Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 2. 7. 2018
Kategorie příspěvku: 
5
(2)

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců je v praxi často opomíjenou problematikou. Mnozí zaměstnavatelé si ani neuvědomují, že zaměstnanci, kteří doposud neměli 18 let, jsou zákonem zvlášť chráněni a na jejich zaměstnávání jsou tak uložena zvláštní a přísnější opatření, než na jejich starší kolegy.

V praxi jsou mladiství zaměstnanci nejčastěji zaměstnávání v rámci dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, tedy v režimu tzv. “brigádníků.” Často také narychlo, nárazově, při sezónních pracích, kdy “není” na bezpečnost čas. Může tak snadno dojít k pracovnímu úrazu, což je v případě mladistvého zaměstnance pro všechny strany zvlášť nepříjemná situace.

V dnešním článku podrobně rozeberu všechna úskalí, která se k bezpečnosti práce mladistvých zaměstnanců váží a pomohu Vám při jejich naplňování v praxi.


Obsah


Vymezení právních předpisů upravujících BOZP mladistvých

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců je vymezena zejména dvěma hlavními právními předpisy. Jsou jimi:

 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění;
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v účinném znění.

Dále v textu tedy rozeberu zejména výše uvedené dva hlavní právní předpisy a jednotlivé oblasti, které v rámci práce mladistvých zaměstnanců upravují.


Požadavky Zákoníku práce na mladistvé zaměstnance

Níže uvedu základní požadavky zákoníku práce, které se vztahují na práci mladistvých zaměstnanců. V další kapitole potom rozeberu požadavky vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích pro mladistvé.

Přestávky v práci u mladistvých zaměstnanců

První omezení ukládá hned § 88, Zákoníku práce. Týká se přestávky v práci. Zatímco plnoletý zaměstnanec má nárok na přestávku nejdéle po 6ti nepřetržité práce, u mladistvého zaměstnance je doba nepřetržité práce zkrácena na 4,5 hodiny.

Navíc musí být mladistvému zaměstnanci přestávka poskytnuta vždy a to i u prací, které nemohou být přerušeny. Tj. zaměstnavatel musí zvolit takovou organizaci práce, aby toto bylo umožněno.

Pro bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců je respektování pracovní doby a přestávek v práci velmi důležitá. Nepřekračujte proto zákonné limity.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu u mladistvých

Nepřetržitý odpočinek v týdnu mladistvého zaměstnance nesmí být kratší než 48 hodin. Uvádí tak odst. (1), § 92, Zákoníku práce. Naproti tomu u plnoletých zaměstnanců může být odpočinek dlouhý jen 35 hodin.

Informace o bezpečnosti pro mladistvé zaměstnance

Zaměstnavatel musí mladistvým zaměstnancům zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácipodle Zákoníku práce a podle zvláštních právních předpisů (§ 37, zákona č. 258/2000 Sb., úz, týkající se kategorie práce mladistvého zaměstnance), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Výše uvedené povinnost plyne obecně pro všechny zaměstnance zaměstnané na dobu určitou a dočasně přidělené agenturní zaměstnance z ustanovení písm. f), odst. (1), § 103, Zákoníku práce, úz.

Podání informací o rizicích je velmi podstatnou součástí pro bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců. Dejte si tedy záležet, jaké informace mladistvým poskytnete a aby toto poskytnutí bylo prokazatelné.

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Konečně v § 243 a následujících, Zákoník práce podrobně vymezuje pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců a to následovně.

 1. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.
 2. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
 3. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.
 4. Jestliže je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví, je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci.
 5. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
 6. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou (viz další kapitoly níže), které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
 7. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.
 8. Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

S lékařskými prohlídkami mladistvých zaměstnanců je to jednoduché. Nemusíte, jako u jejich starších kolegů přemýšlet nad kategoriemi, periodami, ke komu poslat apod.

U mladistvých zaměstnanců musí zaměstnavatel pracovnělékařskou prohlídku provést vždy. A to u svého smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Plyne tak z § 247, Zákoníku práce.

V tomto § je jasně stanoveno, že pracovnělékařská prohlídka musí být provedena:

 1. před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci;
 2. pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Náklady na pracovnělékařskou prohlídku mladistvého zaměstnance musí vždy plně hradit zaměstnavatel.

Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Mohlo by se Vám hodit…

Další povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k mladistvým

Pokud u zaměstnavatel působí odborová organizace, musí zaměstnavatel s odbory, dle písm. f), odst. (2), § 287, Zákoníku práce, projednat opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, četně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců ale nejen ta, se bez odborů neobejde. Pokud u Vás odbory působí, nezapomeňte na plnění Vašich zákonných povinností, vůči nim.

Mohlo by se Vám hodit…

Vyhláška o zakázaných pracích mladistvých zaměstnanců

Vyhláška č. 180/2015 Sb., stanoví zakázané práce nejen pro mladistvé zaměstnance, ale dále i pro těhotné zaměstnankyně, kojící matky nebo matky, do konce 9. měsíce po porodu.

Nás ale dnes budou zajímat zejména § 5 a § 6, které se věnují právě mladistvým.

Není mým cílem zde opisovat vyhlášku. Každý se můžete přímo do § 5, vyhlášky podívat. Pod tímto § je uveden přesný výčet prací a činností, které jsou mladistvým zakázány. § 6následně tyto zákazy rozšiřuje pro na mladistvé těhotné zaměstnankyně, mladistvé kojící matky a mladistvé.

Uvedu zde pouze vybrané zákazy, se kterými si myslím, že se zaměstnavatelé setkají nejčastěji a v průměrných pracovních podmínkách českých brigádníků, jsou nejčastější.

Práce rizikové

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány rizikové práce. Tedy všechny práce zařazené do kategorie 2R, 3 nebo 4. V praxi je to pak často např. fyzicky náročná práce nebo práce v hluku.

Práce spojené s ruční manipulací s břemeny

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci (doba držen břemene v součtu více než 30 min za 8 hod pracovní směnu) překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg.

Práce ve vnuceném pracovním tempu

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce ve vnuceném pracovním tempu.

Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.

Např. práce u pásových dopravníků.

Práce s chemickými látkami

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce s různými chemickými látkami a směsmi. Mimo jiné práce:

 • žíravým s větami R 34 nebo R 35 anebo s větou H314;
 • dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318.

Práce při obrábění tvrdého dřeva

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky. Např. truhlářské práce s dubem.

Práce ve výškách

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší. A 1,5 metru není opravdu hodně. Takže pozor zejména stavaři na mladistvé brigádníky na staveništích.

Práce ve výškách

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží. Máte takovou nádobu? A mysleli jste si, že mladistvého brigádníka v době prázdnin pověříte jejím čištěním? Tak na to raději rychle zapomeňte.


Omezení některých výše uvedených zákazů

Aby to nebylo celé tak jednoduché a nebo to naopak jednodušší pro zaměstnavatele bylo, některé z výše uvedených zákazů neplatí úplně vždy.

Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví.

Konkrétní zakázané práce mladistvých, na které se v tomto případě zákaz nevztahuje, jsou uvedeny v odst. (4), § 5, vyhlášky.


Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců – slovo závěrem

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců neberte jako zaměstnavatelé a stejně tak i vedoucí zaměstnanci na lehkou váhu. Mladiství zaměstnanci jsou zvlášť ohroženou skupinou osob, které vzhledem k jejich nízkým praktickým i teoretickým zkušenostem a znalostem hrozí zvýšená míra rizik. K pracovnímu úrazu může dojít i za situací, kdy u zkušeného zaměstnance je vznik úrazu prakticky přímo vyloučen.

Nezapomeňte také na fakt, že dle článku 29, Listiny základních práv a svobod ČR, mladiství mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.

Jinak je také nutno podotknout, že na bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců “brigádníků”, se váží stejné požadavky, jako na BOZP plnoletých “brigádníků.”

Podrobněji o tom mluvím v následujícím videu:

Pokud i přes výše uvedené informace Vám není bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců zřejmá a máte k ní nějaké dotazy, připomínky či se chcete jen dotázat na konkrétní situaci, neváhejte napsat níže do komentářů, rád Vám odpovím.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart