Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Těhotná zaměstnankyně a bezpečnost práce

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 10. 12. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4.7
(3)

Těhotná zaměstnankyně a bezpečnost práce má svá specifika a značná omezení. Těhotné mají dokonce na zvláštní ochranu v práci ústavní právo. Toto vyplývá z odst. (2), čl. 32, Listiny základních práv a svobod. Přestože žena nemá povinnost o svém těhotenství zaměstnavatele informovat, je toto nanejvýše vhodné. Existuje velké množství prací, které by mohly poškodit plod v těle matky a ohrozit tak celý průběh těhotenství.


Diskriminace těhotných že? Leda ve snu!

Dle Zákoníku práce platí, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, mimo jiné právě i diskriminace z důvodu těhotenství a mateřství.

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství.


Usnadnění práce převedením k jiné práci

Zákoník práce dále ukládá zaměstnavateli povinnost, převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci a to v případě, kdy

 • koná těhotná zaměstnankyně práci, kterou nesmí být zaměstnávána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství,
 • požádá těhotná zaměstnankyně pracující v noci o převedení.

Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

Je možná pracovní cesta a přeložení?

Těhotné zaměstnankyně smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.


Omezení možnosti výpovědi těhotné zaměstnankyni

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je mimo jiné v době, kdy je zaměstnankyně těhotná.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní.


Pracovní doba u těhotných zaměstnankyň

Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.


Informační povinnost vůči těhotným zaměstnankyním

Zaměstnavatel je povinen, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně.

Těhotné zaměstnankyně je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte.

Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

Prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.


Práce zakázané těhotným zaměstnankyním

Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou 180/2015 Sb., úz práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Těhotná zaměstnankyně nesmí pracovat v kontrolovaném pásmu.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.

Těhotné zaměstnankyně a práce, které jsou jim zakázány

 1. rizikové práce, s výjimkou  
  1. prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v noční době,
  2. prací uvedených v bodě 12., pokud lze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu, a
  3. prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
 2. práce vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 3. práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci,
  1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
  2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,  
  3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,  
  4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,  
  5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,  
  6. spojené s tlakem na břicho,  
  7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,  
  8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,  
  9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
 4. práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 5. práce při nichž by mohly být vystaveny rázům,
 6. práce spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,
 7. práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,  
  1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23 (toxický při vdechování), R 24 (toxický při styku s kůží), R 25 (toxický při požití), R 26 (vysoce toxický při vdechování), R 27 (vysoce toxický při styku s kůží), R 28 (vysoce toxický při požití) nebo R 39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků) nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 (možné nebezpečí nevratných účinků) v kombinaci s větami R 20 (zdraví škodlivý při vdechování), R 21 (zdraví škodlivý při styku s kůží) nebo R 22 (zdraví škodlivý při požití) nebo s větou R 48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví) v kombinaci s větami R 23 (toxický při vdechování), R 24 (toxický při styku s kůží) nebo R 25 (toxický při požití) anebo s větami H300 (při požití může způsobit smrt), H301 (txický při požití), H310 (při styku s kůží může způsobit smrt), H311 (toxický při styku s kůží), H330 (při vdechování může způsobit smrt) nebo H331 (toxický při vdechování) nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370 (způsobuje poškození orgánů), H371 (může způsobit poškození orgánů) nebo H372 (způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici),  
  2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45 (může vyvolat rakovinu), R 49 (může vyvolat rakovinu při vdechování) nebo R 40 (podezření na karcinogenní účinky) anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350 (může vyvolat rakovinu), H350i (může vyvolat rakovinu při vdechnutí) nebo H351 (podezření na vyvolání rakoviny),  
  3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností) nebo R 68 (možné nebezpečí nevratných účinků) anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 (může vyvolat genetické poškození) nebo H341 (podezření na genetické poškození),  
  4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 (může poškodit plod v těle matky) nebo R 63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky) anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360 (může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky), H360D (může poškodit plod v těle matky), H360FD (může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky), H360Fd (může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky), H360Df (může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti), H361 (podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky), H361d (podezření na poškození plodu v těle matky) nebo H361fd (podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky),  
  5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování) nebo R 43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží) nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 (při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže) nebo H317 (může vyvolat alergickou kožní reakci),
 8. práce spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v bodě 7., pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 9. práce při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 10. práce při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
 11. práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 12. práce spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 zařazené jako rizikové nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.

Těhotná zaměstnankyně dále nesmí vykonávat tyto práce

Práce

 1. při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,
 2. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
 3. ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
 4. na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 5. při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 6. související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat,
 7. při porážení zvířat na jatkách,
 8. vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 9. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
 10. těžební v podzemí.

Těhotná zaměstnankyně má zakázáno pracovat na těchto pracovištích

Pracoviště, kde

 1. je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
 2. je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
 3. jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření,
 4. podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

Na mladistvé těhotné zaměstnankyně, kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, se vztahují i další omezení, stanovená vyhláškou č. 180/2015 Sb., úz.


Těhotná zaměstnankyně a bezpečnost práce - jaké hrozí sankce?

Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci zaměstná zaměstnankyni, těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané.

Za přestupek lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart