Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Vyšetřete úraz


Včasné a řádné vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu, Vám v pozdější fázi odškodnění může značně ulehčit život.

Co dělat?

Co nejdříve vyšetřete příčiny a okolnosti úrazu. Nejen pro stanovení odpovědností, ale zejména pro zabránění opakování úrazu!


Jak Vám se šetřením úrazu mohu pomoci?

Již jsem pracovních úrazů šetřil stovky. Díky nasbíraným zkušenostem nyní mohu pomoci i Vám!

Usnadněte si práci a využijte vzorové dokumentace připravené pro řešení pracovního úrazu, poskládané do ideálního balíčku za zvýhodněnou cenu.

Úraz řádně vyšetříme, zjistíme, proč k němu došlo, případně jaká byly porušena opatření nebo právní a ostatní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kdo za úraz nese odpovědnost a v neposlední řadě navrhneme taková opatření, aby se úraz, pokud možno, nemohl opakovat.

Nevíte si rady?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (1), § 105, Zákoníku práce, úz!.


Na co při šetření úrazu nezapomenout?

Při šetření úrazu se zejména zaměřte na následující skutečnosti:

 • proč k úrazu došlo?
 • zda byli přímí (viděli) či nepřímí (neviděli, byli na blízku před a po úraze) svědci úrazu;
 • při jaké činnosti se úraz stal a zda tato činnost spadala do činností obvyklých, pro práci zaměstnance;
 • zda a kdy byla u zaměstnance ověřena jeho zdravotní způsobilost;
 • zda a kdy bylo u zaměstnance provedeno školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 • zda byla vyhodnocena rizika a přijata opatření, vztahující se k danému úrazu;
 • zda měl zaměstnanec stanoven bezpečný pracovní postup;
 • zda zaměstnanec dodržel stanovený bezpečný postup a pokyny zaměstnavatele, včetně např. bezpečnostního značení apod.;
 • zda nebyl zaměstnanec pod vlivem alkoholu;
 • zda měl zaměstnanec pro práci poskytnuty odpovídající OOPP, dle vyhodnocení rizik a zpracovaného seznamu OOPP zaměstnavatele;
 • zda byly stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zaměstnanec při práci použil nebo která mohla úraz ovlivnit, v řádném stavu – revize, kontroly, údržba, opravy, provozní dokumentace apod.;
 • zda bylo pracoviště v pořádku, z hlediska bezpečného stavu.

Velmi vhodné může být pořídit fotodokumentaci nebo i videodokumentaci místa úrazu, popř. i nákres okolností úrazu.


A co s místem úrazu?

Zásadně neměňte místo úrazu do doby objasnění úrazu.
Zejména pozor na úrazy externích zaměstnanců! Zaměstnavatel externího zaměstnance má právo podílet se na šetření úrazu!


Kdo se na šetření úrazu může / musí podílet?

K šetření pracovního úrazu přizvěte:

 • osobu odborně způsobilou v BOZP;
 • vedoucího pracoviště;
 • zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovolí;
 • svědky úrazu;
 • odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců;
 • zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, pokud se jednalo o externistu.

Vypracovat nějakou dokumentaci ze šetření úrazu?

O průběhu a výsledcích šetření úrazu pořiďte dokumentaci.

Sepište vše, co jste při šetření zjistili, včetně svědeckých výpovědí.
Čím vážnější úraz, tím podrobnější dokumentaci pořiďte.
U jednoduchých úrazů postačí záznam v knize úrazů.

Související dokumenty

Reklama:

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart