Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Dokumentace požární ochrany

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 27. 5. 2017
4
(6)

Dokumentace požární ochrany musí být zpracována za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně a způsobem určeným vyhláškou o požární prevenci. Rozhodně neplatí, že každá firma musí dokumentaci požární ochrany zpracovat nebo že musí vést všechny dokumenty PO. Tímto článkem bych rád objasnil základní náležitosti, které se váží právě k problematice zpracování a vedení dokumentace požární ochrany.

Vypracováním dokumentace požární ochrany se zabývám již řadu let. Za tu dobu má dokumentace prošla desítkami hasičských kontrol a pomohla při likvidaci nejednoho požáru! Rád ji profesionálně vypracuji i Vám!


Dokumentaci požární ochrany pro Vás vypracuji

Vypracováním dokumentace požární ochrany se zabývám již řadu let. Za tu dobu má dokumentace prošla desítkami hasičských kontrol a pomohla při likvidaci nejednoho požáru! Rád ji profesionálně vypracuji i Vám!

Obsah


Co to je dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany je soubor písemných pravidel, kterými provozovatel činností stanoví zejména podmínky:

 1. k zabránění vzniku požáru
 2. ke zmírnění rizika vzniku požáru
 3. k omezení působení vzniklého požáru
 4. chování osob při vzniku požáru
 5. chování osob při nutnosti evakuace
 6. k bezpečného provozu a údržbě strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 7. k bezpečnému nakládání s požárně nebezpečnými látkami
 8. preventivní činnosti na úseku požární ochrany
 9. prevence a nácviku připravenosti zdolávání mimořádných událostí
 10. školení o požární ochraně a odborné přípravy požární ochrany.

Dokumentace požární ochrany upravuje práva a povinnosti konkrétních osob, zejména potom zaměstnanců.


Kdo musí dokumentaci požární ochrany zpracovat?

Povinnost vypracovat dokumentaci požární ochrany je uložena všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Povinnost vypracovat dokumentaci požární ochrany se nevztahuje na provozovatele činností bez zvýšeného požárního nebezpečí. Výjimkou je nutnost vypracovat požární knihu, pro evidenci prováděných preventivních požárních prohlídek.


Jaké dokumenty je nutno zpracovat a mít?

Povinnost vypracovat dokumentaci požární ochrany a pokud ano, tak v jakém rozsahu, závisí na kategorii provozovaných činností.

Níže v tabulce je uveden přehled, právě s ohledem na začlenění činností.

WordPress Tables Plugin

*Platí pouze v případě, kdy provozovatel zřizuje ohlašovnu požárů
BZPN = činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
ZPN = činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
ZPN + SPPZ = činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pro něž jsou stanoveny složité podmínky pro zásah
VPN = činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Stáhněte si vzorové dokumenty požární ochrany v našem e-shopu


Jak by měla dokumentace požární ochrany vypadat?

Smyslem dokumentace požární ochrany je stanovit jasná pravidla, jak se chovat. Proto by měla být co možná nejstručnější, věcná, přehledná. Musí být vytvořena tak, aby ji dokázal pochopit a řídit se pravidly, dokumentací stanovenými každý zaměstnanec pracoviště.

V dokumentaci požární ochrany není prostor pro zbytečné řeči a zdlouhavé definice. Ideální je v bodech sepsat jasná pravidla.


Kdo dokumentaci požární ochrany zpracovává?

Dokumentaci požární ochrany zpracovává odborně způsobilá osoba v požární ochraně nebo technik požární ochrany.


Kdo dokumentaci požární ochrany schvaluje?

Dokumentaci požární ochrany schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

Pověření vedoucího zaměstnance musí být prokazatelné, ideálně písemné.


Další náležitosti dokumentace požární ochrany

Součástí dokumentace požární ochrany musí být vždy uvedení

 1. místa její účinnosti
 2. rozsahu její účinnosti,
 3. data zpracování nebo
 4. data provedení záznamu do dokumentace,
 5. jména a odborné způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky zpracování a schválení, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.


Další požadavky na vedení a ukládání dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru.

Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.


Kontrola dokumentace požární ochrany

Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

K provedení efektivní kontroly dokumentace požární ochrany, můžete využít vzorový formulář SAW, ke stažení v našem e-shopu:

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hodnocení: 6

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

2 comments on “Dokumentace požární ochrany”

 1. Dobrý den,
  chtěl jsem se laicky zeptat jaký je rozdíl mezi "Dokumentací požární ochrany" a "PBŘ" ? Může jeden dokument nahrazovat druhý ? Nebo PBŘ vychází ze zpracované "Dokumentace požární ochrany"?
  Děkuji. S pozdravem.
  Zdenek Purchart
  607754398

  1. Dobrý den,

   zcela zjednodušeně řečeno...
   PBŘ - požárně bezpečnostní řešení stavby (objektu) je součástí projektové dokumentace objektu. Řeší požární ochranu zejména na úrovni stavby. Aby objekt, jako takový, byl co možná nejbezpečnější z hlediska rizika vzniku a následného šíření požáru. V PBŘ se tedy řeší zejména dělení stavby na požární úseky, vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními (požární dveře, nouzové osvětlení, požární signalizace, požární hydranty apod.), vedení únikových cest nebo stanovení odstupových vzdáleností od stavby, kde nesmí být skladněn hořlavý materiál. PBŘ zpracovává autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb.

   Naproti tomu dokumentace požární ochrany, plynoucí z § 15, zákona o požární ochraně, již neřeší samotnou stavební část objektu, ale provozní část ve vztahu k provozovaným činnostem ve stavbě.
   Každou činnost je nutno posoudit a začlenit do kategorie požárního nebezpečí. Dle rizik se potom stanoví pravidla pro chování osob a zaměstnanců.
   Dokumentaci požární ochrany zpracovává a vede technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.¨

   Jedna dokumentace nenahradí druhou. Dokumentace se vzájemně doplňují.

   Snad jsem pomohl.
   S pozdravem,

   Vít Hofman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart