Kontrola inspekce práce - jak se připravit?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 7. 6. 2017
Kategorie příspěvku: 
4.4
(16)

Kontrola inspekce práce se nezabývá výhradně bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP), ale řeší také tzv. pracovněprávní vztahy, tj. zejména pracovní smlouvy, pracovní dobu a odměňování za práci. Tento článek je věnován první části, tedy kontrole inspekce práce v oblasti BOZP a pojednává o ryze praktické části tohoto úředního úkonu. Nechci zde rozebírat zákon o inspekci práce, který si může každý nastudovat sám.


Jak se inspektor práce ohlásí?

Možná byste čekali oficiální zprávu do datové schránky. Občas ji i dostanete. Zpravidla Vám ale inspektor zavolá přímo na telefonní kontakt, který máte uvedený na webové stránce a na termínu kontroly se s Vámi dohodne přímo telefonicky. Kontrola inspekce práce tak může začít dříve, než byste čekali.

Většinou se inspektoři vstřícně snaží najít nějaký vhodný společný termín. Na druhou stranu moc dobře znají výmluvy zaměstnavatelů a jejich pokusy o získání co nejvíce času. Inspektoři zpravidla volají 3 až 5 dnů předem.


V kolik hodin kontrola inspekce práce začíná a jak dlouho trvá?

Převážná většina inspektorů kontrolu zahajuje devátou hodinou raní. Délka kontroly záleží opravdu na konkrétním inspektorovi. Samozřejmě hraje roli také velikost Vaší firmy. U malých firem to může být otázka hodiny až dvou, velké firmy většinou musejí inspektorovi nabídnout oběd a kontrola inspekce práce končí až kolem druhé hodiny.


Dá se s inspektorem bavit, jako s člověkem?

Většina inspektorů má při kontrole velmi lidský přístup. Dokáží pochopit, proč je na pracovišti ten a onen nedostatek. Dokáží poradit. Dá se s nimi diskutovat o problematice BOZP a často není problém zajít i do čistě osobní roviny. Není ani výjimkou, kdy inspektoři přimhouří oči.

Vše má ale své meze. Pokud inspektor zjistí, že pro bezpečnost práce neděláte zhola nic, dostáváte se do problémů. Stejně tak pokud inspektor na pracovišti uvidí nedostatek, který přímo ohrožuje životy a zdraví osob. Pak jdou kompromisy stranou a vy se vystavujete vysokým sankcím!

Druhou variantou, dnes již naštěstí méně častou, je inspektor, který půjde do nejmenších podrobností a bude chtít za každou cenu zjistit co nejvíce závad BOZP. Takový inspektor bude schopen Vám do protokolu vypsat 50 a více závad a navrhnout sankci od 1 000 000 Kč až 2 000 000 Kč! Účastním se kontrol u klientů po celé ČR a tento typ inspektora je opravdu spíše výjimkou. Bohužel jsem se s ním ale již několikrát setkal. Nezbývá, než zatnout zuby a doufat, že jeho nadřízení mají více rozumu a trochu se Vás zastanou.

Chcete-li, aby kontrola proběhla hladce, určitě nejednejte s inspektorem jako se státním úředníkem, který je u Vás proto, aby Vám uškodil. Hlavním cílem kontrol je Vám pomoci. Naštěstí už i samotní inspektoři to povětšinou pochopili!


Kontrola inspekce práce začíná...

Inspektor kontrolu zahájí představením se, předložením svého průkazu (pro případné pozdější řešení doporučuji, zapamatovat si jméno inspektora) a obeznámení Vás s průběhem kontroly.


Jaké dokumenty chce inspektor předložit?

Inspektoři zpravidla postupují systematicky, níže tedy uvádím posloupnost oblastí dokumentace a dokladů, které byste měli mít pro inspektory připraveny:

 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku
 • Pracovní smlouvy (pro zjištění pracovní doby, režimu práce, náplně práce zaměstnance)
 • Evidenci pracovní doby (pro zjištění, zda zaměstnanci nejsou přetěžovaní prací přes čas)

Pozor. Spousta zaměstnavatelů doposud vede evidenci příchodu a odchodu na pracoviště. Toto pro inspektora není evidence pracovní doby, kterou požaduje Zákoník práce!

 • Posudky o pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců
 • Kategorizaci prací (pro zjištění period lékařských prohlídek)
 • Dokumentace o provádění prevence rizik, zejména dokumentace o hodnocení rizik a přijímání opatření
 • Dokumentaci školení o právních a ostatních předpisech BOZP, tj. zejména:
  • stanovení obsahu školení
  • stanovení period školení
  • stanovení způsobu ověření znalostí
  • doklad o ověření znalostí
  • doklad o seznámení zaměstnanců s konkrétní dokumentací na pracovišti (např. návody k obsluze strojů, místní předpisy, bezpečnostní listy apod.)
  • doklad o seznámení zaměstnance s pracovištěm a jeho riziky
  • doklady o odborných školeních:
   • svářeči;
   • elektrikáři;
   • obsluha tlakových nádob stabilních;
   • obsluha plynových zařízení;
   • jeřábníci, vazači;
   • řidiči;
   • a některé další.
 • Dokumentace o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, zejména:
  • hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP;
  • seznam poskytovaných OOPP;
  • evidenční listy o poskytování OOPP;
 • Místní předpisy, kterými jsou zejména:
  • místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků;
  • místní řád skladu;
  • provozní předpis pro tlakové nádoby stabilní;
  • provozní předpis pro plynová zařízení;
  • systém bezpečné práce pro jeřáby;
  • evidenční kniha zásobníku sypkých hmot;
  • evidenční kniha zařízení pro plynulou dopravu materiálů;
  • evidenční kniha motorové pily;
 • Doklady o kontrolách a revizích technických zařízení
  • revize elektrických zařízení;
  • revize plynových zařízení;
  • revize tlakových zařízení;
  • revize zdvihacích zařízení;
  • kontroly motorových manipulačních vozíků;
  • kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
 • Doklady o provádění prevence a kontrol BOZP, jako např.:
  • doklady o kontrolách opatření BOZP;
  • doklady o kontrolách používání OOPP;
  • doklady o provádění prevence proti alkoholu;
  • doklady o provádění ročních prověrek BOZP.

Požadovaných dokumentů může být samozřejmě vícero. Vše záleží na typu provozu a provozovaných zařízeních, vykonávaných činnostech. Výše uvedený základ, přiměřeně Vašim činnostem, byste ale měli mít připravený.


Na co se inspektoři při kontrole zaměřují?

Inspektorů je několik "typů":

 • inspektor zaměřený na obecnou bezpečnost
 • inspektor zaměřený na konkrétní vyhrazenou skupinu technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • inspektor zaměřený na dopravu
 • popř. další oblasti.

Na pracovišti si potom inspektoři všímají nedostatků, blízkých své oblasti.

Nejčastější nedostatky zjištěné při inspekci práce

Dále se pokusím uvést nejčastější nedostatky, zjištění inspektory práce přímo na pracovištích. Rozhodně se nejedná o kompletní přehled, ale pouze orientační, pro představu.

 • nevyznačené komunikace na pracovištích
 • zatarasený hlavní vypínač el. proudu
 • poškozené stop tlačítko
 • nevhodná elektroinstalace (neodborně natažené vodiče, prodlužovací kabely apod.)
 • otevřený el. rozváděče
 • chybějící lékárnička první pomoci
 • nepořádek na pracovišti
 • nepoužívání stanovených OOPP zaměstnanci
 • odstraněný ochranný kryt zařízení
 • poškozený, nevhodný, opotřebený brusný kotouč
 • velká vzdálenost mezi brusným kotoučem a podložkou obrobku u stojanové brusky
 • nefunkční mechanismus zdvihu sloupové vrtačky (nevrací do horní úvratě)
 • nefunkční nebo nedostatečné osvětlení
 • klíče ponechané v zapalování motorového manipulačního vozíku
 • neoznačené potrubní rozvody bezpečnostními tabulkami a značením
 • chybějící zábradlí
 • otvory a nerovnosti v podlaze
 • poškozené schodišťové zábradlí,
 • atd.

Kdy se dozvím o zjištěných závadách?

Ideální, někdy dokonce nutné je, abyste se inspektorovi po celou dobu kontroly věnovali nebo za sebe určili zaměstnance, který Vás zastoupí. Inspektor většinou zjištěné nedostatky ihned s touto osobou probere, prokonzultuje a navrhne opatření.

O zjištěných závadách máte tedy přehled ihned. Nesetkal jsem se s tím, že by inspektor do závěrečného protokolu vypsal nějaká překvapení, o kterých bychom se při kontrole nebavili.


Protokol o kontrole inspekce práce

Na závěr kontroly inspekce práce, inspektor zpravidla rekapituluje zjištěné skutečnosti a snaží se s Vámi dohodnout, co se s nimi bude dělat. Někdy postačí inspektora ujistit o tom, že se nedostatek neprodleně odstraní a ten jej pak ani neuvede do protokolu.

Co se týče samotného sepsání protokolu, jsou zde dvě možnosti. Někteří inspektoři jsou schopni protokol sepsat přímo na místě, vytisknout a podepsat. Druhou variantou je, že bude protokol sepsán po kontrole a vy jej obdržíte buď osobně nebo datovou schránkou.

Proti hotovému protokolu, pokud by se Vám v něm něco nezdálo, máte samozřejmě možnost se odvolat - podat odpor.


Kontrola inspekce práce - má smysl se jí obávat?

Pokud bezpečnost práce neřešíte, obavy jsou zcela jistě na místě. Maximální sankce je až 2 000 000 Kč a někteří inspektoři se skutečně nebojí vysokými sankcemi ohánět.

Pokud ale bezpečnost práce řešíte, byť ne na 100%, inspektor práce se Vám pokusí pomoci a poradit, jak bezpečnost práce zlepšit. Pokud vyloženě neobjeví nedostatek, který přímo ohrožuje životy a zdraví osob, sankci dost pravděpodobně neobdržíte žádnou. A v případě zjištění nedostatku, přestože většinu opatření plníte, jsou sankce přibližně do výše 50 000 Kč, dle závažnosti a ohrožení. Navíc se můžete odvolat a zpravidla je tato sankce snížena až na polovinu.

Kontrola inspekce práce tak pro odpovědné zaměstnavatele nemusí být žádný strašákem!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 16

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 comments on “Kontrola inspekce práce - jak se připravit?”

  1. Dobrý den, nemyslím, že je to dotaz ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto asi nejsem ideální osoba, které se na toto dotazovat. Z mého pohledu ale nevidím problém, proč by inspektorát nemohl chtít mzdy vidět, zejména v rámci kontroly pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatel musí poskytovat mzdu odpovídající pracovní smlouvě / dohodě, která odpovídá zákonným požadavkům (např. minimální mzda, minimální zaručená mzda) a zvýšenou / sníženou, ze zákonných důvodů (např. dovolená).

4.4
(16)

Kontrola inspekce práce se nezabývá výhradně bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP), ale řeší také tzv. pracovněprávní vztahy, tj. zejména pracovní smlouvy, pracovní dobu a odměňování za práci. Tento článek je věnován první části, tedy kontrole inspekce práce v oblasti BOZP a pojednává o ryze praktické části tohoto úředního úkonu. Nechci zde rozebírat zákon o inspekci práce, který si může každý nastudovat sám.


Jak se inspektor práce ohlásí?

Možná byste čekali oficiální zprávu do datové schránky. Občas ji i dostanete. Zpravidla Vám ale inspektor zavolá přímo na telefonní kontakt, který máte uvedený na webové stránce a na termínu kontroly se s Vámi dohodne přímo telefonicky. Kontrola inspekce práce tak může začít dříve, než byste čekali.

Většinou se inspektoři vstřícně snaží najít nějaký vhodný společný termín. Na druhou stranu moc dobře znají výmluvy zaměstnavatelů a jejich pokusy o získání co nejvíce času. Inspektoři zpravidla volají 3 až 5 dnů předem.


V kolik hodin kontrola inspekce práce začíná a jak dlouho trvá?

Převážná většina inspektorů kontrolu zahajuje devátou hodinou raní. Délka kontroly záleží opravdu na konkrétním inspektorovi. Samozřejmě hraje roli také velikost Vaší firmy. U malých firem to může být otázka hodiny až dvou, velké firmy většinou musejí inspektorovi nabídnout oběd a kontrola inspekce práce končí až kolem druhé hodiny.


Dá se s inspektorem bavit, jako s člověkem?

Většina inspektorů má při kontrole velmi lidský přístup. Dokáží pochopit, proč je na pracovišti ten a onen nedostatek. Dokáží poradit. Dá se s nimi diskutovat o problematice BOZP a často není problém zajít i do čistě osobní roviny. Není ani výjimkou, kdy inspektoři přimhouří oči.

Vše má ale své meze. Pokud inspektor zjistí, že pro bezpečnost práce neděláte zhola nic, dostáváte se do problémů. Stejně tak pokud inspektor na pracovišti uvidí nedostatek, který přímo ohrožuje životy a zdraví osob. Pak jdou kompromisy stranou a vy se vystavujete vysokým sankcím!

Druhou variantou, dnes již naštěstí méně častou, je inspektor, který půjde do nejmenších podrobností a bude chtít za každou cenu zjistit co nejvíce závad BOZP. Takový inspektor bude schopen Vám do protokolu vypsat 50 a více závad a navrhnout sankci od 1 000 000 Kč až 2 000 000 Kč! Účastním se kontrol u klientů po celé ČR a tento typ inspektora je opravdu spíše výjimkou. Bohužel jsem se s ním ale již několikrát setkal. Nezbývá, než zatnout zuby a doufat, že jeho nadřízení mají více rozumu a trochu se Vás zastanou.

Chcete-li, aby kontrola proběhla hladce, určitě nejednejte s inspektorem jako se státním úředníkem, který je u Vás proto, aby Vám uškodil. Hlavním cílem kontrol je Vám pomoci. Naštěstí už i samotní inspektoři to povětšinou pochopili!


Kontrola inspekce práce začíná...

Inspektor kontrolu zahájí představením se, předložením svého průkazu (pro případné pozdější řešení doporučuji, zapamatovat si jméno inspektora) a obeznámení Vás s průběhem kontroly.


Jaké dokumenty chce inspektor předložit?

Inspektoři zpravidla postupují systematicky, níže tedy uvádím posloupnost oblastí dokumentace a dokladů, které byste měli mít pro inspektory připraveny:

 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku
 • Pracovní smlouvy (pro zjištění pracovní doby, režimu práce, náplně práce zaměstnance)
 • Evidenci pracovní doby (pro zjištění, zda zaměstnanci nejsou přetěžovaní prací přes čas)

Pozor. Spousta zaměstnavatelů doposud vede evidenci příchodu a odchodu na pracoviště. Toto pro inspektora není evidence pracovní doby, kterou požaduje Zákoník práce!

 • Posudky o pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců
 • Kategorizaci prací (pro zjištění period lékařských prohlídek)
 • Dokumentace o provádění prevence rizik, zejména dokumentace o hodnocení rizik a přijímání opatření
 • Dokumentaci školení o právních a ostatních předpisech BOZP, tj. zejména:
  • stanovení obsahu školení
  • stanovení period školení
  • stanovení způsobu ověření znalostí
  • doklad o ověření znalostí
  • doklad o seznámení zaměstnanců s konkrétní dokumentací na pracovišti (např. návody k obsluze strojů, místní předpisy, bezpečnostní listy apod.)
  • doklad o seznámení zaměstnance s pracovištěm a jeho riziky
  • doklady o odborných školeních:
   • svářeči;
   • elektrikáři;
   • obsluha tlakových nádob stabilních;
   • obsluha plynových zařízení;
   • jeřábníci, vazači;
   • řidiči;
   • a některé další.
 • Dokumentace o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, zejména:
  • hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP;
  • seznam poskytovaných OOPP;
  • evidenční listy o poskytování OOPP;
 • Místní předpisy, kterými jsou zejména:
  • místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků;
  • místní řád skladu;
  • provozní předpis pro tlakové nádoby stabilní;
  • provozní předpis pro plynová zařízení;
  • systém bezpečné práce pro jeřáby;
  • evidenční kniha zásobníku sypkých hmot;
  • evidenční kniha zařízení pro plynulou dopravu materiálů;
  • evidenční kniha motorové pily;
 • Doklady o kontrolách a revizích technických zařízení
  • revize elektrických zařízení;
  • revize plynových zařízení;
  • revize tlakových zařízení;
  • revize zdvihacích zařízení;
  • kontroly motorových manipulačních vozíků;
  • kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
 • Doklady o provádění prevence a kontrol BOZP, jako např.:
  • doklady o kontrolách opatření BOZP;
  • doklady o kontrolách používání OOPP;
  • doklady o provádění prevence proti alkoholu;
  • doklady o provádění ročních prověrek BOZP.

Požadovaných dokumentů může být samozřejmě vícero. Vše záleží na typu provozu a provozovaných zařízeních, vykonávaných činnostech. Výše uvedený základ, přiměřeně Vašim činnostem, byste ale měli mít připravený.


Na co se inspektoři při kontrole zaměřují?

Inspektorů je několik "typů":

 • inspektor zaměřený na obecnou bezpečnost
 • inspektor zaměřený na konkrétní vyhrazenou skupinu technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • inspektor zaměřený na dopravu
 • popř. další oblasti.

Na pracovišti si potom inspektoři všímají nedostatků, blízkých své oblasti.

Nejčastější nedostatky zjištěné při inspekci práce

Dále se pokusím uvést nejčastější nedostatky, zjištění inspektory práce přímo na pracovištích. Rozhodně se nejedná o kompletní přehled, ale pouze orientační, pro představu.

 • nevyznačené komunikace na pracovištích
 • zatarasený hlavní vypínač el. proudu
 • poškozené stop tlačítko
 • nevhodná elektroinstalace (neodborně natažené vodiče, prodlužovací kabely apod.)
 • otevřený el. rozváděče
 • chybějící lékárnička první pomoci
 • nepořádek na pracovišti
 • nepoužívání stanovených OOPP zaměstnanci
 • odstraněný ochranný kryt zařízení
 • poškozený, nevhodný, opotřebený brusný kotouč
 • velká vzdálenost mezi brusným kotoučem a podložkou obrobku u stojanové brusky
 • nefunkční mechanismus zdvihu sloupové vrtačky (nevrací do horní úvratě)
 • nefunkční nebo nedostatečné osvětlení
 • klíče ponechané v zapalování motorového manipulačního vozíku
 • neoznačené potrubní rozvody bezpečnostními tabulkami a značením
 • chybějící zábradlí
 • otvory a nerovnosti v podlaze
 • poškozené schodišťové zábradlí,
 • atd.

Kdy se dozvím o zjištěných závadách?

Ideální, někdy dokonce nutné je, abyste se inspektorovi po celou dobu kontroly věnovali nebo za sebe určili zaměstnance, který Vás zastoupí. Inspektor většinou zjištěné nedostatky ihned s touto osobou probere, prokonzultuje a navrhne opatření.

O zjištěných závadách máte tedy přehled ihned. Nesetkal jsem se s tím, že by inspektor do závěrečného protokolu vypsal nějaká překvapení, o kterých bychom se při kontrole nebavili.


Protokol o kontrole inspekce práce

Na závěr kontroly inspekce práce, inspektor zpravidla rekapituluje zjištěné skutečnosti a snaží se s Vámi dohodnout, co se s nimi bude dělat. Někdy postačí inspektora ujistit o tom, že se nedostatek neprodleně odstraní a ten jej pak ani neuvede do protokolu.

Co se týče samotného sepsání protokolu, jsou zde dvě možnosti. Někteří inspektoři jsou schopni protokol sepsat přímo na místě, vytisknout a podepsat. Druhou variantou je, že bude protokol sepsán po kontrole a vy jej obdržíte buď osobně nebo datovou schránkou.

Proti hotovému protokolu, pokud by se Vám v něm něco nezdálo, máte samozřejmě možnost se odvolat - podat odpor.


Kontrola inspekce práce - má smysl se jí obávat?

Pokud bezpečnost práce neřešíte, obavy jsou zcela jistě na místě. Maximální sankce je až 2 000 000 Kč a někteří inspektoři se skutečně nebojí vysokými sankcemi ohánět.

Pokud ale bezpečnost práce řešíte, byť ne na 100%, inspektor práce se Vám pokusí pomoci a poradit, jak bezpečnost práce zlepšit. Pokud vyloženě neobjeví nedostatek, který přímo ohrožuje životy a zdraví osob, sankci dost pravděpodobně neobdržíte žádnou. A v případě zjištění nedostatku, přestože většinu opatření plníte, jsou sankce přibližně do výše 50 000 Kč, dle závažnosti a ohrožení. Navíc se můžete odvolat a zpravidla je tato sankce snížena až na polovinu.

Kontrola inspekce práce tak pro odpovědné zaměstnavatele nemusí být žádný strašákem!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 16

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

2 comments on “Kontrola inspekce práce - jak se připravit?”

  1. Dobrý den, nemyslím, že je to dotaz ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto asi nejsem ideální osoba, které se na toto dotazovat. Z mého pohledu ale nevidím problém, proč by inspektorát nemohl chtít mzdy vidět, zejména v rámci kontroly pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatel musí poskytovat mzdu odpovídající pracovní smlouvě / dohodě, která odpovídá zákonným požadavkům (např. minimální mzda, minimální zaručená mzda) a zvýšenou / sníženou, ze zákonných důvodů (např. dovolená).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram