Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance

Povinnosti nájemce objektu v bezpečnosti práce a požární ochraně

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 2. 9. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4
(4)

Velké procento podnikatelů a firem neprovozuje svou činnost ve vlastním objektu, ale prostory si pronajímá od jiného subjektu. V dnešním článku podrobně rozeberu povinnosti nájemce objektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany.

Skutečnost je totiž taková, že si velmi často majitel objektu myslí, že vše musí provádět nájemce a naopak nájemce zase spoléhá na majitele objektu. Kde je ale pravda?

Tento článek se vztahuje a je relevantní pro všechny nájemce objektů či pracovišť, ať už se jedná o pracoviště kancelářského charakteru, pracoviště služeb - restaurace, bary, hotely, sklady nebo i výrobní pracoviště.


Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je hlavním dokumentem, který by měl upravovat mimo jiné právě i otázky bezpečnosti práce a požární ochrany. Bohužel je tato oblast dost často podceňovaná a to i zkušenými "právníky", kteří smlouvy připravují. Často povinnosti nájemce objektu v oblastech BOZP a PO vůbec neobsahuje nebo obsahuje jen okrajově a obecně.

V nájemní smlouvě by mělo být přesně podchyceno, zejména kdo a jak se bude starat o technické vybavení pronajímaného prostoru. Objevují se pak zbytečné spory např. o to, kdo měl provádět údržbu kotle, kompresoru, vzduchotechniky, klimatizace, hasících přístrojů apod. Zejména právě provádění revizí technických zařízení je velmi vhodné, v nájemní smlouvě specifikovat. Vůbec ideální je, pokud smlouva obsahuje, např. formou přílohy, věcný seznam zařízení, která jsou předmětem nájmu a u každého se uvede, zda jeho údržbu a provoz zajišťuje nájemce nebo pronajímatel. Povinnosti nájemce objektu jsou tak zcela jednoznačné.

V praxi je potom ideální, pokud majitel objektu zajišťuje:

 1. revize elektrických instalací (rozvody el. proudu);
 2. revize zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (zejména bleskosvody);
 3. revize a kontroly plynových zařízení (rozvody plynu);
 4. kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. hydranty, požární signalizace apod.);
 5. kontroly vzduchotechniky a klimatizace;

K výše uvedenému je potřeba mít podrobnou projektovou dokumentaci a výchozí revize. Navíc provedení revizí těchto zařízení často vyžaduje vstup do všech prostor objektu a ty mohou být často již mimo předmět nájmu.

Provádíme revize elektrických, plynových, tlakových i zdvihacích zařízení a vše s tím související.

Mezi běžné povinnosti nájemce objektu potom patří:

 1. revize elektrických strojů a zařízení;
 2. revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů;
 3. revize tlakových nádob stabilních;
 4. servisní prohlídky plynových spotřebičů;
 5. revize a kontroly zdvihacích zařízení
 6. kontroly provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů;
 7. uživatelské kontroly klimatizačních jednotek;
 8. kontroly dalšího technického vybavení, jako např. kontroly žebříků a regálů.

V případě, že majitel objektu pronajímá prostor i s určitým technickým vybavením, stroji a zařízeními a chce, aby jejich provoz a údržbu zajišťoval nájemce, je nutností, aby tomuto nájemci poskytl veškerou potřebnou provozní a průvodní dokumentaci k nim.


Další povinnosti nájemce objektu v oblasti požární ochrany

V oblasti požární ochrany mluví zákon poměrně jasně, cituji:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Nájemce tedy v pronajatém prostoru, musí plnit úkoly požární ochrany. Výjimkou jsou např. společné chodby, sociální prostory, venkovní prostory, kde úkoly požární ochrany plní vlastník, pokud právě v nájemní smlouvě není sjednáno jinak.

Základní úkoly požární ochrany

Nájemce by tedy měl v rámci svého užívaného prostoru, plnit zejména následující úkoly požární ochrany:

 1. Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí;
 2. Určení a vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti;
 3. Vypracování dokumentace požární ochrany;
 4. Provádění školení o požární ochraně;
 5. Provádění preventivních požárních prohlídek;
 6. Provádění kontroly dokumentace požární ochrany;
 7. Organizace cvičného požárního poplachu;
 8. Zajištění požárního a únikového značení;
 9. Zajištění provozuschopnosti provozovaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, včetně věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, pokud z nájemní smlouvy nevyplývá jinak.

K řádnému splnění výše uvedených úkolů, by měl majitel objektu poskytnout součinnost a zejména, schválenou projektovou dokumentaci skutečného provedení objektu. Ta je významná zejména v případě určení podmínek požární ochrany a dále v případech, kdy nájemce bude provozovat činnosti se složitými podmínkami pro zásah nebo vysokým požárním nebezpečím a bude tak povinen vypracovávat dokumentaci zdolávání požární či posouzení požárního nebezpečí.

Ke splnění úkolů požární ochrany, Vám může pomoci i profesionální vzorová dokumentace SAW:


Povinnosti nájemce objektu v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jsou povinnosti nájemce poněkud jasnější, než-li v oblasti požární ochrany. Dle zákoníku práce za zajištění bezpečnosti odpovídá zaměstnavatel a úkoly BOZP plní prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců.

Zaměstnavatel dokonce odpovídá za bezpečnost všech osob, které jsou s jeho vědomím a souhlasem na jeho pracovišti.

Z toho plyne, že zaměstnavatel zkrátka nemůže dopustit, aby pracoviště byla pro jeho zaměstnance nebezpečná. Pokud např. majitel objektu má provádět určité úkony, jako např. revize a tyto neplní, zaměstnavatel je musí splnit za něj nebo zkrátka ukončit činnost.

Nedávno jsem se setkal s nájemníkem - provozovatelem skladu.  Sklad byl vybavený regálovými systémy. Provozovatel kontroly regálů neprováděl s tím, že je má provádět majitel objektu, kterému regály patří s odvoláním na to, že regály jsou trvalou součástí skladové haly. Majitel ale žádné kontroly neprováděl. V nájemní smlouvě toto řešeno vůbec nebylo. Postupovat je v tomto případě nutno dle ustanovení odst. (1), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, cituji: "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům."

Mezi základní povinnosti každého nájemce na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří zejména:

 1. Management (řízení) rizik;
 2. Kategorizace prací;
 3. Pracovnělékařské služby;
 4. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP);
 5. Zpracování dokumentace BOZP;
 6. Školení a informování o BOZP;
 7. Preventivní a kontrolní činnost BOZP.

Disponujeme osvědčením o odborné způsobilosti v bezpečnosti práce a pomůžeme Vám splnit veškeré zákonné požadavky BOZP.

Využijte služeb profesionálů oboru

Disponujeme osvědčením o odborné způsobilosti v bezpečnosti práce i požární ochraně, potřebnými znalostmi i zkušenosti a rádi Vám pomůžeme splnit veškeré zákonné požadavky BOZP i PO.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hodnocení: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

 1. Dobrý den, to je velmi těžké, takhle odpovědět. Ale obecně platí, že než ke spalinové cestě (komínu), připojíte nový spotřebič…

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart