Služby saw

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (bozp)

Chytře, moderně, efektivně - pro "malé" živnostníky i velké korporace. 
Dejte mně důvěru a pojďme společně udělat vaše podnikání ještě bezpečnějším.

Jsem Ing. Vít Hofman
a udělám vaše podnikání bezpečným

Kontaktujte mě

Co Vám v bezpečnosti práce (BOZP) nabízím?

Pojďme si služby bezpečnosti práce, společně, krok za krokem, projít…
1. Nejprve je potřeba poznat rizika Vašeho podnikání!

Management (řízení) rizik

 • Zavedu a nastavím pravidla pro řádné fungování
 • Vyhledám nebezpečí, zhodnotím rizika, zavedu dokumentaci
 • Navrhnu opatření k omezení rizik
 • Seznámím zainteresované osoby s procesem
 • Budu dohlížet nad soustavným fungováním procesu

Časté nedostatky v řízení rizik

 • “Bezpečák” předá registr rizik, čímž proces hasne
 • Registr rizik je vypracován databázovým software (obecný)
 • Proces řízení rizik není soustavným
 • Do procesu nejsou zapojeni všichni zaměstnanci
 • Opatření se nepřijímají, není přehled o přijatých opatření
2. Rizika známe. 
Výsledky použijeme k zařazení prací do kategorií.

Kategorizace prací

 • Vypracují oznámení o zařazení prací do kategorie 1 a 2
 • Vypracuji návrh zařazení prací do rizikových kategorií 3 a 4
 • Vše projednám s hygienou a zajistím její souhlas
 • Seznámím zaměstnance s výsledky kategorizace a jejími důsledky
 • Pomohu v naplňování opatření, plynoucích z kategorií

I v kategorizaci prací se chybuje

 • Nejsou kategorizovány všechny práce
 • Kategorizace není odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí
 • Rizikové faktory nebyly zhodnoceny prokazatelným způsobem
 • Nejsou naplňována a dodržována opatření, plynoucí z kategorií
 • Zaměstnanci nejsou prokazatelně obeznámeni s kategorizací
3. Kategorizaci využijeme i v oblasti pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby v BOZP

Služby bezpečnosti práce zasahují do mnohých disciplín. Jednou z nich jsou i pracovnělékařské služby.
 • Pomohu Vám s návrhem smlouvy o pracovnělékařských službách

 • Vypracuji a dodám systém pro správu pracovnělékařských prohlídek

 • Stanovím lhůty prohlídek pro jednotlivé zaměstnance

 • Dodám veškerou potřebnou dokumentaci

 • Budu dohlížet nad plněním povinností poskytovatele

Na co si dát pozor při plnění úkolů pracovnělékařských služeb?

 • Není uzavřena smlouva s poskytovatelem lékařských služeb
 • Poskytovatel provádí lékařské prohlídky, nikoli však další činnosti
 • Lékařské prohlídky nejsou prováděny v návaznosti na kategorizaci prací
 • Žádosti o prohlídky nejsou vystavovány / řádně vyplňovány
 • Lhůty prohlídek jsou nesprávně stanoveny nebo jsou stanoveny obecně pro profese, nikoli konkrétní zaměstnance

4. Neodstranitelná / zbytková rizika. Co s nimi?

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

 • Provedu zhodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP
 • Navrhnu konkrétní poskytované OOPP pro jednotlivé činnosti
 • Stanovím metodiku efektivního poskytování OOPP
 • Vypracuji potřebnou dokumentaci
 • Poučím vedoucí zaměstnance o systému
 • Proškolím zaměstnance o používání OOPP

Ochranné prostředky - kde se chybuje?

 • Není provedeno zhodnocení rizik – OOPP jsou poskytovány “od pasu”
 • Nejsou stanoveny požadavky na konkrétní OOPP
 • Zaměstnanci OOPP nepoužívají
 • Vedoucí zaměstnanci používání OOPP nekontrolují ani nevyžadují
 • OOPP nejsou poskytovány prokazatelně

5. Vše je potřeba řádně zadokumentovat...

Vypracování dokumentace BOZP

 • Vypracuji pro Vás zákonem stanovené dokumenty
 • Pro efektivní použití Vám dokumenty předám i v elektronické podobě
 • Seznámím vedoucí zaměstnance s účelem dokumentů
 • Proškolím zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentů
 • Dokumentaci budu průběžně aktualizovat

Chyby v dokumentaci BOZP

 • Nejsou vypracovány zákonem vyžadované dokumenty
 • Jou vypracovány dokumenty nad rámec zákona, který ukládají často zbytečné povinnosti
 • Dokumentace je příliš obecná
 • Dokumentace je příliš obsáhlá (neefektivní)
 • Dokumentace není řádně vedena

6. Systém je nastaven. Teď jen zajistit, aby jej všichni znali a respektovali

Školení bezpečnosti práce

 • Navrhnu efektivní systém školení BOZP
 • Stanovím obsah (osnovy) školení BOZP
 • Stanovím obsah (osnovy) školení BOZP
 • Stanovím periody školení BOZP
 • Stanovím způsob ověření znalostí
 • Vypracuji potřebnou dokumentaci pro provádění školení
 • Proškolím vedoucí zaměstnance a zaměstnance

Jak se chybuje při provádění školení BOZP

 • Školení je prováděno pouze formou e-learningu!
 • Obsah školení neobsahuje všechny relevantní předpisy
 • Neprobíhá prokazatelné ověření znalostí
 • Školení je prováděno jen formálně
 • Školení je příliš obecné a ignoruje konkrétní rizika

7. Důvěřuj, ale prověřuj. Přijatá opatření je nutno nejen vyžadovat a dodržovat, ale i kontrolovat

Preventivní a kontrolní činnost BOZP

 • Stanovím metodiku preventivní a kontrolní činnosti v BOZP
 • Vypracuji dokumentaci, pro efektivní kontrolní činnost ze strany vedoucích zaměstnanců
 • Pomohu Vám zorientovat se v nepřeberném množství kontrol a revizí technických zařízení
 • Společně si posvítíme na alkohol a jiné návykové látky
 • Budu se účastnit ročních prověrek BOZP

Kde se dělají chyby?

 • Nejsou kontrolována všechna přijatá opatření BOZP
 • Zjištěné závady nejsou odstraňovány
 • Nejsou stanoveny termíny kontrol
 • Nejsou pověřeny odpovědné osoby za provádění kontrol
 • Kontroly jsou spíše formální (zejména roční prověrka)

8. Vše funguje, ale problémy přicházejí i za pochodu...

Poradní a konzultační činnost

Služby bezpečnosti práce jsou zejména o vzájemné komunikaci.
Často to, co byste hledali několik hodin, vám řeknu hned z “patra”.

I proto Vám Vaše problémy týkající se BOZP, pomáhám řešit několika způsoby:

 • Osobní konzultace
 • Telefonická konzultace (včetně Skype)
 • Konzultace emailem
 • Vypracování závazných zpráv, podkladů a stanovisek

Na co si dát pozor?

 • Odpověď nepodložená fakty (ideálně odkazem na právní předpis)
 • Nejasná odpověď
 • Vyhýbavá odpověď
 • Komplikovaná odpověď
 • Žádná odpověď

9. Co když dojde na nejhorší? Zaměstnanci se přihodil pracovní úraz!

Řešení pracovních úrazů

 • Pomohu s evidencí úrazu do knihy úrazů
 • Pomohu s řádným vyšetřením pracovního úrazu
 • Zajistím vypracování záznamu o úraze
 • Pomohu Vám s odškodněním úrazu a komunikací s pojišťovnou
 • Vypracuji záznam o úrazu – hlášení změn
 • Společně nalezneme opatření, k zabránění opakování úrazu
 • Proškolím zaměstnance o příčinách úrazu a o přijatých opatřeních

  Jak se dostat do problémů...

  • Neproběhne evidence úrazu do knihy úrazů
  • Záznam o úraze se nezašle ve stanovené době na stanovené instituce
  • Neproběhne řádné odškodnění úrazu
  • Není vypracován a odeslán záznam o úrazu – hlášení změn
  • Nejsou přijata opatření proti opakování úrazu

  10. Stali jsme se terčem! Terčem státní kontroly. A co teď?

  Příprava firmy na státní kontrolu

  Ano, mezi služby bezpečnosti práce patří i příprava firmy na státní kontrolu. Nikdy není nic na 100%. Ale není nedostatek jako nedostatek. Poznám, kdy jde o “průser!” Vím, po čem inspektoři jdou a na co si dát pozor!

  Dejte mně vědět neprodleně po té, co se u Vás státní kontrola nahlásí a já udělám maximum pro to, aby vše dobře dopadlo. Zejména potom:

  • Provedu rychlý komplexní audit BOZP
  • Určím nedostatky a tyto kategorizuji dle vážnosti
  • Začneme pracovat na odstranění vážných nedostatků
  • Do příchodu inspektora uděláme maximum!

  Čemu se raději vyhnout...

  • Nepustit inspektora do provozovny
  • Lhát inspektorovi a uvádět ho v omyl
  • Polovinu pracoviště dát po dobu kontroly mimo provoz
  • Zbytečně se hádat s inspektorem
  • Říkat inspektorovi, jak je BOZP otravná a zbytečná

  SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

  Kontaktní informace

  Ing. Vít Hofman

  IČO: 020 65 681
  DIČ: CZ8602215072
  Města Mayen 1536
  686 01 Uherské Hradiště
  0
   0
   Přehled nákupu
   Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
   250 
   Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
    Použít kupón
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram