Pracovní úraz: Uříznutá část prstu ruky

Pracovní úraz - řezačka mirelonu

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl krácení role mirelonu na požadované rozměry (archy).
Krácení prováděl pomocí ruční řezací stolice Feifer se dvěma řezacími noži.

Při řezání ponechal prst v řezné dráze nože, čímž si na něm způsobil vážnou řeznou ránu.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, včetně pracovních rukavic proti mechanickým rizikům;
 • zaměstnanec při práci nepoužil poskytnuté pracovní rukavice;
 • zařízení bylo zakoupeno přibližně dva týdny před úrazem jako nové a je k němu k dispozici veškerá průvodní dokumentace výrobce;
 • návod výrobce neobsahuje pokyny pro obsluhu zařízení, ale pouze pro sestavení a výměnu nožů;
 • ochranný kryt zařízení není nastavitelný; vzdálenost mezi podložkou materiálu a ochranným krytem je dostatečná pro ponechání prstu v nebezpečném prostoru řezačky;
 • pracoviště bylo v řádném stavu, dostatečně osvětleno.

Zaměstnavatel koupil řezačku v dobré víře, aby zaměstnancům práci zpříjemnil a také ji udělal více bezpečnou. Doposud bylo prováděno řezání mirelonu pomocí ručních nožů. Zaměstnavatel se oprávněně domníval, že nově zakoupené zařízení, vyrobené dle platných právních předpisů a technických norem, bude bezpečné.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
  • § 102, odst. (3), (4) tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nevyhodnotil rizika z nich plynoucí a nepřijal opatření k jejich odstranění (např. dovybavit zařízení ochranným krytem nebo vyřadit zařízení z používání a nahradit ho jiným, bezpečným);
  • § 102, odst. (1) s ohledem na § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nestanovil zaměstnanci bezpečný pracovní postup na řezačce;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci při práci na řezačce (pracovní rukavice).
 • NV. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • § 3, odst. (1), písm. d) tím, že nevybavil zařízení vhodným ochranným zařízením (krytem), který by zamezil možnosti kontaktu zaměstnance s nožem řezačky.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nepoužil při práci stanovení osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice), přestože tyto dostal poskytnuty a byl seznámen s povinností rukavice použít při všech pracích, při kterých může dojít mimo jiné k riziku pořezání rukou.

Navržená nápravná opatření

Řezačka mirelonu je pro výrobní činnost společnosti velmi důležitá a značně urychluje práci. Z tohoto důvodu se zaměstnavatel rozhodl, po dohodě s výrobcem zařízení, na řezačku doinstalovat dodatečný ochranný kryt, který riziko pořezání se při archování mirelonu zcela vyloučí.

Do doby instalace ochranného krytu je řezačka odstavena z provozu a používání.

Zaměstnanci byly poučeni o příčinách a okolnostech pracovního úrazu.


Fotodokumentace


Mohou se vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz;
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů;
 • ostatní pracovní úraz.

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top