Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Novela vyhlášky 79/2013 a změny v lékařských prohlídkách

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 15. 12. 2017
Kategorie příspěvku: ,
3.1
(10)

Novela vyhlášky 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), provedená vyhláškou č. 436/2017 Sb., přináší tolik změn, že jsem se rozhodl věnovat jí samostatný článek.

Důležité změny postupně rozeberu. Nebudu se v tomto textu zabývat změnami kosmetickými a pro zaměstnavatele méně podstatnými změnami.

Pozměňovací vyhlášku si můžete v celém rozsahu přečíst např. na tomto odkaze.


Upřesnění podmínek provádění dohledu

Dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti se nově musí provádět v periodě 1 x ročně pro práce, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, uvedené v příloze 2, části II, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz.

Změnou je i to, že záznam o provedeném lékařském dohledu na pracovišti musí být zaměstnavateli prokazatelně předán. O tomto předání musí být pořízen samostatný doklad nebo musí být předání stvrzeno přímo v záznamu.

Máte již vzorový záznam z dohledu lékaře na pracovišti? Že ne? Neváhejte a usnadněte práci jak sobě, tak i lékaři. Využijte vzorový formulář ke stažení na e-shopu SAW.

Chcete mít aktuální lhůtník vždy u sebe? Neváhejte a stáhněte si jeho vzor z našeho e-shopu!


Jasná úprava obsahu periodických lékařských prohlídek

Před novelou nebylo zřejmé, zda např. zaměstnanec, který pracuje v noci a musel tedy na lékařskou prohlídku 1 x ročně, musel v této periodě také podstoupit všechna vyšetření ve vztahu ke všem rizikům práce (např. vyšetření pro řidiče, vyšetření ve vztahu ke kategorizaci prací - např. hluk apod.).

Nově je jasně stanoveno, že v dané periodě se provedou je ta vyšetření, která jsou v této periodě nutná.

Příklad

Zaměstnanec do 50ti let věku vykonává práci kategorie 3 z hlediska hluku (perioda lékařské prohlídky dle kategorie je 1 x 2 roky). Periodická lékařská prohlídka musí obsahovat základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření a prahovou tónovou audiometrii.

Stejný zaměstnanec rovněž obsluhuje manipulační motorový vozík (perioda lékařské prohlídky 1 x 4 roky). Prohlídka musí obsahovat základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr).

Před novelou tedy nebylo zřejmé, zda musí být výše uvedený zaměstnanec každé dva roky vyšetřen např. i na barvocit a prostorové vidění nebo to postačí 1 x 4 roky. Po novele je jasně stanoveno, že toto vyšetření stačí právě ve lhůtě 1 x 4 roky, stanovené pro obsluhu motorových vozíků.

Výše uvedený princip ale může značně komplikovat již tak dosti komplikovanou administrativu, s lékařskými prohlídkami spojenou.


Změna podmínek vstupních lékařských prohlídek

Vstupní lékařskou prohlídku je nově nutno provádět nejen při převedení zaměstnance na jinou práci, ale i při změně druhu práce za podmínky, kdy bude nová práce vykonávána za odlišných podmínek. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

Co ale autor novely myslí onou změnou rizikových faktorů, mně není zcela zřejmé. Zda se jedná o snížení či zvýšení kategorie z hlediska konkrétního faktoru nebo zda jde i o konkrétní změnu faktoru, bez ohledu na kategorii práce (např. expozici látce A, namísto látce B). Snad se brzy dočkáme nějakého komentáře či vysvětlení.


Změna period lékařských prohlídek

Nově jsou stanoveny periody pracovnělékařské prohlídky pro kategorii práce 2. Do 50ti let věku zaměstnance se prohlídka bude provádět v periodě 1 x 4 roky (dříve 1 x 5 let), nad 50 let věku potom v periodě 1 x 2 roky (dříve 1 x 3 roky).

Další změnou je také to, že perioda u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví se nestanoví jen dle tohoto rizika, ale je nutno přihlédnout i ke kategorizaci prací a vzít v potaz kratší periodu.

Příklad

Zaměstnanec mladší 50ti let, řidič motorového vozíku, musí pro toto riziko absolvovat periodickou prohlídku v periodách 1 x 4 roky. Pokud ale pracuje v práci rizikové, kategorie 3, periodickou prohlídku musí absolvovat ve lhůtách 1 x 2 roky.

Zaměstnavatel má nově možnost vyžadovat provádění periodických pracovnělékařských prohlídek i u zaměstnanců, pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr ("brigádníků").

Chcete mít aktuální lhůtník vždy u sebe? Neváhejte a stáhněte si jeho vzor z našeho e-shopu!


Došlo i k úpravě přílohy 2, části II. Aneb proč to nezkomplikovat ještě víc?

Řidiči "referenti", tedy ti řidiči, na které se nevztahuje požadavek zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a kteří řídí vozidlo jako obvyklou součást výkonu své práce, nově budou na periodické lékařské prohlídky chodit ve lhůtách dle kategorie práce.

Resp. řidiči v kategorii 1, do 50ti let věku, 1 x 6 let a nad 50 let věku 1 x 4 roky a řidiči v kategorii 2 a vyšší, do 50 ti let věku, 1 x 4 roky a nad 50 let věku 1 x 2 roky. Dříve pro všechny řidiče platila perioda 1 x 6 let / 1 x 4 roky.

Zaměstnanci vykonávající noční práce, budou periodické lékařské prohlídky absolvovat ve lhůtách 1 x 2 roky. Dříve platila lhůta daná Zákoníkem práce, 1 x rok.


Nová úprava výstupních pracovnělékařských prohlídek

Naštěstí se změny dočkala i úprava pro výstupní lékařské prohlídky, které stávající vyhláškou byly řešeny velmi nešikovně. Nově tedy platí, že výstupní lékařskou prohlídku je nutno provést:

 1. při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud
  1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,
  2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo
  3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním
   úrazem nebo nemocí z povolání24),
 2. před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo
 3. pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

Kromě výše uvedeného navíc přibyl ve vyhlášce nový § 17a, který upravuje náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky

A konečně je v tom jasno.


Žádost o lékařskou prohlídku pro studenty? Nově ano!

Ve vyhlášce přibývá zcela nový § 15a, který upravuje náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.


Závěr

Chcete-li mít aktuální, precizně připravené formuláře pro lékařské prohlídky, konkrétně tedy

 1. žádost o pracovnělékařskou posudku
 2. vzor lékařského posudkuk
 3. vzor prohlášení zaměstnance o možnosti vzdát se práva na přezkoumání posudku
 4. potvrzení o provedení výstupní prohlídky

využijte vzorový dokument, obsahující všechny výše uvedené formuláře, který si můžete stáhnout na e-shopu SAW.

Chcete mít aktuální lhůtník vždy u sebe? Neváhejte a stáhněte si jeho vzor z našeho e-shopu!

Kromě výše uvedených popsaných změn, novela vyhlášky 79/2013 Sb., upravuje i některé další skutečnosti, jako např. požadavky na mimořádnou lékařskou prohlídku, případně některé formální náležitosti žádosti o lékařskou prohlídku apod. Proto všem zaměstnavatelům doporučuji, kompletní novelu si důkladně nastudovat a změny, které přináší zapracovat do interních systémů a postupů.

Snad tato podoba vyhlášky chvíli vydrží a nebude nás již příští rok čekat její změna. A co si o novele myslíte vy?

Přečtěte si také, jaké změny v oblasti pracovnělékařských služeb přinesla novela zákona č. 373/2011 Sb., úz.


Aktuální periody lékařských prohlídek zaměstnanců 2019

WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 3.1 / 5. Počet hodnocení: 10

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart