětlím, kdo že to jsou řidiči "profesionálové", tedy ti řidiči, kteří musejí podstupovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Ostatní jsou pak naši řidiči referenti.

Vše upravuje zákon č. 247/2000 Sb., úz. Ten vymezuje, že zdokonalování se musí účastnit řidiči vozidel zařazených do následujících skupin:

 • C1, motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;
 • C1+E, jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  • z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
 • C, motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • C+E,  jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 • D1,motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • D1+E, jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 • D, motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, nebo
 • D+E, jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidiči referenti - základní požadavky BOZP

Níže v podkapitolách se pokusím shrnout, co vše je potřeba zajistit k tomu, abyste mohli zaměstnance bez obav vyslat řídit firemní vozidla a nemuseli jste se bát toho, že bude mít dopravní nehodu.


Pracovnělékařské prohlídky řidičů referentů

I z hlediska lékařských prohlídek řidičů referentů, rozlišujeme dva základní případy.

 1. Řízení firemního vozidla je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • periody lékařských prohlídek jsou stanoveny zákonem č. 361/2000 Sb., následovně:
   • řidiči mladší 50ti let 1x 2 roky,
   • řidiči starší 50ti let 1 x ročně.
  • tyto řidiče nemůžete vyslat na lékařskou prohlídku pouze s běžnou žádostí, jako každého jiného zaměstnance, ale je nutno mít i zvláštní dokumentaci - prohlášení a lékařský posudek.
 2. Řízení vozidla je obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby a současně není řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě jako druh práce
  • v tomto případě je nutno do žádosti o pracovnělékařskou prohlídku uvést, že součástí práce zaměstnance je i tzv. riziko ohrožení zdraví, dle bodu 5, části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb. Periody lékařských prohlídek těchto řidičů se odvíjí nejen od věku zaměstnance, ale také od kategorie práce.
   • Kategorie práce 1: 1x 6 let u zaměstnanců mladších 50ti let a 1x 4 roky u zaměstnanců starších 50ti let;
   • Kategorie práce 2, 2R, 3 a 4: 1x 4 let u zaměstnanců mladších 50ti let a 1x 2 roky u zaměstnanců starších 50ti let;
  • Kromě základního vyšetření, se v rámci prohlídky provede i orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr).
 3. Řízení vozidla není obvyklou součástí práce ani nejde o svoz zaměstnanců do práce a současně není řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě jako druh práce
  • pokud řízení není obvyklou součástí práce, tzn. že v rámci práce se nepředpokládá, že by zaměstnanec řídil vozidlo, přesto je řízení možné za mimořádných stavů a situací, není nutné provádět žádnou zvláštní lékařskou prohlídku pro řidiče, ale postačí pouze klasická pracovnělékařská prohlídka.

Dále platí, že každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B, je povinna se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Zde tedy pozor, pokud zaměstnáváte i starší osoby!

Vzorovou žádost o lékařskou prohlídku si můžete zakoupit v e-shopu SAW


Řidiči referenti - školení BOZP a požadavky na odbornou způsobilost

 1. Zaměstnanec, který bude řídit firemní vozidlo, musí být pro tuto činnost odborně způsobilý, tzn.:
  1. zaměstnanec musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění (platného);
  2. všichni zaměstnanci musejí být proškoleni o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k jimi vykonávaným pracovním činnostem; z hlediska řízení firemních vozidel to jsou zejména:
   1. dopravní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky);
   2. vnitřní předpisy zaměstnavatele (povinně zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků);
   3. návod na obsluhu a údržbu vozidla;
   4. předpis upravujícím způsob evidence doby řízení a doby čerpání bezpečnostních přestávek;
  3. všichni zaměstnanci musejí být řádně informováni o rizicích a o přijatých opatřeních, která je mohou ohrožovat při výkonu pracovních činností;
  4. po skončení školení je nutno ověřit znalosti zaměstnanců (např. ústní přezkoušení, test), zaměstnanec musí při ověření znalostí uspět, jinak se stává nezpůsobilým k výkonu práce;
  5. pozn.: četnost, obsah a způsob provedení školení a ověření znalostí stanoví zaměstnavatel.

Stáhněte si vzorovou dokumentaci školení řidičů referentů

Pokud zaměstnanec nemá v pracovní smlouvě jasně uvedeno, že bude řídit firemní vozidlo, nemůže být k této činnosti zaměstnavatelem nucen; typicky nezkušení řidiči, mohou zcela legálně odmítnout řízení firemního vozidla s odůvodněním, že by tato činnost mohla bezprostředně ohrozit zdraví jejich nebo i zdraví a životy jiných osob.


Perioda školení řidičů referentů z bezpečnosti práce

Perioda školení řidičů firemních vozidel, není dána právními předpisy. Periodu tedy stanoví zaměstnavatel. Doporučuji stanovit periodu ne delší než 1x 3 roky a to zejména s ohledem na rizikovost práce a změny právních předpisů.

Také vás láká vidina snadného a levného e-learningového školení? Raději na to zapomeňte! Ani státní úřad inspekce práce není pro!


Řidiči referenti a kniha jízd - jak ji správně vést?

Na úvod nutno podotknout, že žádný bezpečnostní právní předpis, nezná pojem kniha jízd!

Kniha jízd se vede zejména pro finanční účely, aby bylo prokázáno, že vozidlo je užíváno k podnikatelské činnosti a odpočty DPH jsou tak oprávněné.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je o řízení nutno vést pouze denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek a to buď v listinné podobě nebo technickým zařízením. Technickým zařízením není např. GPS lokátor. Takovým zařízením je např. tachograf, který je dnes běžnou součástí nákladních vozidel nebo autobusů.

Aby byla evidence doby jízdy prokazatelná, je zcela ideální, pokud řidič eviduje každé zahájení jízdy, každé přerušení jízdy a každé čerpání přestávky přestávky.

Jak musejí řidiči referenti čerpat bezpečnostní přestávky?

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby řidiči referenti:

 1. nepřekročili maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
 2. během bezpečnostní přestávky nevykonávali žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

Maximální doba řízení firemního vozidla

WordPress Tables Plugin

Stanovení odpovědností - jak na to?

Abyste měli vše v pořádku, je nutné dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., stanovit odpovědnou osobu za firemní vozidla a zaměstnance, u nichž jste již ověřili zdravotní způsobilost a mají odpovídající odbornou způsobilost, k řízení firemních vozidel prokazatelně pověřit.

Pověření řidičů již provádí odpovědná osoba za firemní vozidla. Můžete mít odpovědných osob i více, pro určené skupiny vozidel. Také je nutno vysvětlit všem zaměstnancům, že bez písemného pověření odpovědné osoby, nesmí v rámci plnění pracovních úkolů firemní vozidla řídit! Řidiči referenti jsou tedy jen ti, kteří jsou písemně pověřeni!


Vzory písemných pověření si můžete stáhnout v E-shopu SAW


Řidiči referenti – mýty a fakta

Závěrem ještě vyvrátím pár fám, které ohledně problematiky bezpečnosti práce řidičů „referentů“ panují.

 1. Není povinností zaměstnavatele, školitele, ani nikoho jiného, vystavovat průkazy o úspěšném absolvování školení řidičů „referentů“. Povinnost by to byla pouze v případě, že si to tak zaměstnavatel dobrovolně stanoví ve vnitřním předpise. PČR tyto „kartičky“, průkazy ani nic podobného nemá právo kontrolovat a při silniční kontrole nemá právo vyžadovat ani jiné doklady, prokazující, že řidič absolvoval školení řidičů „referentů“. Zda zaměstnavatel naplnil požadavek zákoníku práce, a zaměstnancům zajistil řádná školení, ve vztahu k bezpečnosti práce, je plně v kompetenci Státního úřadu inspekce práce, resp. jím zřízených oblastních inspektorátů práce.
 2. Školení řidičů „referentů“ nemá platnost 1 rok! Je čistě a jen na zaměstnavateli, jakou periodu pro školení stanoví a zda vůbec rozhodne o tom, že školení bude opakovat. Perioda může být i 1 x 10 let a je jen na zaměstnavateli, zda to považuje za dostatečné. Ideální však je, nevolit periodu delší než 3 roky a to i s ohledem na vývoj právních předpisů.
 3. Pro evidenci doby řízení a čerpání přestávek nepostačuje elektronické záznamové zařízení typu GPS! Je nutno doložit, kdy zaměstnanec čerpá bezpečnostní přestávku a ne jen předložit, kdy je vozidlo v klidu. Ze záznamu GPS není např. jasně patrné, zda zaměstnanec stojí v zácpě, nebo na krajnici a opravuje žárovku, či zda si vedle vozu postavil stan a v něm spí. Jako ideální a nezpochybnitelná se stále jeví „papírová“ kniha jízd, řádně a průběžně vedená. Ne dopisovaná týden / měsíc či rok pozadu.

Účast na provozu na pozemních komunikacích patří mezi jednu z nejrizikovějších pracovních činností vůbec. Je nutno nejen dbát dodržování předpisů, ale zejména zdravého lidského rozumu, úsudku, ohleduplnosti a předvídavosti. Řidiči referenti musejí být na silnicích vždy ve střehu!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4.2
(5)

Uvědomujete si, že řízení firemního vozidla je jednou z nejrizikovějších činností, kterou může Váš zaměstnanec vykonávat? Vždyť na silnicích ročně umírají stovky osob! Řidiči referenti si tak zaslouží maximální péči!

Nejste sami. Požadavků BOZP je dnes tolik, že na vše sám zaměstnavatel nestačí. Nebojte se proto obrátit na profesionály v oboru.


Obsah


Kdo to je řidič referent?

Pojem řidič referent není právně korektní. Tj. žádný právní předpis s tímto pojmem nepracuje. Dle právních předpisů v zásadě rozlišujeme tři skupiny řidičů motorových silničních vozidel.

 1. Do první skupiny patří ti řidiči, na které se vztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti řidičů - tedy tzv. "profesionálové". To jsou často řidiči kamionů, autobusů apod.
 2. Na opačném konci jsou řidiči, kteří řídí spíše příležitostně a řízení není hlavní náplní jejich práce. Tj. vozidlo mají zejména ke své přepravě ke klientům apod. Tito se často označují nepřesně, jako tzv. "řidiči referenti".
 3. No a pak je tu poslední skupina - něco mezi. Jde o řidiče, kteří mají řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě jako druh své práce, ale ještě se na ně nevztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. V praxi jde často o řidiče malých nákladních vozidel - dodávek.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Aby tedy v pojmech bylo jasno, nejprve vysvětlím, kdo že to jsou řidiči "profesionálové", tedy ti řidiči, kteří musejí podstupovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Ostatní jsou pak naši řidiči referenti.

Vše upravuje zákon č. 247/2000 Sb., úz. Ten vymezuje, že zdokonalování se musí účastnit řidiči vozidel zařazených do následujících skupin:

 • C1, motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;
 • C1+E, jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  • z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
 • C, motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • C+E,  jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 • D1,motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • D1+E, jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 • D, motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, nebo
 • D+E, jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidiči referenti - základní požadavky BOZP

Níže v podkapitolách se pokusím shrnout, co vše je potřeba zajistit k tomu, abyste mohli zaměstnance bez obav vyslat řídit firemní vozidla a nemuseli jste se bát toho, že bude mít dopravní nehodu.


Pracovnělékařské prohlídky řidičů referentů

I z hlediska lékařských prohlídek řidičů referentů, rozlišujeme dva základní případy.

 1. Řízení firemního vozidla je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • periody lékařských prohlídek jsou stanoveny zákonem č. 361/2000 Sb., následovně:
   • řidiči mladší 50ti let 1x 2 roky,
   • řidiči starší 50ti let 1 x ročně.
  • tyto řidiče nemůžete vyslat na lékařskou prohlídku pouze s běžnou žádostí, jako každého jiného zaměstnance, ale je nutno mít i zvláštní dokumentaci - prohlášení a lékařský posudek.
 2. Řízení vozidla je obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby a současně není řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě jako druh práce
  • v tomto případě je nutno do žádosti o pracovnělékařskou prohlídku uvést, že součástí práce zaměstnance je i tzv. riziko ohrožení zdraví, dle bodu 5, části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb. Periody lékařských prohlídek těchto řidičů se odvíjí nejen od věku zaměstnance, ale také od kategorie práce.
   • Kategorie práce 1: 1x 6 let u zaměstnanců mladších 50ti let a 1x 4 roky u zaměstnanců starších 50ti let;
   • Kategorie práce 2, 2R, 3 a 4: 1x 4 let u zaměstnanců mladších 50ti let a 1x 2 roky u zaměstnanců starších 50ti let;
  • Kromě základního vyšetření, se v rámci prohlídky provede i orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr).
 3. Řízení vozidla není obvyklou součástí práce ani nejde o svoz zaměstnanců do práce a současně není řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě jako druh práce
  • pokud řízení není obvyklou součástí práce, tzn. že v rámci práce se nepředpokládá, že by zaměstnanec řídil vozidlo, přesto je řízení možné za mimořádných stavů a situací, není nutné provádět žádnou zvláštní lékařskou prohlídku pro řidiče, ale postačí pouze klasická pracovnělékařská prohlídka.

Dále platí, že každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B, je povinna se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Zde tedy pozor, pokud zaměstnáváte i starší osoby!

Vzorovou žádost o lékařskou prohlídku si můžete zakoupit v e-shopu SAW


Řidiči referenti - školení BOZP a požadavky na odbornou způsobilost

 1. Zaměstnanec, který bude řídit firemní vozidlo, musí být pro tuto činnost odborně způsobilý, tzn.:
  1. zaměstnanec musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění (platného);
  2. všichni zaměstnanci musejí být proškoleni o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k jimi vykonávaným pracovním činnostem; z hlediska řízení firemních vozidel to jsou zejména:
   1. dopravní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky);
   2. vnitřní předpisy zaměstnavatele (povinně zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků);
   3. návod na obsluhu a údržbu vozidla;
   4. předpis upravujícím způsob evidence doby řízení a doby čerpání bezpečnostních přestávek;
  3. všichni zaměstnanci musejí být řádně informováni o rizicích a o přijatých opatřeních, která je mohou ohrožovat při výkonu pracovních činností;
  4. po skončení školení je nutno ověřit znalosti zaměstnanců (např. ústní přezkoušení, test), zaměstnanec musí při ověření znalostí uspět, jinak se stává nezpůsobilým k výkonu práce;
  5. pozn.: četnost, obsah a způsob provedení školení a ověření znalostí stanoví zaměstnavatel.

Stáhněte si vzorovou dokumentaci školení řidičů referentů

Pokud zaměstnanec nemá v pracovní smlouvě jasně uvedeno, že bude řídit firemní vozidlo, nemůže být k této činnosti zaměstnavatelem nucen; typicky nezkušení řidiči, mohou zcela legálně odmítnout řízení firemního vozidla s odůvodněním, že by tato činnost mohla bezprostředně ohrozit zdraví jejich nebo i zdraví a životy jiných osob.


Perioda školení řidičů referentů z bezpečnosti práce

Perioda školení řidičů firemních vozidel, není dána právními předpisy. Periodu tedy stanoví zaměstnavatel. Doporučuji stanovit periodu ne delší než 1x 3 roky a to zejména s ohledem na rizikovost práce a změny právních předpisů.

Také vás láká vidina snadného a levného e-learningového školení? Raději na to zapomeňte! Ani státní úřad inspekce práce není pro!


Řidiči referenti a kniha jízd - jak ji správně vést?

Na úvod nutno podotknout, že žádný bezpečnostní právní předpis, nezná pojem kniha jízd!

Kniha jízd se vede zejména pro finanční účely, aby bylo prokázáno, že vozidlo je užíváno k podnikatelské činnosti a odpočty DPH jsou tak oprávněné.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je o řízení nutno vést pouze denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek a to buď v listinné podobě nebo technickým zařízením. Technickým zařízením není např. GPS lokátor. Takovým zařízením je např. tachograf, který je dnes běžnou součástí nákladních vozidel nebo autobusů.

Aby byla evidence doby jízdy prokazatelná, je zcela ideální, pokud řidič eviduje každé zahájení jízdy, každé přerušení jízdy a každé čerpání přestávky přestávky.

Jak musejí řidiči referenti čerpat bezpečnostní přestávky?

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby řidiči referenti:

 1. nepřekročili maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
 2. během bezpečnostní přestávky nevykonávali žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

Maximální doba řízení firemního vozidla

WordPress Tables Plugin

Stanovení odpovědností - jak na to?

Abyste měli vše v pořádku, je nutné dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., stanovit odpovědnou osobu za firemní vozidla a zaměstnance, u nichž jste již ověřili zdravotní způsobilost a mají odpovídající odbornou způsobilost, k řízení firemních vozidel prokazatelně pověřit.

Pověření řidičů již provádí odpovědná osoba za firemní vozidla. Můžete mít odpovědných osob i více, pro určené skupiny vozidel. Také je nutno vysvětlit všem zaměstnancům, že bez písemného pověření odpovědné osoby, nesmí v rámci plnění pracovních úkolů firemní vozidla řídit! Řidiči referenti jsou tedy jen ti, kteří jsou písemně pověřeni!


Vzory písemných pověření si můžete stáhnout v E-shopu SAW


Řidiči referenti – mýty a fakta

Závěrem ještě vyvrátím pár fám, které ohledně problematiky bezpečnosti práce řidičů „referentů“ panují.

 1. Není povinností zaměstnavatele, školitele, ani nikoho jiného, vystavovat průkazy o úspěšném absolvování školení řidičů „referentů“. Povinnost by to byla pouze v případě, že si to tak zaměstnavatel dobrovolně stanoví ve vnitřním předpise. PČR tyto „kartičky“, průkazy ani nic podobného nemá právo kontrolovat a při silniční kontrole nemá právo vyžadovat ani jiné doklady, prokazující, že řidič absolvoval školení řidičů „referentů“. Zda zaměstnavatel naplnil požadavek zákoníku práce, a zaměstnancům zajistil řádná školení, ve vztahu k bezpečnosti práce, je plně v kompetenci Státního úřadu inspekce práce, resp. jím zřízených oblastních inspektorátů práce.
 2. Školení řidičů „referentů“ nemá platnost 1 rok! Je čistě a jen na zaměstnavateli, jakou periodu pro školení stanoví a zda vůbec rozhodne o tom, že školení bude opakovat. Perioda může být i 1 x 10 let a je jen na zaměstnavateli, zda to považuje za dostatečné. Ideální však je, nevolit periodu delší než 3 roky a to i s ohledem na vývoj právních předpisů.
 3. Pro evidenci doby řízení a čerpání přestávek nepostačuje elektronické záznamové zařízení typu GPS! Je nutno doložit, kdy zaměstnanec čerpá bezpečnostní přestávku a ne jen předložit, kdy je vozidlo v klidu. Ze záznamu GPS není např. jasně patrné, zda zaměstnanec stojí v zácpě, nebo na krajnici a opravuje žárovku, či zda si vedle vozu postavil stan a v něm spí. Jako ideální a nezpochybnitelná se stále jeví „papírová“ kniha jízd, řádně a průběžně vedená. Ne dopisovaná týden / měsíc či rok pozadu.

Účast na provozu na pozemních komunikacích patří mezi jednu z nejrizikovějších pracovních činností vůbec. Je nutno nejen dbát dodržování předpisů, ale zejména zdravého lidského rozumu, úsudku, ohleduplnosti a předvídavosti. Řidiči referenti musejí být na silnicích vždy ve střehu!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram