Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Školení požární ochrany - co možná ještě nevíte

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 28. 5. 2017
Kategorie příspěvku: , ,
3.5
(6)

Tímto článkem bych rád shrnul veškeré zákonné náležitosti školení zaměstnanců o požární ochraně, jelikož stále u mnohých firem vidím, že jsou se školení požární ochrany dělá problémy. Zejména potom při kontrolách Státního požárního dozoru. Velkým problémem je například i školení e-learningem. Čtěte, proč se e-learningu rozhodně vyhnout a vyjádření státního úřadu k tomuto typu "školení."

Jaké mohou být důsledky špatně provedeného školení v případě požáru a velkých majetkových ztrát nebo dokonce ztrát na životech a zdraví osob, si raději ani nepředstavovat.

Proškolím vaše zaměstnance o požární ochraně

Požární ochranu školím již řadu let. Mé zkušenosti z praxe, dokáži předat školeným. Školím vždy profesionálně a efektivně.

Požární ochranu školím již řadu let. Mé zkušenosti z praxe, dokáži předat školeným. Školím vždy profesionálně a efektivně.


Obsah


Kdo musí školit požární ochranu?

Stále mylný názor je, že školení požární ochrany se týká pouze provozovatelů činností se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN) a s vysokým požárním nebezpečím (VPN). Jinak řečeno, že ti, kteří provozují výhradně činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN), školit o požární ochraně nemusejí.

Částečně je to pravda. Avšak celá pravda je ta, že provozovatelé činností BZPN nemusí provádět školení požární ochrany ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, úz a za dodržení náležitostí stanovených zejména §§ 23, 24, 25, 26 a 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, úz.

Stále pro ně však platí povinnost školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech BOZP (tyto předpisy definuje § 349, Zákoníku práce, který mimo jiné uvádí, že mezi ně patří i předpisy o požární ochraně), ve smyslu odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., úz.

Jinak řečeno, pokud zaměstnavatel provozující činnosti BZPN neprovádí školení požární ochrany ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., úz, měl by alespoň základní informace z této oblasti zakomponovat do školení BOZP zaměstnanců.

Pozn.: níže uvedené informace se týkají školení o požární ochraně, prováděného ve smyslu zákona o požární ochraně.


Školení požární ochrany zaměstnanců dle zákona

Zákon jasně říká, že školení o požární ochraně se vztahuje na všechny zaměstnance a že musí být pravidelné.

Zákon dále klade požadavek na to, aby bylo školení děleno zvlášť pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance a pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích zaměstnavatele.

Zákon také rozlišuje mezi školením (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, příležitostné osoby) a odbornou přípravou (preventivní požární hlídky, preventisté požární ochrany).

Velmi důležitým bodem je ustanovení, které blíže specifikuje požadavek na školení požární ochrany příležitostně se zdržujících osob. Toto se dle zákona zajišťuje jen v případě, kdy tyto osoby provádějí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN) či  vysokým požárním nebezpečím (VPN) a nebo pokud s těmito činnostmi přicházejí do styku.

Pokud to uvedu na konkrétním případě, tak standardní firma, která má administrativní pracoviště (zpravidla činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN)) a výrobní pracoviště, kde provozuje činnosti se ZPN, nebude školit návštěvy, klienty a dodavatele, kteří se budou pohybovat pouze po administrativním pracovišti.

Poslední velmi důležité ustanovení zákona, týkající se školení o požární ochraně nám říká, že podrobnosti školení upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, úz. Pojďme se na ni tedy podívat.


Podrobnosti školení o požární ochraně

Vyhláška jasně stanoví, co by mělo být obsahem školení o požární ochraně.

Dle vyhlášky tedy školení o požární ochraně obsahuje seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně;
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance;
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti;
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti;
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Vyhláška pak specifikuje, pro které konkrétní skupiny osob, se školení organizuje, jak často je nutno tato školení organizovat. Zákon č. 133/1985 Sb., úz, nám pak ve svém § 16a jasně říká, kdo které školení může provádět. Abyste to mezi předpisy a §§ nemuseli dlouze hledat, Vše je přehledně uvedeno v tabulce níže.


Přehled školení - kdo, jak často a kdy

WordPress Tables Plugin

Legenda k tabulce:


Odborná příprava požární ochrany

Odborná příprava se zajišťuje pro zaměstnance, zařazené do funkce členů preventivních požárních hlídek a pro preventisty požární ochrany.

Provozovatelé činností preventivní požární hlídky zřizují zejména v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Zřízení funkce preventisty požární ochrany, není závazné a je čistě dobrovolné.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení:

 1. s požárním nebezpečím provozované činnosti,
 2. se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a
 3. s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení

 1. s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 2. se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

V případě, kdy provozovatel nemá dostatečné personální zdroje, pro vytvoření preventivní požární hlídky vlastními zaměstnanci nebo pokud je to vhodné, může do hlídky zařadit i externí zaměstnance. Na školení těchto externistů se potom vztahují stejné požadavky, jak výše uvedeno.

Pokud máte zájem, můžeme Vaši preventivní požární hlídku řádně vybavit přenosnými hasícícmi přístroji.

Odborná příprava preventisty požární ochrany

Funkce preventisty požární ochrany dnes již prakticky vymizela. Přesto uvedu základní náležitosti přípravy této osoby.

Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení

 1. se skutečnostmi uvedenými v odst. (1), § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz, tj. informace uvedené výše v kapitole: „Podrobnosti školení o požární ochraně“, na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení
 2. se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (dle odst. (6), § 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz).

Obsah, rozsah, ověření znalostí a dokumentace školení o požární ochraně

Obsah a rozsah školení zaměstnanců o požární ochraně, včetně odborné přípravy požární ochrany, stanoví provozovatel činností vlastním vnitřním předpisem, dokumentem požární ochrany zpracovaným dle ustanovení § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

Obsah i rozsah školení musí odpovídat vykonávaným činnostem a kromě informací uvedených v kapitole „Podrobnosti školení o požární ochraně“, může obsahovat i další, podrobnější informace ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti či činnosti.

Znalosti zaměstnanců získaných při školení požární ochrany nebo odbornou přípravou požární ochrany je nutno ověřit. Způsob ověření je libovolný, musí být však stanovený v dokumentaci požární ochrany (např. v dokumentaci školení o požární ochraně). Rovněž vřele doporučuji provádět prokazatelné způsoby ověření znalostí (např. zkušební test) a naopak se vyhýbat těm neprůkazným (do dokumentace napsat: „Znalosti školených byly v závěru školení ověřeny formou individuálního ústního přezkoušení.“

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Dokumentaci školení požární ochrany vždy tvoří tematický plán (osnova – obsah školení), časový rozvrh školení (jak dlouho se které téma školí) a záznam o provedeném školení, který obsahuje:

 1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby;
 2. datum, náplň školení;
 3. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření;
 4. dobu trvání školení;
 5. seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob;
 6. jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně
 7. prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., úz.

Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán (osnova – obsah odborné přípravy), časový rozvrh odborné přípravy (jak dlouho se které téma školí) a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje:

 1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby;
 2. datum, náplň odborné přípravy;
 3. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření;
 4. dobu trvání odborné přípravy;
 5. seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a
 6. seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili;
 7. jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně
 8. prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., úz.

Dokumentace samozřejmě musí obsahovat i další, základní náležitosti, uvedené v § 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

Využijte vzor dokumentace školení o požární ochraně

Nevymýšlejte již vymyšlené a využijte unikátní vzor dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně. Vzor obsahuje tematické plány, časové rozvrhy a záznamy pro školení a odbornou přípravu:

 • vedoucích zaměstnanců
 • zaměstnanců
 • "externích" zaměstnanců
 • příležitostně se zdržujících osob
 • zaměstnanců zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu a době mimopracovní
 • preventivních požárních hlídek
 • preventistů požární ochrany

Další podrobnosti školení požární ochrany

Další podrobnosti školení o požární ochraně a požadavky stanovené nad rámec výše uvedených, může samozřejmě provozovatel činností zapracovat do vlastní, vnitřní dokumentace, zejména do dokumentu vypracovaného dle ustanovení § 30, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz, tedy do Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Požární ochranu školím již řadu let. Mé zkušenosti z praxe, dokáži předat školeným. Školím vždy profesionálně a efektivně.

Přenechte starosti se školením PO na jiných!

Požární ochranu školím již řadu let. Mé zkušenosti z praxe, dokáži předat školeným. Školím vždy profesionálně a efektivně.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 3.5 / 5. Počet hodnocení: 6

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart