Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Dodavatel způsobil požár - kdo za to může?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 22. 7. 2017
Kategorie příspěvku: ,
0
(0)

Je to zcela klasický scénář, kterému se nevyhne téměř žádný provozovatel složitějších zařízení. Dříve nebo později zkrátka na běžnou údržbu nestačíte a je nutno povolat externí firmu s dostatečnými zdroji a prostředky. Co když ale při provádění prací dodavatel způsobil požár? Myslíte si, že je to automaticky odpovědnost tohoto dodavatele a ne Vaše? To se ale dost možná velmi pletete!


Druhy pracovišť

Z hlediska požární ochrany existuje v zásadě několik typů pracovišť. Jsou jimi:

 1. pracoviště, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
 2. pracoviště bez nebezpečí výbuchu, kde
  1. jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  2. jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 3. pracoviště s nebezpečím výbuchu, kde
  1. jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  2. jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Nevíte, jaká máte pracoviště?

Pokud nevíte, jaká máte pracoviště, měli byste s tím něco rychle udělat!

Dle zákona o požární ochraně musíte své činnosti začlenit do kategorií požárního nebezpečí. V případě činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečí, o tomto dokonce musíte mít vypracovanou dokumentaci požární ochrany, tzv. dokumentaci o začlenění činností.

Obdobně i s nebezpečím výbuchu. Svá pracoviště a činnosti musíte vyhodnotit a pokud nebezpečí výbuchu existuje, musíte mít vypracovanou dokumentaci o ochraně před výbuchem!

Nutno ale konstatovat, že bez ohledu na typ pracoviště, pokud dodavatel způsobil požár, musíte i vy prokázat splnění svých povinností vůči němu!


Povinnosti zaměstnavatele vůči externímu dodavateli

Bohužel si stále spousta zaměstnavatelů myslí, že s dodavatelem stačí jen uzavřít smlouvu, zaplatit mu a tím to hasne. Veškeré odpovědnosti že jsou na něm. Opak je ale pravdou!

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

V případě dle bodu 1. výše, se pohybujeme čistě v mezích Zákoníku práce. Zaměstnavatel má vůči dodavateli zejména následující povinnosti:

 • zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,
 • plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Pokud již se budeme bavit o pracovištích, na nichž jsou provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, dostáváme se do režimu zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. Kromě závazných povinností, plynoucích ze Zákoníku práce, vznikají i další.

Zde je důležité rozlišit, zda dodavatel bude činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím vykonávat nebo s nimi jen přicházet do kontaktu.

Dodavatel pouze přichází do kontaktu s činnostmi se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

V tomto případě je nutno přihlédnout zejména ke stanovení organizace požární ochrany (vnitřní dokument, vypracovaný dle vyhlášky o požární prevenci), kde je požadavek na případné školení nebo poučení stanoven.

Dodavatel vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Pokud dodavatel vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, což v praxi může být nejčastěji provádění svářečských prací nebo jiných prací, kdy hrozí vznik požáru (např. broušení, nakládání s hořlavými kapalinami či plyny), je nutno postupovat dle pokynů vyhlášky o požární prevenci, tj. těmto zaměstnancům zajistit školení o požární ochraně v rozsahu školení zaměstnanců. Takové školení musí zejména obsahovat seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
 8. V praxi se ukazuje, že dodavatel způsobil požár nejčastěji na pracovištích, kde jsou činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. To ale neznamená, že pokud takové činnosti neprovozujete, můžete být zcela v klidu.

Pracoviště s nebezpečím výbuchu

Pokud je dle dokumentace o ochraně před výbuchem, pracoviště vyhodnoceno jako s nebezpečím výbuchu, je nutno postupovat dle této dokumentace, resp. dle nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Samozřejmě pro takové pracoviště platí vše, co již bylo výše uvedeno.

Dle tohoto nařízení je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení. Školení musí být v dostatečném rozsahu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnanci musejí být zejména je seznámeni v odpovídajícím rozsahu s dokumentací o ochraně před výbuchem, s preventivními a ochrannými opatřeními a s písemnými pokyny, pokud byly pro dané pracoviště vydány a se způsobem používání osobních ochranných pracovních prostředků.


Je potřeba ještě nějaká dokumentace?

Ano. Aby to nebylo tak jednoduché, v případě některých činností je potřeba zajistit ještě další dokumentaci. Věřte mně, že v případě, kdy dodavatel způsobil požár, budete rádi za každý formulář navíc. Je velmi nešťastné, pokud by velká část odpovědnosti padla na Vás nebo by pojišťovna dodavatele nechtěla hradit a vy tak museli celou částku vymáhat po dodavateli - což může být často nemožné.

Svařování, pálení a obdobné práce

Před zahájením svařování je nutno vyhodnotit, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Tato opatření se musejí vyhodnotit a stanovit. Nejlépe písemnou formou. Laicky se říká, že je nutno vydat příkaz ke svařování.

Můžete využít náš vzorový příkaz, který na rozdíl od těch běžně dostupných, plně odpovídá požadavkům právních předpisů.

Příkaz "V"

V případě provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu, je dle dokumentace o ochraně před výbuchem, nutno vydat tzv. příkaz "V" - tedy jakési písemné povolení k provádění prací v nebezpečném prostředí. Příkaz "V", obdobně jako "příkaz ke svařování", obsahuje základní údaje o činnosti, zaměstnancích, kteří ji budou vykonávat a samozřejmě o přijatých opatřeních, aby nedošlo k výbuchu ani požáru.

Doposud nemáte příkaz "V"? Stáhněte si vzor příkazu SAW a ušetřete si spoustu trápení.


Dodavatel způsobil požár - kdo jej tedy zaplatí?

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že pokud si pozvete dodavatelskou firmu, aby provedla nějaké pracovní činnosti, nelze se domnívat, že jsou veškeré odpovědnosti za takovou činnost na ní. Naopak, i vy jako provozovatel máte spoustu povinností a musíte zajistit, aby tato dodavatelská firma měla veškeré nutné informace a podklady pro bezpečný výkon své práce.

Pokud tedy již dodavatel způsobil požár a vy jste si výše uvedené povinnosti nesplnili, určitě nepočítejte s plnou náhradou škody. Je dokonce velmi pošetilé, přesto se to ve většině takových případů stává, obviňovat dodavatele. Vina je zde kolektivní!

Kromě toho, že v případě porušení nemůžete počítat s plnou náhradou od pojišťovny, si naopak můžete být jisti pokáráním ze strany hasičů!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart