Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Školení bezpečnosti práce (BOZP) - Velký souhrn informací

4
(4)

Zcela jistě jste již slyšely o školení bezpečnosti práce. V praxi ale jen málo který zaměstnavatel dokáže tuto svou povinnost plnit řádně, tak, jak mu ji ukládají právní předpisy. Proč tomu tak je? Co vše se pod pojmem školení BOZP skrývá? To se dozvíte v článku.

Nechcete již poslouchat nudné tlachání? 

Máte zájem o kvalitní školení bezpečnosti práce?

Školení vždy zaměřím na rizika, která se týkají konkrétních prací Vašich zaměstnanců! Mluvím pouze o tom, co je podstatné a motivuji zaměstnance k tomu, aby pracovali bezpečně – aby si vážili vlastního života!

Školení vždy zaměřím na rizika, která se týkají konkrétních prací Vašich zaměstnanců! Mluvím pouze o tom, co je podstatné a motivuji zaměstnance k tomu, aby pracovali bezpečně - aby si vážili vlastního života!


Obsah


Co to je školení bezpečnosti práce (BOZP)?

Školení je jakýmsi seznámením zaměstnanců s jejich právy a povinnostmi. Zaměstnanci musejí být proškoleni nejen se skutečnostmi deklarovanými právními předpisy, ale zejména, a to je možná stejně nebo i více důležité, i s ostatními předpisy, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Co to jsou ostatní předpisy BOZP?


Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Školení bezpečnosti práce je tedy jakýmsi završením celého systému řízení bezpečnosti, kdy jsou zaměstnanci seznámeni se stanovenými opatřeními k omezení rizik.

Školení nesmí být pouhou přednáškou. Školit totiž ve své podstatě znamená, že školitel předá své znalosti a zkušenosti školeným. Školené osoby tedy musejí obsahu školení rozumět, informace řádně chápat a zejména, dokázat je v praxi i aplikovat!

Vymezení právních předpisů

Abych byl v tomto textu přesný, je nutno konstatovat, že školení bezpečnosti práce fakticky ani neexistuje. Alespoň právní předpisy tento pojem neznají. Povinnost školit ukládá zaměstnavateli odst. (2), § 102, zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v účinném znění, který mluví o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Školením bezpečnosti práce, uváděným v tomto článku, tedy myslím výše definované školení, dle zákoníku práce.

Požadavky na některá školení bezpečnosti práce vyplývají i z celé řady jiných právních předpisů nebo technických norem, či dokonce doporučení výrobce konkrétních zařízení. Vždy se však jedná o školení dle výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce, které je daným předpisem pouze upřesněno a blíže specifikováno.


Jaký má být a jak se stanoví obsah školení?

Obsah školení musí být takový, aby plně respektoval požadavek zákoníku práce. Obsahem školení tedy musejí být všechny právní a ostatní předpisy, které doplňují odborné předpoklady zaměstnance a požadavky pro výkon práce, které se týkají zaměstnancem vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec na pracovišti přijít do styku.

Netřeba ustanovení příliš zkoumat, aby člověk došel na to, že se jedná o obrovské množství předpisů.

Uvedu konkrétní příklad. Představme si zaměstnance klasické profese, kterou zná každý - uklizeč(ka). Pokusím se nastínit, o jakých předpisech by tato profese měla být proškolena.

Níže uvedený přehled je nutno chápat pouze jako orientační, nikoli jako úplný!

Vzorové osnovy školení, např. osnovu školení pro administrativní práce a práce obdobného charakteru nebo osnovu zaměřenou na dopravní prostředky, si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Nastínění možného obsahu školení BOZP

 1. Právní předpisy
  • zákoník práce (pracovní doba, práce přes čas, noční práce, bezpečnost práce, pracovní úrazy, podmínky těhotných...);
  • zákon č. 309/2006 Sb., úz (požadavky na pracoviště, pracovní zařízení, ...)
  • zákon č. 258/2000 Sb., úz (hygiena práce)
  • zákon č. 373/2011 Sb., úz (lékařské prohlídky)
  • zákon č. 133/1985 Sb., úz (požární ochrana)
  • NV. č. 361/2007 Sb., úz (hygienické požadavky, sociální zařízení, přestávky při práci v chladu, teple);
  • NV. č. 101/2005 Sb., (požadavky na pracoviště, komunikace, dveře, sklady, ...)
  • NV. č. 378/2001 Sb., (požadavky na zařízení)
  • NV. č. 362/2005 Sb., (požadavky na práce ve výškách)
  • vyhláška č. 180/2015 Sb., (zakázané práce těhotným, ...)
  • vyhláška č. 79/2015 Sb., úz (lékařské prohlídky)
 2. Ostatní předpisy
  1. technické normy
   • ČSN 33 1310, ed.2 (obsluha elektrických zařízení laiky)
   • ČSN 26 9030 (skladování)
  2. průvodní a provozní dokumentace
   • návod k obsluze vysavače
  3. bezpečnostní listy
   • bezpečnostní listy k čistícím prostředkům
  4. vnitřní předpisy společnosti
   • písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
   • dokumentace o vyhledávání rizik a přijímání opatření (registr rizik)
   • místní provozní bezpečnostní předpisy

Lze tedy vidět, že předpisů je skutečně mnoho. Aby bylo provedení dle výše uvedeného, nastíněného obsahu školení alespoň trochu reálné, musí být u každého předpisu uvedeny jeho konkrétní části. Protože jen zákoník práce má 396 paragrafů a uvedenou profesi uklizeč(ka) bude asi jen těžko zajímat informace o přechodu práv, dle § 342.

Toto je častým neduhem většiny osnov školení. To, že uvádějí celé právní předpisy, bez specifikace konkrétních částí. Nejen, že takové školení je téměř nerealizovatelné a i kdyby skutečně provedeno bylo, tak je naprosto neefektivní, ale zejména, není v souladu s ustanovením odst. (2), § 103, Zákoníku práce!

Stanovení obsahu školení bezpečnosti práce

Obsah školení je nutno, pro jeho průkaznost a zpětnou doložitelnost, stanovit písemně. Toto se děje nejčastěji prostřednictvím, jak již bylo výše uvedeno, osnov školení. Dokumentace se ale může jmenovat jakkoli jinak. Podstatné je, že se jedná o dokumentaci, která uvádí konkrétní předpisy, jenž jsou obsahem školení.

Osnovy školení je nutno neustále aktualizovat, aby reflektovali současně platné předpisy a změny.

Příprava obsahu školení - osnov školení, je nedílnou součástí prevence rizik. V případě zaměstnavatelů, kteří musejí mít zajištěnu osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP je tedy nezbytné, aby tato osoba přípravu dokumentace školení řidila.

Kdo může školení BOZP provádět?

Samotným zákoníkem práce není stanoveno, kdo může školení BOZP provádět. Zákoník pouze stanoví, že zaměstnavatel je povinen školení zajistit. Je tedy čistě na jeho rozhodnutí, koho školením pověří.

Pokud ale půjdeme do problematiky BOZP hlouběji a vrátíme se k základní části, tedy řízení rizik, ani problematika školení by z tohoto procesu neměla uniknout. Naznačuji tedy, že v rámci provádění identifikace nebezpečí a následného hodnocení rizik by mělo vyplynout opatření, v podobě osoby školitele.

Aby bylo dosaženo smyslu školení, školitel musí zejména umět své znalosti a dovednosti problematiky bezpečnosti práce předat školeným!

Školitel tedy musí být nejen dostatečně znalý předpisů, které tvoří obsah školení, ale zejména musí rozumět i významu jednotlivých ustanovení a důsledků, které tato ustanovení přinášejí do praxe! Školitel musí mít alespoň základní schopnost prezentovat daná témata a zaujmout školené.

Pokud chcete mít pravidla ohledně školení bezpečnosti práce v pořádku, řádně stanovená a doložená, neváhejte v našem e-shopu zakoupit vzor směrnice o školení zaměstnanců.

Školení odborné způsobilosti

Aby to nebylo tak jednoduché, výše uvedené konstatování, že zaměstnavatel určuje osobu školitele, nelze aplikovat na tzv. odborná školení bezpečnosti práce a školení zvláštní odborné způsobilosti. Pro tato školení jsou často podrobnější požadavky stanovený ať již samotnými právními předpisy nebo technickými normami. Tyto požadavky musejí být ze strany zaměstnavatele respektovány nebo jím mohou být ještě více zpřísněny.

Typickým příkladem těchto školení je např. školení řidičů tzv. "profesionálů", které se řídí samostatným zákonem a provádí jej akreditovaná osoba - autoškola. Dále můžeme uvést např. školení elektrikářů, které provádí zpravidla komise, v níž je i revizní technik elektrických zařízení.

Jedná se tedy zejména o školení takových profesí a činností, kdy dochází ke zvýšené míře ohrožení lidských životů a zdraví osob.

Více informací získáte v přehledu školení, uvedeném v závěru tohoto článku.


Forma školení

Forma školení není zákonem ani jiným závazným právním předpisem stanovena. Opět se můžeme odrazit od provedeného hodnocení rizik a návrhu opatření. Jedním z opatření může být právě stanovení formy školení pro jednotlivé profese.

Nejprve se ale trochu pokusím přiblížit, co si pod formou školení vůbec představit.

Formou školení je myšlen vlastně jakýsi "kabátek" školení. Obsah je pevně dán osnovou školení a teď jde o to, jakou formou bude tento obsah předán školeným zaměstnancům. Formy školení mohou být např. následující:

 1. samostudium;
 2. ústní přednes;
 3. ústní přednes doplněný o audiovizuální prezentaci;
 4. diskuse;
 5. kombinace předešlých.

Samostudium

Samostudium jako takové, může mít také různé podoby. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout informace různým způsobem a dát mu určitý čas na jejich nastudování.

Dnes nejběžněji používanou formou samostudia je tzv. e-learning.

Školení formou samostudia je jednou z nejméně vhodných alternativ, která se hodí skutečně jen v omezené míře pro konkrétní specifické činnosti. Podklady, ať už tištěné nebo elektronické (systém e-learningu), musejí být vždy precizně připraveny. Což je v praxi velmi náročné a proto jich je také většina velmi nevhodných.

Ústní přednes

Ústní přednes je již vhodnější alternativou. Protože školení si mnohem lépe zapamatují to, co jim je řečeno, než hromady textů, které mají pročítat. Pro některé činnosti je ústní přednes naprosto dostačující variantou školení.

Ústní přednes doplněný o audiovizuální prezentaci

Jedná se o stále nejvyužívanější a současně také nejefektivnější metodu školení. Nejen, že školení slyší podstatné informace, ale tyto jsou jim navíc zobrazeny pomocí obrázků, fotografií či videí. Dokáží je tak mnohem lépe pochopit a vstřebat.

Diskuse

Proč ne? Školení není jen o tom, že zaměstnanci musejí poslouchat přednes školitele. Školení je v prvé řadě o předání informací. Diskuse je někdy mnohem vhodnější formou školení, než pouhý ústní přednes. Pokud je navíc diskuse správně řízena, jedná se o velmi efektivní formu školení. Diskuse je zejména vhodná na úrovni vedoucích zaměstnanců.


E-learning. A proč se mu raději vyhnout?

Problematiku e-learningu jsem podrobněji rozvedl v samostatném článku "E-learning vs. klasické školení. Pro a proti.". Níže proto jen stručně.

Hlavním nedostatkem e-learningu je fakt, že prakticky žádné současně nabízené e-learningové školení / kurz, Vám neumožní splnit požadavek zákoníku práce. E-learningové školení jsou zpravidla velmi obecné a mají problém, do sebe aplikovat konkrétní požadavky prací a pracovišť, vnitřní předpisy zaměstnavatele a vůbec i všechny ostatní předpisy, vztahující se ke konkrétní činnosti.

Některé e-learningy vychytrale nabízejí právní školení a pak někde naspod, malým písmem, Vás informují o tom, že ostatní předpisy musíte proškolit "ručně".

Negativně se k e-learningu vyjádřil i státní úřad inspekce práce - nejvyšší kontrolní orgán BOZP.

Řešením jsou e-learningy na míru. Na míru = vysoké investice. A právě cena, ta je hlavním argumentem těchto rádoby školení. Řešení na míru se tedy hodí spíše pro velké firmy, které si mohou dovolit značné investice a které mají velkou fluktuaci zaměstnanců.

Nenechte se napálit. E-learningy (online školení) dnes skutečně ještě nejsou tím, za co se vydávají! Přesto mohou být vhodné, např. v mezidobí, mezi klasickými školeními.


Jak často se školení bezpečnosti práce provádí?

Co se týče period školení, je to velmi obdobné, jako u osoby školitele. Lhůty nejsou zákonem stanoveny. Výjimkou jsou odborná školení. V obecné rovině je ale lhůta školení plně na rozhodnutí a zvážení zaměstnavatele. Ten by neměl lhůtu střílet tzv. "od pasu", ale měl by vyjít z nějakých podkladů. Podkladem může být zejména hodnocení rizik a návrh opatření.

Lhůta by neměla být příliš dlouhá. Ideální je nepřekročit periodu 1x 2 roky, která je stanovena ze zákona pro školení zaměstnanců o požární ochraně. Pokud si zaměstnavatel stanoví lhůtu 1x 10 let, rozhodně to není proti právním předpisům. V případě vzniku pracovního úrazu, bude zaměstnavatel prokazovat, že tato lhůta byla dostatečná!

U náročných a vysoce rizikových prací, není na škodu lhůty zkrátit a to někdy i na měsíční. Např. 1x 3 měsíce. Rovněž může být vhodné, obsah školení rozdělit např. do čtyř témat a tato témata školit kvartálně.

Lhůty veškerých prováděných školení musí zaměstnavatel stanovit písemným pokynem nebo jinou prokazatelnou formou.

Periody školení jsou uvedeny v kapitole: "Jaká školení bezpečnosti práce rozlišujeme."


Proč je nutné ověřovat znalosti školených?

Ověření znalostí školených. Ano, opravdu se nejedná o mýtus, ale o povinnost plynoucí ze zákoníku práce!

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli, stanovit způsob ověřování znalostí školených zaměstnanců. Každé školení bezpečnosti práce tedy musí být zakončeno ověřením znalostí.

Způsoby ověření znalostí BOZP

 1. Diskuse
 2. Pohovor
 3. Ústní přezkoušení
 4. Zkušební test
 5. Písemná práce
 6. Kombinace výše uvedených

Je čistě na zaměstnavateli, pro který způsob se rozhodne. Diskuse je nejvíce povrchním způsobem, kdy se zkoušející ptá "davu" na různá témata a otázky a sleduje reakce. Pohovor je již více individuální záležitostí a vlastně jakousi zjednodušenou formou ústního přezkoušení. Ústí přezkoušení již má svá pravidla a zejména, musí být ohodnoceno. To je právě kámen úrazu. Doložit hodnocení totiž může být značně komplikované a náročné.

Zkušební test je nejčastěji používanou formou. Oblíbený je zejména pro jeho snadnou doložitelnost a rychlost provedení.

Písemná práce je již náročnější formou písemného přezkoušení, která dokáže oproti zkušebnímu testu lépe prověřit aplikaci získaných informací do praxe.

Kombinace různých možností se hodí zejména pro náročné a odpovědné práce, kdy je nutná 100% znalost předpisů!

V našem e-shopu si můžete zakoupit některé vzorové zkušební testy a rovněž skvělý, univerzální formulář pro záznam ověření znalostí.


Jaká školení bezpečnosti práce rozlišujeme?

Jak již bylo výše v textu popsáno, pod pojmem školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, se schovávají i tzv. odborná školení a školení zvláštní odborné způsobilosti. Přitom požadavky na tato školení bezpečnosti práce jsou upřesněny právními předpisy nebo technickými normami.

Níže proto uvádím tabulku - velký přehled školení bezpečnosti práce, která Vám v tom udělá trochu jasno.

WordPress Tables Plugin

Je nutné školit i administrativní profese?

Ano. Školit zaměstnance je povinností každého zaměstnavatele a to bez ohledu na obor podnikání. Školení bezpečnosti práce musí být samozřejmě o předpisech, které se vztahují k práci zaměstnance. Tj. je zřejmé, že administrativní profese budou mít jiný obsah školení, řekněme jednodušší, než např. svářeči. Školit je, však povinností skutečně je!

Školení řidičů “referentů” - nutnost nebo přežitek?

O přežitek se nejedná. I dopravní předpisy spadají do kategorie ostatních předpisů, které musejí být obsahem školení bezpečnosti práce. Pokud tedy zaměstnanci v rámci plnění svých pracovních úkolů řídí firemní vozidla, v rámci školení bezpečnosti práce musejí být proškoleni právě i o předpisech dopravních.

Není však nutno organizovat samostatné školení řidičů, ale dopravní předpisy mohou být obsahem "běžného" školení bezpečnosti práce.


Seznámení zaměstnanců s pracovištěm a zácvik

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen, zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

V rámci prevence rizik je ale nezbytně nutné, aby byl každý zaměstnanec seznámen s pracovištěm. Zejména je nutné zaměstnancům ukázat na pracovišti důležité prvky ve vztahu k bezpečnosti. Těmito jsou například:

 • Únikové cesty a východy
 • Hlavní uzávěry energií a vypínače proudu
 • Umístění lékárničky na pracovišti
 • Komunikace a skladové plochy
 • Sociální prostory
 • Místa se zvýšenými riziky
 • atd.

Stejně jako u klasického školení, i zde platí, že seznámení je nutno dokladovat.

Co se týče samotného zácviku, ten je vhodné provádět u zaměstnanců, kteří skutečně nemají žádnou praxi nebo kvalifikaci, popř. též u činností, kde je z jejich povahy zřejmé, že člověk, který je nikdy nevykonával, je vykonávat neumí.

I zácvik je nutné dokladovat. Z dokladu by mělo být zřejmé, kdo nad zácvikem dohlíží, jak dlouho zácvik trvá a jaká je jeho náplň.

Jak pro zácvik, tak i seznámení zaměstnance s pracovištěm, můžete využít naše vzorové profesionální formuláře, které můžete zakoupit v e-shopu.


Na co si dát při školení bezpečnosti práce pozor?

Při provádění školení bezpečnosti práce, se často opakují stejné chyby. Níže proto uvedu ty nejčastější z nich.

 • Školení je prováděno formou e-learningu (nenaplňuje požadavky zákoníku práce)
 • Ze záznamu školení (např. prezenční listiny), není zřejmé, dle které konkrétní osnovy školení bylo školení provedeno
 • Ze záznamu testu není zřejmé, který konkrétní test byl pro školení použit
 • Nejsou stanoveny lhůty školení, není tedy zřejmé, zda je školení platné či již "propadlé"
 • Osnova školení neuvádí konkrétní části právních předpisů
 • Zaměstnanci nejsou školeni o ostatních předpisech, zejména o návodech k obsluze a bezpečnostních listech
 • Školení je prováděno pouze formálně (proti podpisu), na což se u soudního dokazování přijde (výslech ostatních školených)
 • Znalosti školených nejsou ověřeny
 • Školení je příliš obecné a nevztahuje se k rizikům konkrétních prací
 • Zaměstnanci všech profesí jsou školeni souhrnně, dle jedné osnovy školení (tj. jsou školeny z pro ně nepodstatných předpisů)

Možné důsledky při neprovádění školení BOZP

Nerad straším, ale pro pořádek je nutno podotknout, že dle písm. d), odst. (2), s přihlédnutí k písm. f), odst. (1), § 30, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, úz, může být zaměstnavateli za neprovádění školení uložena sankce až do výše 2 000 000 Kč! Taková sankce se uloží zejména ve vážných případech, při dlouhodobě neprováděném školení a v případě vážných nebo smrtelných pracovních úrazů!

Svěřte to do rukou profesionálům

Zdá se vám problematika školení BOZP složitá?

Školením bezpečnosti práce zaměstnanců se zabývám prakticky denně! Pomohu Vám nejen nastavit celou agendu školení tak, aby byla efektivní. Navíc Vaše zaměstnance rád proškolím a předám jim i své zkušenosti, z příčin a okolností pracovních úrazů.

Školením bezpečnosti práce zaměstnanců se zabývám prakticky denně! Pomohu Vám nejen nastavit celou agendu školení tak, aby byla efektivní. Navíc Vaše zaměstnance rád proškolím a předám jim i své zkušenosti, z příčin a okolností pracovních úrazů.


Nabídka dalších školení BOZP od SAW

Dnes školíme prakticky všechny oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Můžete tedy vybírat jak ze zákonných školení BOZP, tak i poptat školení bezpečnosti práce na míru.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hodnocení: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart