banner bezpečáci diskuse

Než se dostanu k tomu, co to je dohled lékaře na pracovišti, úvodem musím konstatovat, byť to jednatelé firem slyší často neradi, že každý zaměstnavatel musí mít zajištěného smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb, čili firemního, dříve též závodního lékaře. Tato povinnost plyne z ustanovení písm. a), odst. (2), § 54, zákona č. 373/2011 Sb., úz.

Důvodem je to, že firemní lékař není jen od toho, aby prováděl lékařské prohlídky zaměstnanců, ale dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz, má i další povinnosti. Mezi ně patří právě i provádění pravidelného dohledu na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů.

Při pravidelném dohledu se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.

 

Jak často je nutno dohled na pracovišti provádět?

Pravidelný dohled se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně:
  1. jedenkrát za kalendářní rok, nebo
  2. jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem (orientační výčet viz tabulka na konci článku, včetně period lékařských prohlídek).

Rozhodně tuto povinnost nepodceňujte. Dohled lékaře na pracovišti je velmi silným preventivním nástrojem. Je proto nutno k němu přistupovat maximálně odpovědně.

 

Dohled lékaře na pracovišti a záznam o něm?

Kdo vypracuje záznam o provedeném dohledu lékaře? Vyhláška toto nestanoví zcela striktně. Dle mého názoru by mělo tedy jít o týmovou práci zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pokud si nevíte rady s podobou záznamu o provedeném dohledu, můžete využít vzorový záznam SAW.

 

Firma má pobočky po celé ČR – jak zajistit dohled lékaře na pracovišti?

banner bezpečáci diskuse

Zákon myslí i na tuto eventualitu. Dává zaměstnavateli možnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb zejména, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

Čili nic nebrání tomu, uzavřít písemnou smlouvu se čtrnácti nebo i více poskytovateli, např. pro každé krajské město s jedním.

 

Rizika ohrožení zdraví a ostatní činnostiPerioda prohlídky (1x za uvedený počet let)Perioda prohlídky
Do 50 letNad 50 let
Noční práce22
Mladiství zaměstnanci (do 18 let)1-
Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona42
Práce ve zdravotnictví42
Práce v zařízeních sociálních služeb včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru42
Činnosti epidemiologicky závažné42
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen42
Obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů42
Obsluha důlních těžních strojů42
Obsluha stavebních strojů42
Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků42
Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. (1) zákona č. 361/2000 Sb., úz, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, pokud je práce zaměstnance zařazena do kategorie 164
Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. (1) zákona č. 361/2000 Sb., úz, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, pokud je práce zaměstnance zařazena do kategorie 2, 2R, 3 nebo 4.42
Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům21
Nakládání s výbušninami22
Obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví42
Obsluha nebo opravy turbokompresorů42
Obsluha nebo opravy chladících zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ)42
Obsluha nebo opravy vysokonapěťových elektrických zařízení42
Práce v hlubinných dolech21
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu42
Práce záchranářů21
Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí42
Hlasová zátěž42
Řidiči vozidel dle § 87, zákona č. 361/2000 Sb., úz21
Osoba řídící drážní vozidlo21
Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají.31
Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy.42
Osoby, které při své pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dráhy).52

 

 

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.
banner bezpečáci diskuse

SAW Logo

Buďte v obraze!

A navíc získejte slevu na vzorovou dokumentaci BOZP z e-shopu SAW 15%!

Informace, články, názory z oblasti bezpečnosti. Navíc přehled o novinkách ve vzorové dokumentaci BOZP ke stažení.

Váš email byl úspěšně zapsán