Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti práce

Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení
5
(4)

Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.

Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.


Obsah

 1. Elektrická zařízení
  1. Elektrické instalace
  2. Hromosvody
  3. Elektrické spotřebiče
 2. Tlaková zařízení
  1. Tlakové nádoby stabilní (TNS)
  2. Kotle a kotelny
 3. Plynová zařízení
 4. Zdvihací zařízení
  1. Jeřáby
  2. Výtahy
 5. Spalinové cesty (komíny a kouřovody)
 6. Motorová vozidla
 7. Věcné prostředky požární ochrany
  1. Přenosné hasící přístroje
  2. Ostatní
 8. Požárně bezpečnostní zařízení
 9. Kontroly ostatních prvků pracovišť

Elektrická zařízení

Elektrickými Zařízeními jsou zařízení

 1. pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 2. určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Revize elektrických instalací

Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 0300
Druh prostředí Lhůty revizí
(1 x ...)
Normální základní 5 let
Studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci 3 roky
Mokré, s extrémní korozní agresivitou 1 rok
Pasivní s nebezpečím požáru, s otřesy, 2 roky
Pasivní s nebezpečí výbuchu 2 roky
Venkovní pod přístřeškem 4 roky
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob
Umístění elektrického zařízení Lhůty revizí
(1 x ...)
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) 2 roky
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3 roky
Zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) 5 let
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823) 2 roky
Pojízdné a přenosné prostředky 1 rok
Prozatímní zařízení stanoviště 6 měsíců

Revize hromosvodů (zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, dle dříve platné ČSN 341390
Druh objektu Lhůty revizí
(1 x ...)
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2 roky
Ostatní 5 let
Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03
Ochranná úroveň Vizuální kontrola Celková revize Kritické systémy - úplná revize
I, II velké budovy 1 x za rok 1 x za 2 roky 1 x za rok
III, IV malé budovy 1 x za 2 roky 1 x za 4 roky 1 x za rok

Revize elektrických spotřebičů


Tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení jsou:

 1. parní a kapalinové kotle (dále jen “kotle”), jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 2. tlakové nádoby stabilní (dále jen “tlakové nádoby”), jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 3. kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen “nádoby na plyny”), jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Druh činnosti Předpis Lhůta
Výchozí revize ČSN 69 0012, čl. 90 Před uvedením do provozu
První provozní revize ČSN 69 0012, čl. 91 Do 2 týdnů od uvedení do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012, čl. 91 1 x rok
Vnitřní revize ČSN 69 0012, čl. 93,94 1 x 5 let
Zkouška těsnosti ČSN 69 0012, čl. 107 1 x 5 let
Tlaková zkouška ČSN 69 0012, čl.117+ Tlaková zkouška
+ Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 1 x 9 let + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - dálkový ukazatel stavu hladiny, regulátor, registrační přístroj stavu hladiny ČSN 69 0012, čl. 45a 1 x 6 měsíců
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - signalizační zařízení mezních stavů ČSN 69 0012, čl. 45b 1 x měsíc
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – nádoby s pracovní tekutinou působící agresivně a tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob ČSN 69 0012, čl. 45c 1 x týden
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – přímé stavoznaky ČSN 69 0012, čl. 45d 1 x rok
Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě ČSN 69 0012, čl. 47a 1 x 3 měsíce
Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku do panelu ČSN 69 0012, čl. 47b 1 x 6 měsíců
Kontrola: tlakoměr umístěný na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak ČSN 69 0012, čl. 47c 1 x 6 měsíců
Kontrola: kontrolní tlakoměr ČSN 69 0012, čl. 50 1 x 2 roky
Kontrola: činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů ČSN 69 0012, čl. 51 1 x měsíc
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby s pracovním přetlakem do 4 Mpa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300°C ČSN 69 0012, čl. 54a 1 x měsíc
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které obsahují jedovaté, žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10 MPa ČSN 69 0012, čl. 54b 1 x rok
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – ostatní nádoby ČSN 69 0012, čl. 54c 1 x 4 měsíce
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána (náhradní pojistné zařízení) ČSN 69 0012, čl. 54d 1 x rok; po každém protržení membrány
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které jsou součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak ČSN 69 0012, čl. 54 1 x 6 měsíců; Po každém použití přístroje
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky ČSN 69 0012, čl. 55 1 x rok
Kontrola: provozní teploměry ČSN 69 0012, čl. 64 1 x 2 roky; při každém podezření na nesprávnou funkci teploměru
Kontrola: kontrolní teploměr ČSN 69 0012, čl. 66 1 x 2 roky
Kontrola: signalizační teploměry ČSN 69 0012, čl. 67 1 x měsíc
Kontrola: dálkové teploměry ČSN 69 0012, čl. 68 1 x měsíc

Revize kotlů a kotelen

Druh činnosti Předpis Lhůta
První provozní revize kotle ČSN 07 0710 Do 14ti dnů ode dne zahájení provozu kotle
Provozní revize ČSN 07 0710, čl. 96 Nejpozději po 3 měsících provozu kotle
Vnitřní revize ČSN 07 0710, čl. 98 Provádí se nejpozději po jednom roce provozu
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710, čl. 117 Provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710, čl. 124 + vyhl. č. 18/1979 Sb., úz Minimálně 1 x 9 let od předchozí tl. zkoušky
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., úz, § 16 1 x ročně

Zdvihací zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

 1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 2. jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 3. pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 4. stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 5. výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 6. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:

 1. vrátky,
 2. zdvižné vozíky,
 3. stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 4. zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 5. závěsné dopravníky,
 6. nakladače,
 7. zdvihací čela nákladních automobilů,
 8. mechanické rampy,
 9. plošiny pro zdvihání automobilů,
 10. výsuvné žebříky,
 11. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 12. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Revize jeřábů

Provozní skupina Skupina jeřábu Revize
(1 x ...)
Revizní zkouška
(1 x ...)
J1, J2 I 4 roky 8 let
J3 II 3 roky 6 let
J4 III 2 roky 4 roky
J5, J6 IV 1 rok 2 roky
Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin. 1 rok 2 roky
Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem 1 rok 2 roky
Inspekce jeřábů
Označení inspekce Lhůta
Denní inspekce Denně před zahájením provozu
Běžná inspekce Nejméně 1 x 3 měsíce
Periodická inspekce Minimálně 1 x ročně
Důkladná periodická inspekce Nejdéle 1 x 5 let
Mimořádná inspekce Po mimořádných událostech
Velká inspekce -

Revize výtahů

Výtahy určené pro dopravu osob nebo nákladů Provozní prohlídka (PP)* Odborná prohlídka (OP)* Odborná zkouška (OZ)* První inspekční prohlídka* Perioda inspekčních prohlídek*
Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 2 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 3 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 3 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 4 měsíce 1 x 3 roky
Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy
Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy 1 x 6 měsíců 1 x 6 let
Rozdělení výtahů dle uvedení do provozu
Výtah uvedený do provozu před 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993) 3 roky od poslední OZ 1 x 6 let
Výtah uvedený do provozu před 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999) 6 let od poslední OZ 1 x 6 let
Výtah uvedený do provozu po 1.5.1999 (po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1993) 9 let od poslední OZ 1 x 6 let

Revize plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen “zařízení”) jsou zařízení pro

 1. výrobu a úpravu plynů,
 2. skladování a přepravu plynů,
 3. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 4. zkapalňování a odpařování plynů,
 5. zvyšování a snižování tlaku plynů,
 6. rozvod plynů,
 7. spotřebu plynů spalováním.
Druh revize / kontroly Lhůta
Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu
Kontrola 1 x ročně
Provozní revize 1 x 3 roky
Servisní prohlídka spotřebičů 1 x ročně

Revize komínů (spalinových cest)


Technické kontroly motorových vozidel

Druh dopravního prostředku STK (první | periodická) v letech* Měření emisí Pravidelná kontrola Uživatelská kontrola před jízdou
Osobní automobil 4 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Osobní automobil - dovezený, registrovaný v zahraničí 2 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (do 3 500 kg) 4 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (do 3 500 kg) - dovezený, registrovaný v zahraničí 2 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (nad 3 500 kg) 1 | 1 Jako STK 1 x rok ANO
*První STK se provádí po X letech od registrace vozidla, následná ve stanovené periodě od předešlé STK

Věcné prostředky požární ochrany

Revize přenosných hasících přístrojů

Druh hasicího přístroje Kontrola Periodická zkouška Vyřazení
Práškový 1 x rok 1 x 5 let Po 20 letech
Sněhový CO2 1 x rok 1 x 5 let Po 40 letech
Vodní 1 x rok 1 x 3 roky Po 20 letech
Pěnový 1 x rok 1 x 3 roky Po 20 letech

Ostatní věcné prostředky

U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.

Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:

 1. hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 2. osobní ochranné prostředky,
 3. prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 4. prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
 5. prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 6. požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 7. spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 8. hasiva a příměsi do hasiv,
 9. požární příslušenství,
 10. přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Požárně bezpečnostní zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:

 1. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
  1. U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
   1. jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
   2. jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,
   3. pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
 2. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 3. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 4. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 5. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 6. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 7. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 8. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
Druh požárně bezpečnostního zařízení Kontrola provozuschopnosti
Zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) 1 x rok
Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy) 1 x rok
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře) 1 x rok
Zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení) 1 x rok
Zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí) 1 x rok
Zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) 1 x rok
Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů 1 x rok
Zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu 1 x rok

Kontroly ostatních prvků pracovišť

Prvek Kontrola (1 x ...)*
Lékárničky první pomoci 1 rok
Stromy (zeleň) 1 rok
Osobní ochranné pracovní prostředky 1 rok
Regály 1 rok
Žebříky 1 rok
*Pokud z průvodní či provozní dokumentace anebo z hodnocení rizik zaměstnavatele nevyplývají lhůty kratší.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 4

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top