Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance

Chytře, moderně, efektivně - pro "malé" živnostníky i velké korporace. Dejte mně důvěru a pojďme společně udělat vaše pracoviště ještě bezpečnějšími.


Co Vám v bezpečnosti práce (BOZP) nabízím?

Pojďme si služby bezpečnosti práce, společně, krok za krokem, projít…


1. Nejprve je potřeba poznat rizika Vašeho podnikání!

Management (řízení) rizik

  • Zavedu a nastavím pravidla pro řádné fungování
  • Vyhledám nebezpečí, zhodnotím rizika, zavedu dokumentaci
  • Navrhnu opatření k omezení rizik
  • Seznámím zainteresované osoby s procesem
  • Budu dohlížet nad soustavným fungováním procesu

Časté nedostatky v řízení rizik

  • “Bezpečák” předá registr rizik, čímž proces hasne
  • Registr rizik je vypracován databázovým software (obecný)
  • Proces řízení rizik není soustavným
  • Do procesu nejsou zapojeni všichni zaměstnanci
  • Opatření se nepřijímají, není přehled o přijatých opatření


2. Rizika známe. Výsledky použijeme k zařazení prací do kategorií.

Kategorizace prací

  • Vypracují oznámení o zařazení prací do kategorie 1 a 2
  • Vypracuji návrh zařazení prací do rizikových kategorií 3 a 4
  • Vše projednám s hygienou a zajistím její souhlas
  • Seznámím zaměstnance s výsledky kategorizace a jejími důsledky
  • Pomohu v naplňování opatření, plynoucích z kategorií

I v kategorizaci prací se chybuje

  • Nejsou kategorizovány všechny práce
  • Kategorizace není odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí
  • Rizikové faktory nebyly zhodnoceny prokazatelným způsobem
  • Nejsou naplňována a dodržována opatření, plynoucí z kategorií
  • Zaměstnanci nejsou prokazatelně obeznámeni s kategorizací


3. Kategorizaci využijeme i v oblasti pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby v BOZP

Služby bezpečnosti práce zasahují do mnohých disciplín. Jednou z nich jsou i pracovnělékařské služby.

  • Pomohu Vám s návrhem smlouvy o pracovnělékařských službách
  • Vypracuji a dodám systém pro správu pracovnělékařských prohlídek
  • Stanovím lhůty prohlídek pro jednotlivé zaměstnance
  • Dodám veškerou potřebnou dokumentaci
  • Budu dohlížet nad plněním povinností poskytovatele

Na co si dát pozor v lékařských službách?

  • Není uzavřena smlouva s poskytovatelem lékařských služeb
  • Poskytovatel provádí lékařské prohlídky, nikoli však další činnosti
  • Lékařské prohlídky nejsou prováděny v návaznosti na kategorizaci prací
  • Žádosti o prohlídky nejsou vystavovány / řádně vyplňovány
  • Lhůty prohlídek jsou nesprávně stanoveny nebo jsou stanoveny obecně pro profese, nikoli konkrétní zaměstnance


4. Neodstranitelná / zbytková rizika. Co s nimi?

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

  • Provedu zhodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP
  • Navrhnu konkrétní poskytované OOPP pro jednotlivé činnosti
  • Stanovím metodiku efektivního poskytování OOPP
  • Vypracuji potřebnou dokumentaci
  • Poučím vedoucí zaměstnance o systému
  • Proškolím zaměstnance o používání OOPP

Ochranné prostředky - kde se chybuje?

  • Není provedeno zhodnocení rizik – OOPP jsou poskytovány “od pasu”
  • Nejsou stanoveny požadavky na konkrétní OOPP
  • Zaměstnanci OOPP nepoužívají
  • Vedoucí zaměstnanci používání OOPP nekontrolují ani nevyžadují
  • OOPP nejsou poskytovány prokazatelně


5. Vše je potřeba řádně zadokumentovat...

Vypracování dokumentace BOZP

  • Vypracuji pro Vás zákonem stanovené dokumenty
  • Pro efektivní použití Vám dokumenty předám i v elektronické podobě
  • Seznámím vedoucí zaměstnance s účelem dokumentů
  • Proškolím zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentů
  • Dokumentaci budu průběžně aktualizovat

Chyby v dokumentaci BOZP

  • Nejsou vypracovány zákonem vyžadované dokumenty
  • Jou vypracovány dokumenty nad rámec zákona, který ukládají často zbytečné povinnosti
  • Dokumentace je příliš obecná
  • Dokumentace je příliš obsáhlá (neefektivní)
  • Dokumentace není řádně vedena


6. Systém je nastaven. Teď jen zajistit, aby jej všichni znali a respektovali

Školení bezpečnosti práce

  • Navrhnu efektivní systém školení BOZP
  • Stanovím obsah (osnovy) školení BOZP
  • Stanovím periody školení BOZP
  • Stanovím způsob ověření znalostí
  • Vypracuji potřebnou dokumentaci pro provádění školení
  • Proškolím vedoucí zaměstnance a zaměstnance

Jak se chybuje při provádění školení BOZP

  • Školení je prováděno pouze formou e-learningu!
  • Obsah školení neobsahuje všechny relevantní předpisy
  • Neprobíhá prokazatelné ověření znalostí
  • Školení je prováděno jen formálně
  • Školení je příliš obecné a ignoruje konkrétní rizika


7. Důvěřuj, ale prověřuj. Přijatá opatření je nutno nejen vyžadovat a dodržovat, ale i kontrolovat

Preventivní a kontrolní činnost BOZP

  • Stanovím metodiku preventivní a kontrolní činnosti v BOZP
  • Vypracuji dokumentaci, pro efektivní kontrolní činnost ze strany vedoucích zaměstnanců
  • Pomohu Vám zorientovat se v nepřeberném množství kontrol a revizí technických zařízení
  • Společně si posvítíme na alkohol a jiné návykové látky
  • Budu se účastnit ročních prověrek BOZP

Kde se dělají chyby?

  • Nejsou kontrolována všechna přijatá opatření BOZP
  • Zjištěné závady nejsou odstraňovány
  • Nejsou stanoveny termíny kontrol
  • Nejsou pověřeny odpovědné osoby za provádění kontrol
  • Kontroly jsou spíše formální (zejména roční prověrka)


8. Vše funguje, ale problémy přicházejí i za pochodu...

Poradní a konzultační činnost

Služby bezpečnosti práce jsou zejména o vzájemné komunikaci. Často to, co byste hledali několik hodin, Vám řeknu hned z “patra”.s

I proto Vám Vaše problémy týkající se BOZP, pomáhám řešit několika způsoby:

  • Osobní konzultace
  • Telefonická konzultace (včetně Skype)
  • Konzultace emailem
  • Vypracování závazných zpráv, podkladů a stanovisek

Na co si dát pozor

  • Odpověď nepodložená fakty (ideálně odkazem na právní předpis)
  • Nejasná odpověď
  • Vyhýbavá odpověď
  • Komplikovaná odpověď
  • Žádná odpověď


9. Co když dojde na nejhorší? Zaměstnanci se přihodil pracovní úraz!

Řešení pracovních úrazů

  • Pomohu s evidencí úrazu do knihy úrazů
  • Pomohu s řádným vyšetřením pracovního úrazu
  • Zajistím vypracování záznamu o úraze
  • Pomohu Vám s odškodněním úrazu a komunikací s pojišťovnou
  • Vypracuji záznam o úrazu – hlášení změn
  • Společně nalezneme opatření, k zabránění opakování úrazu
  • Proškolím zaměstnance o příčinách úrazu a o přijatých opatřeních

Jak se dostat do problémů...

  • Neproběhne evidence úrazu do knihy úrazů
  • Záznam o úraze se nezašle ve stanovené době na stanovené instituce
  • Neproběhne řádné odškodnění úrazu
  • Není vypracován a odeslán záznam o úrazu – hlášení změn
  • Nejsou přijata opatření proti opakování úrazu


10. Stali jsme se terčem! Terčem státní kontroly. A co teď?

Příprava firmy na státní kontrolu

Ano, mezi služby bezpečnosti práce patří i příprava firmy na státní kontrolu. Nikdy není nic na 100%. Ale není nedostatek jako nedostatek. Poznám, kdy jde o “průser!” Vím, po čem inspektoři jdou a na co si dát pozor!

Dejte mně vědět neprodleně po té, co se u Vás státní kontrola nahlásí a já udělám maximum pro to, aby vše dobře dopadlo. Zejména potom:

  • Provedu rychlý komplexní audit BOZP
  • Určím nedostatky a tyto kategorizuji dle vážnosti
  • Začneme pracovat na odstranění vážných nedostatků
  • Do příchodu inspektora uděláme maximum!

Čemu se raději vyhnout...

  • Nepustit inspektora do provozovny
  • Lhát inspektorovi a uvádět ho v omyl
  • Polovinu pracoviště dát po dobu kontroly mimo provoz
  • Zbytečně se hádat s inspektorem
  • Říkat inspektorovi, jak je BOZP otravná a zbytečná


Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart