Stanovení organizace řízení rizika

199,00  s DPH / 164,46  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, hodnotit rizika z nich plynoucí a na základě tohoto hodnocení přijímat opatření k jejich odstranění – tzv. řídit rizika.

Vzorová směrnice popisuje systém řízení rizik a metodiku hodnocení rizik SAW, která zohledňuje 6 vstupních veličin.

Stanovení organizace řízení (managementu) rizika

Dle Zákoníku práce má každý zaměstnavatel povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Dále na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, která vznikají z těchto nebezpečných činitelů a přijímat opatření k jejich odstranění.

Jak se ale k této povinnosti postavit? Definice zákoníku práce je velmi otevřená a proto je důležité, ba dokonce nutné, protože zákoník práce rovněž stanoví povinnost o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních vést dokumentaci, metodiku vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik, tedy proces řízení rizik, stanovit vnitrofiremní dokumentací, např. směrnicí.

K čemu mi vzorová směrnice bude?

Vzorová směrnice stanovení organizace řízení rizika, Vám pomůže nejen zorientovat se v této poměrně komplikované problematice, ale zejména díky ní stanovíte firemní systém řízení rizik, dle nějž můžete následně postupovat.

Co vše směrnice obsahuje?

Směrnice zejména stanoví požadavky na jednotlivé oblasti a kroky řízení rizik, tj. zejména na:

–          identifikaci nebezpečí;

–          odhad rizika;

–          analýzu rizika;

–          hodnocení rizika;

–          posuzování rizika;

–          regulování rizika;

–          vedení dokumentace o rizicích;

–          komunikaci rizika.

Směrnice navíc obsahuje popis unikátní metodiky SAW, pro hodnocení rizik, která pracuje s pěti hlavními hodnotícími kritérii, kterými jsou:

–          pravděpodobnost přítomnosti rizika;

–          pravděpodobnost negativního působení rizika;

–          následek působení rizika;

–          počet ohrožených osob;

–          skupina ohrožených osob.

Díky tomuto unikátnímu hodnotícímu systému není problém, rozlišit skutečně závažná rizika od těch nepodstatných a tím i efektivněji přijímat preventivní opatření.

Je povinnost, mít takovou směrnici?

Zákonem není přesně specifikováno, jak má dokumentace vypadat. Zákoník práce však zcela zřejmě stanoví povinnost vést o rizicích a jejich hodnocení dokumentaci. Tj. i metodika, dle které se hodnocení rizik provádí, musí být dokumentována pro případné pozdější prokazování.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Upravitelnost

Scroll to Top