Roční prověrka BOZP

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 1. 9. 2017
Kategorie příspěvku: 
4.4
(5)

Těch pár měsíců do konce roku uteče jako voda. Proto je nyní ideální čas a roční prověrka BOZP by se měla objevit v programu každého "bezpečáka". Tuto prověrku je povinen provádět každý zaměstnavatel, alespoň jednou v roce a to v rámci všech svých pracovišť a zařízení. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, roční prověrky je nutno provádět v dohodě s ní a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci roční prověrky zjištěné nedostatky, je povinností zaměstnavatele odstraňovat.

Alespoň tak na vše pohlíží odst. (5), § 108, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.


Roční prověrka BOZP v praxi

Co to však v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Jen podotknu, že smyslem článku v žádném případě není pojednání o tom, jak k roční prověrky co možná nejvíce „ošidit“, nýbrž, jak je provést co možná nejefektivněji a nesmysluplněji.

Roční prověrka BOZP a její cíle

Roční prověrka BOZP by měla mít hlavní cíl a to provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.

Právní a ostatní předpisy BOZP definuje § 349, ZP a to následovně:

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“

Osobně se domnívám, že by nemělo být cílem roční prověrky bezpečnosti práce odhalit např. každý poškozený vypínač či zásuvku elektrické energie, vadné židličky, nebo např. chybějící zarážku vrat. Pokud se takové nedostatky zjistí, samozřejmě se do závěrečné zprávy uvedou. Avšak osobně přijímám filozofii, že takové drobné, dílčí nedostatky, jsou plně v kompetenci příslušných vedoucích zaměstnanců pracovišť. Tito jsou školeni o právních a ostatních předpisech BOZP. V rámci školení by si měli dělat poznámky a např. si i právě poznačit, že vrata musejí mít zarážku. Tyto poznámky a znalosti následně uvádět do praxe. Roční prověrky BOZP se dle mého mají prioritně zaměřovat na důležitá systémová pochybení a neshody, jako jsou zejména nedostatky v procesu „řízení rizik“, kontrolních činností, pracovnělékařských služeb, školení o právních a ostatních předpisech BOZP, ergonomie práce, přístupu k zajištění bezpečnosti práce ve vztahu k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí a některé další.

S ohledem na výše uvedené je patrné, že v rámci roční prověrky je nutno prověřit soulad skutečného stavu pracovišť a zařízení, s velkou spoustou právních, ale i jiných předpisů BOZP. Což nás posouvá k dalšímu důležitému bodu. Kolik času roční prověrce věnovat?

Každá práce s sebou nese jistá rizika a ta je nutno správně řídit. K tomu je ale nutné je včas odhalit, což se může podařit např. i v rámci roční prověrky BOZP.

Jak dlouho roční prověrka BOZP trvá?

Vzhledem k tomu, že při roční prověrce je nutno prověřit soulad pracovišť a zařízení se všemi relevantními předpisy BOZP, je nutno na prověrku vyhradit opravdu dostatek času. Kolik? To záleží o zejména od velikosti a různorodosti pracovišť a zařízení. V řádech se však nebavíme o hodinách, nýbrž dnech. Provést poctivou roční prověrku během pár hodin, je věc téměř nemožná i v malé, „jednoduché“ firmě.

Kdo roční prověrku bezpečnosti práce provádí?

Zákon nestanoví osobu, která roční prověrku provádí. Vzhledem k rozsahu prověrky je však nejvhodnější, pokud ji neprovádí jedna osoba, nýbrž určená komise. Určená zaměstnavatelem. Komise by měla mít určeného předsedu, který bude její členy řádně organizovat a řídit tak, aby provádění prověrky bylo efektivní a aby se zbytečně „neztrácel“ čas nad nepodstatnými věcmi. V komisi by měli být zastoupeny zejména následující funkce, odbornosti:

 • zástupce(kyně) vedení firmy;
 • zástupce(kyně) odborové organizace;
 • osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • technik(čka) požární ochrany;
 • ekolog(žka);
 • zaměstnanec(kyně) pověřený(á) zajišťováním pracovnělékařských služeb
 • poskytovatel pracovnělékařských služeb;
 • vedoucí kontrolovaného pracoviště;
 • vedoucí údržby;
 • do bezpečnosti nezainteresovaný zaměstnanec(kyně).

Zejména poslední uvedený člen, tj. zaměstnanec společnosti, do jehož běžné pracovní náplně nepatří úkoly BOZP, se jeví jako velmi důležitý člen, který má za úkol zejména „přehlédnout profesní slepotu“ ostatních členů.

Rovněž se jeví jako velmi vhodné, požádat o pomoc externího zaměstnance, nejlépe právě odborně způsobilou osobu v BOZP, aby se prověrky účastnila. Opět zde platí, že člověk neznalý pracovního prostředí vidí zcela jiné nedostatky, než osoby, které se v prostředí denně pohybují.

Jmenujte komisi prokazatelně, písemně. využijte k tomu vzorový formulář SAW, připravený k okamžitému použití.

Výstup roční prověrky BOZP

Výstupem roční prověrky BOZP, ostatně jako každé jiné kontroly na úseku BOZP, by měl být vypracovaný zápis – protokol chcete-li. Ten musí kromě základních formálních náležitostí obsahovat zejména záznam všech zjištěných skutečností a nedostatků. Vhodné je rovněž uvádět navržená opatření. Návrh opatření již nemusí provádět komise, která prověrku provedla, nýbrž i jiné osoby, dle svého profesně – odborného zaměření.

Ke každému zjištěnému nedostatku musí existovat způsob jeho řešení, popř. i odstranění. Z nedostatků vyplývají nebezpečí, potažmo rizika, která mohou být zdrojem ohrožení osob na pracovištích. Tato je nutno hodnotit a posoudit a řídit v režimu procesu „řízení rizik“.

Protokol je nutno předat všem osobám, kterým z něj plynou povinnosti a dále těm osobám, které si z něj mohou vzít ponaučení – což jsou zejména vedoucí zaměstnanci.

Pokud využijete profesionální vzorový formulář roční prověrky SAW, značně si pomocí něj usnadníte práce. Tento kromě základních náležitostí obsahuje i podrobný checklist, který Vám kontrolu umožní provést opravdu efektivně a nic podstatného nevynechat.


SAW a roční prověrka BOZP

Ve vaší společnosti můžeme organizovat roční prověrku BOZP, popř. se této pouze účastnit, jakož to externí subjekt. O prověrce vypracováváme podrobný protokol, kde je ke každému uvedenému nedostatku přiřazen odkaz na porušený právní předpis. Tím je zamezeno spekulacím, zda je závada skutečně opodstatněná. Ostatní zjištěné skutečnosti, které nenabívají statutu porušeného předpisu, avšak lze je chápat jako bezpečnostní závadu, jsou uváděny jako doporučení ke zlepšení stavu a jako rizika, která je nutno zahrnout do procesu „řízení rizika“ ve společnosti.

Při prověrkách zejména uplatňujeme své zkušenosti z praktické aplikace požadavků právních a ostatních předpisů BOZP, zkušenosti z účasti na kontrolách státních kontrolních orgánů, jako jsou zejména inspektoráty práce, státní požární dozor a krajská hygienická stanice a v neposlední řadě zkušenosti získané řešením pracovních úrazů, nemocí z povolání a provozních havárií.

Kromě samotného provedení prověrky, Vám samozřejmě můžeme pomoci, s odstraněním zjištěných závad. Nabízíme i mnohé další služby na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, popř. i komplexní bezpečnostní řešení.

V případě Vašeho zájmu, mě prosím neváhejte kontaktovat.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4.4
(5)

Těch pár měsíců do konce roku uteče jako voda. Proto je nyní ideální čas a roční prověrka BOZP by se měla objevit v programu každého "bezpečáka". Tuto prověrku je povinen provádět každý zaměstnavatel, alespoň jednou v roce a to v rámci všech svých pracovišť a zařízení. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, roční prověrky je nutno provádět v dohodě s ní a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci roční prověrky zjištěné nedostatky, je povinností zaměstnavatele odstraňovat.

Alespoň tak na vše pohlíží odst. (5), § 108, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.


Roční prověrka BOZP v praxi

Co to však v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Jen podotknu, že smyslem článku v žádném případě není pojednání o tom, jak k roční prověrky co možná nejvíce „ošidit“, nýbrž, jak je provést co možná nejefektivněji a nesmysluplněji.

Roční prověrka BOZP a její cíle

Roční prověrka BOZP by měla mít hlavní cíl a to provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.

Právní a ostatní předpisy BOZP definuje § 349, ZP a to následovně:

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“

Osobně se domnívám, že by nemělo být cílem roční prověrky bezpečnosti práce odhalit např. každý poškozený vypínač či zásuvku elektrické energie, vadné židličky, nebo např. chybějící zarážku vrat. Pokud se takové nedostatky zjistí, samozřejmě se do závěrečné zprávy uvedou. Avšak osobně přijímám filozofii, že takové drobné, dílčí nedostatky, jsou plně v kompetenci příslušných vedoucích zaměstnanců pracovišť. Tito jsou školeni o právních a ostatních předpisech BOZP. V rámci školení by si měli dělat poznámky a např. si i právě poznačit, že vrata musejí mít zarážku. Tyto poznámky a znalosti následně uvádět do praxe. Roční prověrky BOZP se dle mého mají prioritně zaměřovat na důležitá systémová pochybení a neshody, jako jsou zejména nedostatky v procesu „řízení rizik“, kontrolních činností, pracovnělékařských služeb, školení o právních a ostatních předpisech BOZP, ergonomie práce, přístupu k zajištění bezpečnosti práce ve vztahu k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí a některé další.

S ohledem na výše uvedené je patrné, že v rámci roční prověrky je nutno prověřit soulad skutečného stavu pracovišť a zařízení, s velkou spoustou právních, ale i jiných předpisů BOZP. Což nás posouvá k dalšímu důležitému bodu. Kolik času roční prověrce věnovat?

Každá práce s sebou nese jistá rizika a ta je nutno správně řídit. K tomu je ale nutné je včas odhalit, což se může podařit např. i v rámci roční prověrky BOZP.

Jak dlouho roční prověrka BOZP trvá?

Vzhledem k tomu, že při roční prověrce je nutno prověřit soulad pracovišť a zařízení se všemi relevantními předpisy BOZP, je nutno na prověrku vyhradit opravdu dostatek času. Kolik? To záleží o zejména od velikosti a různorodosti pracovišť a zařízení. V řádech se však nebavíme o hodinách, nýbrž dnech. Provést poctivou roční prověrku během pár hodin, je věc téměř nemožná i v malé, „jednoduché“ firmě.

Kdo roční prověrku bezpečnosti práce provádí?

Zákon nestanoví osobu, která roční prověrku provádí. Vzhledem k rozsahu prověrky je však nejvhodnější, pokud ji neprovádí jedna osoba, nýbrž určená komise. Určená zaměstnavatelem. Komise by měla mít určeného předsedu, který bude její členy řádně organizovat a řídit tak, aby provádění prověrky bylo efektivní a aby se zbytečně „neztrácel“ čas nad nepodstatnými věcmi. V komisi by měli být zastoupeny zejména následující funkce, odbornosti:

 • zástupce(kyně) vedení firmy;
 • zástupce(kyně) odborové organizace;
 • osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • technik(čka) požární ochrany;
 • ekolog(žka);
 • zaměstnanec(kyně) pověřený(á) zajišťováním pracovnělékařských služeb
 • poskytovatel pracovnělékařských služeb;
 • vedoucí kontrolovaného pracoviště;
 • vedoucí údržby;
 • do bezpečnosti nezainteresovaný zaměstnanec(kyně).

Zejména poslední uvedený člen, tj. zaměstnanec společnosti, do jehož běžné pracovní náplně nepatří úkoly BOZP, se jeví jako velmi důležitý člen, který má za úkol zejména „přehlédnout profesní slepotu“ ostatních členů.

Rovněž se jeví jako velmi vhodné, požádat o pomoc externího zaměstnance, nejlépe právě odborně způsobilou osobu v BOZP, aby se prověrky účastnila. Opět zde platí, že člověk neznalý pracovního prostředí vidí zcela jiné nedostatky, než osoby, které se v prostředí denně pohybují.

Jmenujte komisi prokazatelně, písemně. využijte k tomu vzorový formulář SAW, připravený k okamžitému použití.

Výstup roční prověrky BOZP

Výstupem roční prověrky BOZP, ostatně jako každé jiné kontroly na úseku BOZP, by měl být vypracovaný zápis – protokol chcete-li. Ten musí kromě základních formálních náležitostí obsahovat zejména záznam všech zjištěných skutečností a nedostatků. Vhodné je rovněž uvádět navržená opatření. Návrh opatření již nemusí provádět komise, která prověrku provedla, nýbrž i jiné osoby, dle svého profesně – odborného zaměření.

Ke každému zjištěnému nedostatku musí existovat způsob jeho řešení, popř. i odstranění. Z nedostatků vyplývají nebezpečí, potažmo rizika, která mohou být zdrojem ohrožení osob na pracovištích. Tato je nutno hodnotit a posoudit a řídit v režimu procesu „řízení rizik“.

Protokol je nutno předat všem osobám, kterým z něj plynou povinnosti a dále těm osobám, které si z něj mohou vzít ponaučení – což jsou zejména vedoucí zaměstnanci.

Pokud využijete profesionální vzorový formulář roční prověrky SAW, značně si pomocí něj usnadníte práce. Tento kromě základních náležitostí obsahuje i podrobný checklist, který Vám kontrolu umožní provést opravdu efektivně a nic podstatného nevynechat.


SAW a roční prověrka BOZP

Ve vaší společnosti můžeme organizovat roční prověrku BOZP, popř. se této pouze účastnit, jakož to externí subjekt. O prověrce vypracováváme podrobný protokol, kde je ke každému uvedenému nedostatku přiřazen odkaz na porušený právní předpis. Tím je zamezeno spekulacím, zda je závada skutečně opodstatněná. Ostatní zjištěné skutečnosti, které nenabívají statutu porušeného předpisu, avšak lze je chápat jako bezpečnostní závadu, jsou uváděny jako doporučení ke zlepšení stavu a jako rizika, která je nutno zahrnout do procesu „řízení rizika“ ve společnosti.

Při prověrkách zejména uplatňujeme své zkušenosti z praktické aplikace požadavků právních a ostatních předpisů BOZP, zkušenosti z účasti na kontrolách státních kontrolních orgánů, jako jsou zejména inspektoráty práce, státní požární dozor a krajská hygienická stanice a v neposlední řadě zkušenosti získané řešením pracovních úrazů, nemocí z povolání a provozních havárií.

Kromě samotného provedení prověrky, Vám samozřejmě můžeme pomoci, s odstraněním zjištěných závad. Nabízíme i mnohé další služby na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, popř. i komplexní bezpečnostní řešení.

V případě Vašeho zájmu, mě prosím neváhejte kontaktovat.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram