Pracovní úraz: Pád ze žebříku a mnohočetné zlomeniny

4.8
(5)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec, stavební dělník, prováděl obhlídku kvality menší stavby. Po trojdílném žebříku (ve složeném stavu) se stabilizátorem vylezl na střechu stavěného objektu, aby zde provedl kontrolu kvality a stavu betonáže. Na střeše byl sám. Než ale kontrolu dokončil, skupina jiných zaměstnanců (jiného zaměstnavatele), trojdílný žebřík rozložila a to způsobem, kdy stavebnímu dělníkovi na střeše objektu ponechali přistavený jen poslední, třetí díl žebříku a zbylé dva díly se stabilizátorem si odnesli na jinou část stavby – k jinému objektu.

Ve chvíli, kdy chtěl stavební dělník, po kontrole kvality betonáže, střechu opustit, všiml si, že žebřík je vyměněn (rozložen). Přesto se rozhodl po přistavené poslední části žebříku slézt. Jakmile ale na žebřík našlápl, tento se pravým podélníkem zabořil do nezpevněného povrchu, celý žebřík se tím naklonil, zaměstnanec ztratil stabilitu a spadl z výšky přibližně 2 metrů. Zaměstnanec dopadl na hranu výkopu, který byl kolem objektu, čímž si způsobil mnohačetné zlomeniny, zejména v oblasti hrudníku.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • na staveništi v době úrazu působili zaměstnanci dvou zaměstnavatelů (zaměstnavatel A – úrazem postiženého zaměstnance, zaměstnavatel B – zaměstnanci, kteří žebřík odnesli);
 • zaměstnavatelé A a B se vzájemně neinformovali o rizicích a o přijatých opatřeních, přestože jejich zaměstnanci pracovali současně na jednom pracovišti;
 • pro staveniště nebyl určen koordinátor BOZP;
 • úrazem postižený zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • úrazem postižený zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně předpisu NV. č. 362/2005 Sb., a jeho bodu III, přílohy, ve kterém jsou stanovena jasná pravidla pro bezpečné používání žebříků;
 • trojdílný žebřík značky ALVE byl kvalitní a v řádném stavu a pro výstup na střechu vhodný;
 • trojdílný žebřík značky ALVE byl majetkem zaměstnavatele B;
 • úrazem postižený zaměstnanec od svého zaměstnavatele A nedostal k dispozici žebřík nebo jiné prostředky vhodné pro přístup na střechu;
 • mezi zaměstnavateli A a B neexistovala žádné, ani ústní dohoda o vzájemném zapůjčení si žebříku;
 • zaměstnavatelé A a B a i jejich zaměstnanci se vzájemně znali a pracovali společně dlouhodobě. Vzájemné půjčování si vybavení bylo mezi nimi běžné a vzájemně tolerované;
 • úrazem postižený zaměstnanec vypověděl“Nechtěl jsem být za hňupa a poseru a hulákat na ty chlapy, aby mně ten žebřík zase přinesli. Tak jsem se rozhodl slézt i po tom jednom díle bez stabilizátoru, přestože jsem si rizika převrácení byl vědom.”
 • poslední díl žebříku byl ustaven zjevně v rozporu s požadavky bodu III, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., a to zejména tím, že
  • byl postaven na nestabilním povrchu;
  • nebyl dodržen požadovaný sklon žebříku;
  • nebyl dodržen přesah žebříku 1.1 m nad okraj střechy;
 • úrazem postižený zaměstnanec pohybující se po střeše nebyl chráněn proti pádu(nebylo zřízena žádná kolektivní ochrana, např. ochranné zábradlí a zaměstnanec nebyl vybaven ani OOPP proti pádu z výšky);
 • zaměstnavatel nestanovil úrazem postiženému zaměstnanci bezpečný pracovní postup, neprováděl kontrolu stavu úrovně BOZP na pracovišti (staveništi) a dostatečně nevyhodnotil rizika;
 • na pracovišti nebyli přítomni zaměstnanci, určeni k poskytování první pomoci.

Porušení předpisů na straně investora stavby

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v účinném znění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (nezajistil zaměstnanci vhodné prostředky pro přístup na střechu a sestup z ní;
  • § 101, odst. (3) tím, že nezajistil vzájemné informování o rizicích a o přijatých opatřeních k jejich předcházení mezi zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci společně působili na jednom pracovišti;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména způsob přístupu a sestupu na pracoviště ve výšce a způsob zajištění zaměstnanců při práci ve výšce;
  • § 102, odst. (6) tím, že neurčil a ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb nezajistil vyškolení a vybavení zaměstnanců k poskytování první pomoci.

 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • § 3, tím, že nepřijal technická nebo organizační opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky (kolektivní nebo individuální ochrana zaměstnance pracujícího na střeše);

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), tím, že nedodržel právní předpisy, se kterými byl prokazatelně seznámen (především bod III, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., úz).
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Navržená nápravná opatření

 • Zaměstnavatel vybavil zaměstnance vlastním přenosným žebříkem.
 • Zaměstnavatel pravidelně navštěvuje staveniště a provádí kontroly dodržování stavu BOZP.
 • Zaměstnavatel nadále ignoruje požadavky NV. č. 362/2005 Sb., úz na zajištění ochrany zaměstnanců proti pádu z výšky a do hloubky.
 • Investor pro stavbu stále neurčil koordinátora BOZP na staveništi;
 • zaměstnavatel doposud nestanovil, nevybavil a neproškolil zaměstnance určené k poskytování první pomoci.

Fotodokumentace

Není k dispozici.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4.8
(5)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec, stavební dělník, prováděl obhlídku kvality menší stavby. Po trojdílném žebříku (ve složeném stavu) se stabilizátorem vylezl na střechu stavěného objektu, aby zde provedl kontrolu kvality a stavu betonáže. Na střeše byl sám. Než ale kontrolu dokončil, skupina jiných zaměstnanců (jiného zaměstnavatele), trojdílný žebřík rozložila a to způsobem, kdy stavebnímu dělníkovi na střeše objektu ponechali přistavený jen poslední, třetí díl žebříku a zbylé dva díly se stabilizátorem si odnesli na jinou část stavby – k jinému objektu.

Ve chvíli, kdy chtěl stavební dělník, po kontrole kvality betonáže, střechu opustit, všiml si, že žebřík je vyměněn (rozložen). Přesto se rozhodl po přistavené poslední části žebříku slézt. Jakmile ale na žebřík našlápl, tento se pravým podélníkem zabořil do nezpevněného povrchu, celý žebřík se tím naklonil, zaměstnanec ztratil stabilitu a spadl z výšky přibližně 2 metrů. Zaměstnanec dopadl na hranu výkopu, který byl kolem objektu, čímž si způsobil mnohačetné zlomeniny, zejména v oblasti hrudníku.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • na staveništi v době úrazu působili zaměstnanci dvou zaměstnavatelů (zaměstnavatel A – úrazem postiženého zaměstnance, zaměstnavatel B – zaměstnanci, kteří žebřík odnesli);
 • zaměstnavatelé A a B se vzájemně neinformovali o rizicích a o přijatých opatřeních, přestože jejich zaměstnanci pracovali současně na jednom pracovišti;
 • pro staveniště nebyl určen koordinátor BOZP;
 • úrazem postižený zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • úrazem postižený zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně předpisu NV. č. 362/2005 Sb., a jeho bodu III, přílohy, ve kterém jsou stanovena jasná pravidla pro bezpečné používání žebříků;
 • trojdílný žebřík značky ALVE byl kvalitní a v řádném stavu a pro výstup na střechu vhodný;
 • trojdílný žebřík značky ALVE byl majetkem zaměstnavatele B;
 • úrazem postižený zaměstnanec od svého zaměstnavatele A nedostal k dispozici žebřík nebo jiné prostředky vhodné pro přístup na střechu;
 • mezi zaměstnavateli A a B neexistovala žádné, ani ústní dohoda o vzájemném zapůjčení si žebříku;
 • zaměstnavatelé A a B a i jejich zaměstnanci se vzájemně znali a pracovali společně dlouhodobě. Vzájemné půjčování si vybavení bylo mezi nimi běžné a vzájemně tolerované;
 • úrazem postižený zaměstnanec vypověděl“Nechtěl jsem být za hňupa a poseru a hulákat na ty chlapy, aby mně ten žebřík zase přinesli. Tak jsem se rozhodl slézt i po tom jednom díle bez stabilizátoru, přestože jsem si rizika převrácení byl vědom.”
 • poslední díl žebříku byl ustaven zjevně v rozporu s požadavky bodu III, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., a to zejména tím, že
  • byl postaven na nestabilním povrchu;
  • nebyl dodržen požadovaný sklon žebříku;
  • nebyl dodržen přesah žebříku 1.1 m nad okraj střechy;
 • úrazem postižený zaměstnanec pohybující se po střeše nebyl chráněn proti pádu(nebylo zřízena žádná kolektivní ochrana, např. ochranné zábradlí a zaměstnanec nebyl vybaven ani OOPP proti pádu z výšky);
 • zaměstnavatel nestanovil úrazem postiženému zaměstnanci bezpečný pracovní postup, neprováděl kontrolu stavu úrovně BOZP na pracovišti (staveništi) a dostatečně nevyhodnotil rizika;
 • na pracovišti nebyli přítomni zaměstnanci, určeni k poskytování první pomoci.

Porušení předpisů na straně investora stavby

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v účinném znění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (nezajistil zaměstnanci vhodné prostředky pro přístup na střechu a sestup z ní;
  • § 101, odst. (3) tím, že nezajistil vzájemné informování o rizicích a o přijatých opatřeních k jejich předcházení mezi zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci společně působili na jednom pracovišti;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména způsob přístupu a sestupu na pracoviště ve výšce a způsob zajištění zaměstnanců při práci ve výšce;
  • § 102, odst. (6) tím, že neurčil a ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb nezajistil vyškolení a vybavení zaměstnanců k poskytování první pomoci.

 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • § 3, tím, že nepřijal technická nebo organizační opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky (kolektivní nebo individuální ochrana zaměstnance pracujícího na střeše);

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), tím, že nedodržel právní předpisy, se kterými byl prokazatelně seznámen (především bod III, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., úz).
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Navržená nápravná opatření

 • Zaměstnavatel vybavil zaměstnance vlastním přenosným žebříkem.
 • Zaměstnavatel pravidelně navštěvuje staveniště a provádí kontroly dodržování stavu BOZP.
 • Zaměstnavatel nadále ignoruje požadavky NV. č. 362/2005 Sb., úz na zajištění ochrany zaměstnanců proti pádu z výšky a do hloubky.
 • Investor pro stavbu stále neurčil koordinátora BOZP na staveništi;
 • zaměstnavatel doposud nestanovil, nevybavil a neproškolil zaměstnance určené k poskytování první pomoci.

Fotodokumentace

Není k dispozici.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram