Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Odškodnění vážného úrazu


Poskytněte zaměstnanci řádné odškodné, na které má nárok!

Co dělat?

Co nejdříve zajistěte řádné odškodnění vážného pracovního úrazu, na které má zaměstnanec nárok!


Nejste si jisti, jak postupovat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení § 269 a násl. Zákoníku práce, úz


Kdy musí zaměstnavatel nahradit zaměstnanci škodu?

Povinnosti plynou zejména z ustanovení § 269 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, cituji níže:

Zaměstnavatel   je   povinen   nahradit  zaměstnanci  škodu  nebo nemajetkovou  újmu  vzniklou  pracovním  úrazem,  jestliže  škoda  nebo nemajetková  újma  vznikla  při  plnění  pracovních  úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Zaměstnavatel  je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když  dodržel  povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí.

Zaměstnavatel   se   zprostí   povinnosti   nahradit  škodu  nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

  1. tím,  že  postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní  předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci,  ačkoliv  s  nimi  byl  řádně  seznámen  a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
  2. v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných  návykových  látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,

a  že  tyto  skutečnosti  byly  jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Zaměstnavatel   se   zprostí   povinnosti   nahradit  škodu  nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

  1. v  důsledku  skutečností  uvedených v výše v bodech 1. a 2. a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
  2. proto,  že  si  zaměstnanec  počínal  v rozporu s obvyklým způsobem chování  tak,  že  je  zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy  anebo  pokyny  k  zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,   jednal   lehkomyslně,   přestože  si  musel  vzhledem  ke  své kvalifikaci  a  zkušenostem  být  vědom,  že  si  může způsobit újmu na zdraví.  Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Zprostí-li   se  zaměstnavatel  povinnosti  nahradit  škodu  nebo nemajetkovou   újmu   zčásti,   je  povinen  určit  část,  kterou  nese zaměstnanec,  podle míry jeho zavinění; v případě, kdy se zprostí odpovědnosti zčásti, je  však povinen zaměstnavatel uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.

Při  posuzování,  zda  zaměstnanec  porušil  právní  nebo  ostatní předpisy  anebo  pokyny  k  zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž  si  má  každý  počínat  tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

Zaměstnavatel   se  nemůže  zprostit  povinnosti  nahradit  škodu  nebo nemajetkovou  újmu  zcela  ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo  hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.


Na jaké druhy náhrad má zaměstnanec nárok?

Druhy náhrad jsou upraveny zejména § 271a a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, cituji níže:

Zaměstnavatel zaměstnanci poskytne následující náhrady:

  • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
  • Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • Náhrada věcné škody

Související dokumenty

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart