Základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 31. 8. 2017
Kategorie příspěvku: 
0
(0)

Co je dle zákona naprosté minimum, které musí každý podnikatel - zaměstnavatel, zajistit pro bezpečnost práce? Jaké že jsou ty základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce? Na tuto otázku hledají odpověď nejen začínající podnikatelé, ale i staří matadoři. Pokusím se o co nejjednodušší, výstižnou a srozumitelnou odpověď. Odborníci prominou.


Rizika a jejich řízení

Každý zaměstnavatel má povinnost vyhledat nebezpečné činitele a vyhodnotit rizika z nich plynoucí. Proti nepřijatelným rizikům je nutno přijmout opatření. S riziky a opatřeními potom musí být seznámeni a zaměstnanci a o celém procesu musí být vedena dokumentace. Tzv. proces řízení rizik musí být soustavnou činností zaměstnavatele. Řízení rizik spadá mezi základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce a dost možná je i tou nejdůležitější povinností.

Upozornění

Na pracovišti máte rychlovarnou konvici, kterou si zaměstnanci vaří kávu. To je zcela jistě nebezpečný faktor. Rizikem je potom to, že se rychlovarná konvice porouchá a způsobí požár. Riziko vyhodnotíte za nepřijatelné. Jako opatření může sloužit její odpojení od zdroje el. proudu po každém použití. S tím je nutno prokazatelně seznámit zaměstnanci.

Výše popsaným způsobem by měla být podchycena všechna významná rizika na pracovišti a při pracovních činnostech a navržena opatření tak, aby u zaměstnanců vlivem těchto rizik nedošlo k poškození zdraví nebo ztrátám na životech! Přistupujte k tomuto procesu maximálně prakticky a věcně. Ignorujte rizika typu pořezání o papír nebo přibouchnutí prstů do dveří. Řešte skutečně reálné hrozby. Pokud byste chtěli rizika vyhodnocovat pomocí sofistikovanější metody, než je pouze odhad hodnotitele, můžete vyzkoušet směrnici SAW, která uvádí i metodiku pro toto hodnocení.


Zařazení prací do kategorií ("kategorizace prací")

Kategorizace prací rozčlení práce dle rizikových faktorů a dle jejích výsledků se provádění pracovnělékařské služby (např. obsah lékařských prohlídek, perioda prohlídek).

Jedná se o obdobnou záležitost, úzce provázanou a navazující na problematiku rizik. Zaměřuje se především na rizika hygienického charakteru. Pro každou práci (profesi) je nutno vyhodnotit 13 rizikových faktorů, stanovených vyhláškou č. 432/2003 Sb., úz. O zařazení prací do nerizikové kategorie 2 se vypracuje oznámení pro krajskou hygienickou stanici, naproti tomu zařazení prací do rizikových kategorií 3 a 4 se krajské hygienické stanici písemně navrhuje. Pokud vyhodnotíte Vaše práce jakožto práce kategorie 1, nemusíte s hygienou vůbec jednat a dávat jí to na vědomí.

Problém je např. u toho, jak vyhodnotit hluk, vibrace nebo např. chemické látky. Zákon stanoví podmínky tak, že pro toto hodnocení musíte využít některou z akreditovaných laboratoří.

Pokud budete s hygienou komunikovat, celý proces lze zvládnout při troše snahy svépomoci. Pomoci Vám v tom může např. vzor návrhu / oznámení pro hygienu. Také nezapomeňte, že rizikové práce musíte evidovat - případně využijte vzorový formulář pro tuto evidenci, který obsahuje vše vyžadované zákonem.


Pracovnělékařské služby

Zde je prioritní jedna věc. Každý zaměstnavatel musí mít ze zákona uzavřenu smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Jinými slovy, každý zaměstnavatel musí mít firemního lékaře!

Není tedy třeba se více rozepisovat. Všechny podrobnosti si dolaďte se svým lékařem. Do pracovnělékaských služeb spadají např. činnosti jako:

 • poradenství (kategorizace prací, lékárničky první pomoci, nutnost očkování, lékařské prohlídky apod.);
 • dohled lékaře na vašich pracovištích;
 • školení první pomoci;
 • lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné.

Nezapomeňte, že na lékařskou prohlídku musíte zaměstnance vyslat s vyplněnou žádostí, na základě níž lékař vypracuje lékařský posudek! Můžete využít profesionálně připravenou vzorovou žádost SAW, obsahující i vzor lékařského posudku a dále také vzor záznamu o dohledu lékaře na pracovišti. Tyto dokumenty lékaři usnadní práci a on Vám bude zavázán. Vše je aktuální pro tento rok!


Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Když řeknete BOZP, spousta lidí si vybaví ochrannou pracovní přilbu. Ano,i poskytování OOPP patří zcela jistě mezi základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce.

Opět se musíme vrátit k rizikům. Osobní ochranné pracovní prostředky se totiž poskytují na základě hodnocení rizik. Rizika pracovního prostředí a činností máte již vyhodnocena. Z tohoto hodnocení také mohla vyplynout nutnost používání některých OOPP. Obdobně při kategorizaci prací, jste zjistili hodnoty rizikových faktorů a tak již přesně víte, zda je nutno používat např. chrániče sluchu nebo respirátory apod. Toto hodnocení je ale nutno ještě více prohloubit. K tomu slouží metodika / tabulka, uvedená v příloze k NV. č. 495/2001 Sb., úz. Opět nic zcela komplikovaného. Zkrátka vyhodnotíte pro jednotlivé části lidského těla potřebu chránit je před v tabulce uváděnými riziky.

Na základě všech výše uvedených hodnocení, máte povinnost vypracovat seznam poskytovaných OOPP. Zde doporučuji spolupracovat přímo s prodejcem OOPP a spolu s ním vybrat ty nejvhodnější prostředky pro konkrétní práce.

Prostředky nezapomeňte zaměstnancům poskytovat prokazatelným způsobem - proti podpisu a rozhodně také nezapomeňte provádět kontroly, zda zaměstnanci prostředky při práci používají! Vy z pozice zaměstnavatele musíte zajistit jejich používání.

Opět Vám nabízím možnost si celou věc zjednodušit, využitím vzorových dokumentů SAW.


Dokumentace bezpečnosti práce

Všechna opatření bezpečnosti práce je nutno dokumentovat. S těmito písemně stanovenými opatřeními musíte následně seznámit zaměstnance. Teprve potom po nich můžete vyžadovat jejich dodržování. Mezi základní dokumenty bezpečnosti práce, které bezpodmínečně musí mít každý podnikatel patří:

 • dokumentace rizik (vyhledávání, hodnocení, opatření);
 • dokumentace kategorizace prací;
 • dokumentace pracovnělékařských služeb (záznamy prohlídek a činností);
 • dokumentace poskytování OOPP (hodnocení rizik, seznam OOPP, doklady o poskytování a kontrolách používání OOPP)
 • dokumentace školení a informování BOZP
 • dokumentace kontrol BOZP
 • některé další dokumenty vyžadované právními předpisy.

Komplexnější přehled dokumentace bezpečnosti práce naleznete např. v seznamu dokumentů SAW.


Školení bezpečnosti práce

Mezi snad nejznámější základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce patří bezesporu i školení BOZP.

Školit opět můžete z pozice zaměstnavatele sami. Nebo můžete školení delegovat na jinou osobu, ať už interně či externě. Využít online školení (e-learning) velmi nedoporučuji. Zjistěte, jaká jsou jeho úskalí a proč Vás může dostat do problémů!

Zaměstnance musíte proškolit o právních a ostatních předpisech bezpečnosti práce, které se vztahují k jimi vykonávaným činnostem a rizikům.

Velmi důležitou součástí školení je informování o rizicích, která jste hodnotili a o opatřeních, proti jejich působení.

Rovněž velmi podstatnou součástí školení musí být seznámení zaměstnanců s návody k obsluze svěřených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, včetně např. firemních vozidel. Neméně důležitou součástí informování by mělo být seznámení nového zaměstnance s jeho pracovištěm.

Školení musejí být řádně prokazatelné. Vždy musíte mít stanoven písemně obsah školení, mít ke školení prokazatelný záznam a dle Zákoníku práce, musíte každé školení ukončit ověřením znalostí. Školení je nutno ve stanovených periodách opakovat.

Práci Vám značně mohou usnadnit vzorové dokumenty SAW, věnované problematice právě školení BOZP.


Kontrolní činnost BOZP

Ano, i provádění kontrol BOZP je jednou z hlavních činností a povinností zaměstnavatele. Jak již bylo výše uvedeno, každé zavedené opatření BOZP je nutno vyžadovat a kontrolovat nejen jeho uplatňování v praxi, ale také jeho účinnost.

Z hlediska kontrol je zejména nutné provádět:

 • roční prověrku BOZP;
 • preventivní kontroly BOZP;
 • kontroly používání OOPP;
 • kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
 • kontroly návykových látek.

Usnadněte si práci využitím vzorových dokumentů SAW.


Znáte již základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce?

Výše uvedený popis rozhodně není úplným výčtem všech povinností. Ale uvádí ty nejdůležitější. Pokud chcete do problematiky bezpečnosti práce proniknout ještě hlouběji, zkuste se začíst do právních předpisů BOZP. Jejich seznam naleznete v registru právních předpisů SAW. Jakmile splníte základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce, můžete se pokusit navázat spolupráci např. s odborně způsobilou osobou v prevenci rizika vše si postupně doladit do nejmenších detailů.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0
(0)

Co je dle zákona naprosté minimum, které musí každý podnikatel - zaměstnavatel, zajistit pro bezpečnost práce? Jaké že jsou ty základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce? Na tuto otázku hledají odpověď nejen začínající podnikatelé, ale i staří matadoři. Pokusím se o co nejjednodušší, výstižnou a srozumitelnou odpověď. Odborníci prominou.


Rizika a jejich řízení

Každý zaměstnavatel má povinnost vyhledat nebezpečné činitele a vyhodnotit rizika z nich plynoucí. Proti nepřijatelným rizikům je nutno přijmout opatření. S riziky a opatřeními potom musí být seznámeni a zaměstnanci a o celém procesu musí být vedena dokumentace. Tzv. proces řízení rizik musí být soustavnou činností zaměstnavatele. Řízení rizik spadá mezi základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce a dost možná je i tou nejdůležitější povinností.

Upozornění

Na pracovišti máte rychlovarnou konvici, kterou si zaměstnanci vaří kávu. To je zcela jistě nebezpečný faktor. Rizikem je potom to, že se rychlovarná konvice porouchá a způsobí požár. Riziko vyhodnotíte za nepřijatelné. Jako opatření může sloužit její odpojení od zdroje el. proudu po každém použití. S tím je nutno prokazatelně seznámit zaměstnanci.

Výše popsaným způsobem by měla být podchycena všechna významná rizika na pracovišti a při pracovních činnostech a navržena opatření tak, aby u zaměstnanců vlivem těchto rizik nedošlo k poškození zdraví nebo ztrátám na životech! Přistupujte k tomuto procesu maximálně prakticky a věcně. Ignorujte rizika typu pořezání o papír nebo přibouchnutí prstů do dveří. Řešte skutečně reálné hrozby. Pokud byste chtěli rizika vyhodnocovat pomocí sofistikovanější metody, než je pouze odhad hodnotitele, můžete vyzkoušet směrnici SAW, která uvádí i metodiku pro toto hodnocení.


Zařazení prací do kategorií ("kategorizace prací")

Kategorizace prací rozčlení práce dle rizikových faktorů a dle jejích výsledků se provádění pracovnělékařské služby (např. obsah lékařských prohlídek, perioda prohlídek).

Jedná se o obdobnou záležitost, úzce provázanou a navazující na problematiku rizik. Zaměřuje se především na rizika hygienického charakteru. Pro každou práci (profesi) je nutno vyhodnotit 13 rizikových faktorů, stanovených vyhláškou č. 432/2003 Sb., úz. O zařazení prací do nerizikové kategorie 2 se vypracuje oznámení pro krajskou hygienickou stanici, naproti tomu zařazení prací do rizikových kategorií 3 a 4 se krajské hygienické stanici písemně navrhuje. Pokud vyhodnotíte Vaše práce jakožto práce kategorie 1, nemusíte s hygienou vůbec jednat a dávat jí to na vědomí.

Problém je např. u toho, jak vyhodnotit hluk, vibrace nebo např. chemické látky. Zákon stanoví podmínky tak, že pro toto hodnocení musíte využít některou z akreditovaných laboratoří.

Pokud budete s hygienou komunikovat, celý proces lze zvládnout při troše snahy svépomoci. Pomoci Vám v tom může např. vzor návrhu / oznámení pro hygienu. Také nezapomeňte, že rizikové práce musíte evidovat - případně využijte vzorový formulář pro tuto evidenci, který obsahuje vše vyžadované zákonem.


Pracovnělékařské služby

Zde je prioritní jedna věc. Každý zaměstnavatel musí mít ze zákona uzavřenu smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Jinými slovy, každý zaměstnavatel musí mít firemního lékaře!

Není tedy třeba se více rozepisovat. Všechny podrobnosti si dolaďte se svým lékařem. Do pracovnělékaských služeb spadají např. činnosti jako:

 • poradenství (kategorizace prací, lékárničky první pomoci, nutnost očkování, lékařské prohlídky apod.);
 • dohled lékaře na vašich pracovištích;
 • školení první pomoci;
 • lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné.

Nezapomeňte, že na lékařskou prohlídku musíte zaměstnance vyslat s vyplněnou žádostí, na základě níž lékař vypracuje lékařský posudek! Můžete využít profesionálně připravenou vzorovou žádost SAW, obsahující i vzor lékařského posudku a dále také vzor záznamu o dohledu lékaře na pracovišti. Tyto dokumenty lékaři usnadní práci a on Vám bude zavázán. Vše je aktuální pro tento rok!


Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Když řeknete BOZP, spousta lidí si vybaví ochrannou pracovní přilbu. Ano,i poskytování OOPP patří zcela jistě mezi základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce.

Opět se musíme vrátit k rizikům. Osobní ochranné pracovní prostředky se totiž poskytují na základě hodnocení rizik. Rizika pracovního prostředí a činností máte již vyhodnocena. Z tohoto hodnocení také mohla vyplynout nutnost používání některých OOPP. Obdobně při kategorizaci prací, jste zjistili hodnoty rizikových faktorů a tak již přesně víte, zda je nutno používat např. chrániče sluchu nebo respirátory apod. Toto hodnocení je ale nutno ještě více prohloubit. K tomu slouží metodika / tabulka, uvedená v příloze k NV. č. 495/2001 Sb., úz. Opět nic zcela komplikovaného. Zkrátka vyhodnotíte pro jednotlivé části lidského těla potřebu chránit je před v tabulce uváděnými riziky.

Na základě všech výše uvedených hodnocení, máte povinnost vypracovat seznam poskytovaných OOPP. Zde doporučuji spolupracovat přímo s prodejcem OOPP a spolu s ním vybrat ty nejvhodnější prostředky pro konkrétní práce.

Prostředky nezapomeňte zaměstnancům poskytovat prokazatelným způsobem - proti podpisu a rozhodně také nezapomeňte provádět kontroly, zda zaměstnanci prostředky při práci používají! Vy z pozice zaměstnavatele musíte zajistit jejich používání.

Opět Vám nabízím možnost si celou věc zjednodušit, využitím vzorových dokumentů SAW.


Dokumentace bezpečnosti práce

Všechna opatření bezpečnosti práce je nutno dokumentovat. S těmito písemně stanovenými opatřeními musíte následně seznámit zaměstnance. Teprve potom po nich můžete vyžadovat jejich dodržování. Mezi základní dokumenty bezpečnosti práce, které bezpodmínečně musí mít každý podnikatel patří:

 • dokumentace rizik (vyhledávání, hodnocení, opatření);
 • dokumentace kategorizace prací;
 • dokumentace pracovnělékařských služeb (záznamy prohlídek a činností);
 • dokumentace poskytování OOPP (hodnocení rizik, seznam OOPP, doklady o poskytování a kontrolách používání OOPP)
 • dokumentace školení a informování BOZP
 • dokumentace kontrol BOZP
 • některé další dokumenty vyžadované právními předpisy.

Komplexnější přehled dokumentace bezpečnosti práce naleznete např. v seznamu dokumentů SAW.


Školení bezpečnosti práce

Mezi snad nejznámější základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce patří bezesporu i školení BOZP.

Školit opět můžete z pozice zaměstnavatele sami. Nebo můžete školení delegovat na jinou osobu, ať už interně či externě. Využít online školení (e-learning) velmi nedoporučuji. Zjistěte, jaká jsou jeho úskalí a proč Vás může dostat do problémů!

Zaměstnance musíte proškolit o právních a ostatních předpisech bezpečnosti práce, které se vztahují k jimi vykonávaným činnostem a rizikům.

Velmi důležitou součástí školení je informování o rizicích, která jste hodnotili a o opatřeních, proti jejich působení.

Rovněž velmi podstatnou součástí školení musí být seznámení zaměstnanců s návody k obsluze svěřených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, včetně např. firemních vozidel. Neméně důležitou součástí informování by mělo být seznámení nového zaměstnance s jeho pracovištěm.

Školení musejí být řádně prokazatelné. Vždy musíte mít stanoven písemně obsah školení, mít ke školení prokazatelný záznam a dle Zákoníku práce, musíte každé školení ukončit ověřením znalostí. Školení je nutno ve stanovených periodách opakovat.

Práci Vám značně mohou usnadnit vzorové dokumenty SAW, věnované problematice právě školení BOZP.


Kontrolní činnost BOZP

Ano, i provádění kontrol BOZP je jednou z hlavních činností a povinností zaměstnavatele. Jak již bylo výše uvedeno, každé zavedené opatření BOZP je nutno vyžadovat a kontrolovat nejen jeho uplatňování v praxi, ale také jeho účinnost.

Z hlediska kontrol je zejména nutné provádět:

 • roční prověrku BOZP;
 • preventivní kontroly BOZP;
 • kontroly používání OOPP;
 • kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
 • kontroly návykových látek.

Usnadněte si práci využitím vzorových dokumentů SAW.


Znáte již základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce?

Výše uvedený popis rozhodně není úplným výčtem všech povinností. Ale uvádí ty nejdůležitější. Pokud chcete do problematiky bezpečnosti práce proniknout ještě hlouběji, zkuste se začíst do právních předpisů BOZP. Jejich seznam naleznete v registru právních předpisů SAW. Jakmile splníte základní povinnosti podnikatele v bezpečnosti práce, můžete se pokusit navázat spolupráci např. s odborně způsobilou osobou v prevenci rizika vše si postupně doladit do nejmenších detailů.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram